Публикации

Рискове превоз на стоки

В практиката, често се появяват различни казуси, в който превозвачи са изложени на различни видове рискове при транспорт на стоки до получател. От една страна рисковете са поради лоши метеорологични условия, а от друга поради внезапно нахлуване на трети лица, кражби, взлом от нелегални емигранти или просто самите стоки са били неправилно транспортирани.

Голяма група от рискови ситуации представлява нахлуване на емигранти и нелегални лица *(бежанци) при превоз на стоки и товари. Отговорността на превозвача има особен правен характер – тя бива класифицирана като невиновна или виновна с повишена грижа на добър търговец. И в двата случая отговорността на превозвача може да бъде възприета като специфично регламентирана, с оглед превоз на скъпо струващи стоки и товари.

Обичайната компенсацията за тази отговорност на превозвача е ограничена до нейния размер според чл. 23  и чл. 25 Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, позната като Конвенция CMR, в сила от 19 май 1956 година, където надлежната отговорност на превозвача е ограничена върху 8,33 единици за килограм бруто липсващо или повредено тегло (около 10 евро/кг).

В случай на забава при доставянето, ако правоимащият докаже, че от това е възникнала щета, превозвачът е длъжен да заплати обезщетение в размер на тази щета, но не повече от цената на превоза, чл. 23 Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, позната като Конвенция CMR.

Това право за ограничаване на отговорността на превозвача отпада според чл. 29 ЧМР, ако щетата, възникнала след приемането за превоз на товара, произлиза от измама от негова страна или грешка, която според закона на сезирания съд се приравнява на измама.Конвенцията санкционира не само “измама” от страна на превозвача, а неговата особено груба небрежност и всяко негово поведение, което отговаря на това понятие.  В случай че превозвачът не е подсигурил ремаркето на композицията с необходимите механизми за сигурност, както и в случаите на съучастие от страна на водача в контрабанда с хора, отговорността на превозвачът е неограничена. Това обстоятелство има жизненоважен характер за съществуването на една транспортна фирма.

Като адвокат по транспорт дела съветваме клиентите да внимават при прием на стоката и получаване на указания за превоза, тъй като в голяма част от случаите се касае за чупливи или скъпи товари, които предполагат по-висок риск при превоз. В такива критични случаи, освен стандартното описание на стоката, препоръчваме да предоставяте информация за фактурна стойност, при което наш служител ще предложи допълнителна застраховка.

ВИДОВЕ СТОКИ И РЕЖИМ ЗА ПРЕВОЗ

Като адвокат по транспортни дела, следва да отбележим, че самата Конвенция се прилага за всички договори за автомобилни превози на стоки, когато мястото на приемане на стоките и крайната дестинация на превоза се намират в две различни държави, поне едната от които е член на договора, независимо от това, къде пребивават двете страни по договора и от каква националност са.  Налице са и изключения от това правило, като следва да отбележим, че Конвенцията CMR не се прилага в следните случаи:

 • при превози съгласно международни конвенции;
 • при превози на тленни останки на починали лица;
 • при транспортиране на мебели и вещи при промяна на местожителство.

Специални споразумения между страните при автомобилни превози на стоки могат да се сключват при превози през граници или за разрешаване използването на придружаващи стоките документи при превози ограничени само до териториите на техните държави.

Всички стоки, които се класифицират като опасни товари, следва да бъдат транспортирани при специални условия, след получаване на изрични инструкции от товародателя. Кантората работи по редица случаи, в който нужда от превоз на такива товари на първо място с най-голям приоритет е сигурността на самият превоз. Именно тук отбелязваме, че е необходимо наред със запитването за транспорт да се предостави пълно описание за вида на стоката, клас на опасност, UN номер, опаковъчна група. В случай, че количеството го изисква, такива стоки се возят със сертифицирани камиони, които притежават необходимите оборудване и обозначения.

Съветваме нашите клиенти да бъдат изключително внимателни при транспорт на определени групи от стоки, изложени на повишен риск от данъчни измами. Това са горива и добавки към горива, смазочни масла, размразители на база етилов алкохол, разредители и разтворители, етилов алкохол без акцизни знаци и изсушен тютюн. Тези стоки се превозват при строг мониторинг на стоките в автомобилния транспорт

При стоките, попадащи в тази група, изпращачът и получателят или съответната транспортна компания (за транзит) трябва задължително да регистрират превоза на стоки и да предоставят изискваната информация. Това включва: информация за изпращача, получателя, планираната дата на превоза, мястото на товарене / разтоварване, точния вид на стоката и нейната класификация, теглото, обема, количеството, номер на камион и др.

Легални изисквания за превоз на хранителни стоки, лекарства и стоки, изискващи температурен режим. Необходимо е да се превозват с хладилни камиони или със специални сертификати от агенцията по храните.Рискове превоз на стоки, транспорт на хранителни продукти, рискове бежанци, отговорност превозвач, щети при транспорт, увреждане на стока, бежанци в ремарке

Легални изисквания за превоз на стоки, които се класифицират като отпадъци. Този вид товари също се превозват със специално обозначени камиони и съответното разрешително от министерството на околната среда и водите.

Легални изисквания за превоз на извънгабаритни товари. Всички товари, които са с размери, по-високи от 3 метра, по-дълги от 13.6м или по-широки от 2.45м се класифицират като извънгабаритни товари. Те могат да бъдат транспортирани със специализирани за целта превозна средства и обикновено се изготвят специални маршрути и разрешителни, преди да се премине към транспортирането им.

В кантората разполагаме със специалисти с дългогодишен опит в консултирането на транспортни дружества, превозвачи и спедитори на товари от специален характер и ще се радваме да ви бъдем полезни във връзка със запитване или нужда от консултиране.

Адвокатската кантора  подпомага и консултира пострадали при пътно-транспортно произшествие лица или техни наследници, като във връзка с това осъществява и следните допълнителни дейности и услуги:

Предоставя качествена и навременна правна консултация относно реда за упражняване на законните права. Кантората е специализирана по наказателни и административни дела в това число защита правата на гражданите при съставяне на неправилни и незаконосъобразни актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановление и други актове на органите на изпълнителната власт, защита при настъпване на ПТП, представителство в досъдебното и съдебното производство, представителство при сключване на споразумения с прокуратурата, защита правата на гражданите при задържане от органите на МВР.

 1. Кантората консултира относно необходимите действия при настъпване на Пътно-транспортно произшествие, както и за предявяване на претенция за изплащане на обезщетение;
 2. Оказва необходимото съдействие пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение; 
 3. Осигурява правна защита и съдействие при отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение или при съдебно производство по възстановяване на щетите, причинени от такива случай. 

Отговорност превозвача по ЧМР

Отговорност превозвача по чл. 17 ал.1 ЧМР КОНВЕНЦИЯ

Oтговорността  превозвачите при международен превоз на стоки е регламентирана основно в чл. 17 ал.1  ЧМР конвенция и съответно в чл.71.т.3 Закон за автомобилните превози, където е очертана имуществената отговорност на превозвачите, като специфичния риск, свързан с превозване на материални продукти.

Транспортният риск при международният превоз на стоки произтича най-общо казано от форсмажорни обстоятелства, които не зависят от волята или желанието на човешкия фактор природни бедствия.Отговорност превозвача по ЧМР, Адвокат транспортни дела, отговорност на превозвач, отговорност спедитор,Отговорност превозвач ЧМР конвенция, нелегални емигранти, бежанци вреда товара, авариен комисар нелегални емигранти, отговорност чл.17 ЧМР, Международен превоз на стоки, вреда, бежанци, товар, отговорност превозвач

Всички внезапни промени в дадена икономическа обстановка и други обстоятелства, свързани с неочаквани технически или други препятствия по протежението на маршрута, както и грешки или некомпетентност на водачите на отделните превозни средства са сред най-честите причини за възникването на този риск и случаите свързани с него. В голям брой от случайте в каросерията незабелязано влизат чужденци – бежанци и др. лица, с неустановен произход, което създава изключителни проблеми на превозвачите и шофьорите на транспортните фирми. Нужно е да има изрично сключена ЧМР застраховка с уговорката, че се покриват и щети, настъпили вседствие незаконно и неауторизирано проникване на трети лица в каросерията или ремаркето.

В момента, в който бъдат подписани превозните документи за извършване на съответната транспортна услуга и получаването на товара от товародателя към превозвача, същият  поема пълна имуществена отговорност както за изпълнение на договорената превозна услуга, така и за спазване на изискванията към намиращия се под негово разпореждане стоки и товар.

Кантората работи активно с превозвачи, спедитори и застрахователи, като всеки адвокат по транспортни и застрахователни дела ще посочи успоредно с отговорността на превозвача по ЧМР конвенция и прякото приложение на българският Закон за автомобилните превози и по конкретно чл.71 Закон за автомобилните превози, където е визирана детайлно размера на отговорността на превозвача за стойността на стоката.

Съгласно КОНВЕНЦИЯ за договора за международен авτомобилен πревоз на сτоки, обезщетение, което дължи превозвачът се изчислява според стойността на стоката на мястото и по времето, когато е била приета за превоз, като стойността на стоката се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на стоките от същия вид и качество.

Във всички случаи обаче, обезщетението не може да надвиши 25 франка за килограм бруто липсващо тегло, като под франк се разбира златен франк с тежина 10/31 грама при проба 0,900.  Предвид горното, по отношение на застраховката „Отговорност на превозвача” по аналогия следва да намери приложение и разрешението по т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 1/2014 г., ОСТК, според което, застрахователното обезщетение не следва да бъде по-голямо от обезщетението, което би дължал превозвачът.

В повечето случай исковете се предявяват по чл.213 от Кодекса за застраховането вр. с чл.17-23 Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /CMR/. Отговорността на превозвача е на основание чл. 17 т.1 от Конвенцията. Обстоятелствата които освобождават превозвача  от отговорност са в хипотезата на чл. 17т.2 – такива са грешки  и нареждания на другата страна, присъщ недостатък на стоката, неправилни указания за превоз или съхранение на стоката, обстоятелства които превозвачът не е могъл да избегне или последиците от тях, които не е могъл да преодолее – т.нар. НЕПРЕОДОЛИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА- нелегални емигранти, бежанци, лоши атмосферни условия, набези на крадци, автомобилна катастрофа, пътен инцидент – самозапалване.

Рекламационното производство е предпоставка на производството по обезщетение на частични липси, забава, явни или скрити недостатъци / чл. 30 от Конвенцията. При пълна липса на товара за правоимащия възниква правото по чл. 20 от КОНВЕНЦИЯ за договора за международен авτомобилен πревоз на сτоки да претендира обезщетение, ако стоката не е доставена. Ако в превозния договор липсва посочен срок, както е в случая видно от международната товарителница, то правото да се иска обезщетение е 60 дни от началото на превоза.Отговорност превозвача по ЧМР, Адвокат транспортни дела, отговорност на превозвач, отговорност спедитор,Отговорност превозвач ЧМР конвенция, нелегални емигранти, бежанци вреда товара, авариен комисар нелегални емигранти, отговорност чл.17 ЧМР, Международен превоз на стоки, вреда, бежанци, товар, отговорност превозвач

Мерки и действия при ограничаване на вредите – чл. 17. ал.2 ЧМР Конвенция

В международното частно право съществува терминът diligent care, който означава грижа на добър стопанин. Докато стоката се намира под разпореждането на превозвача, той се счита за неин собственик, като същият е длъжен да взема всички необходими мерки, с грижата за добър търговец, за да ограничи възникване на рискова ситуация по време на транспортирането и настъпването на вреда.

Собствеността е условна, а превозвачът има право на следните действия с цел защита срещу прекалено голяма отговорност:

 1. изисква и получава от клиента или негов представител пълен набор от указания за особеностите на превозвания продукт. Част от тях са посочени в маркировката, а други са вписани в търговските фактури. Има и документ, който съдържа писмени инструкции за превозвача. В него са посочени всички необходими мерки за опазване на стоката по време на превоза;

 2. при възникване на транспортен риск по време на превоза превозвачът е длъжен да осъществи връзка и да потърси съдействието на клиента или негов представител.

 3. Законът предвижда и случай в който са налице и обстятелства по освобождаване от отговорност на превозвача по смисъла на чл. 17 ал.2 ЧМР Конвенция. Терминът, който законодателят въвежда е настъпван ето на т.нар. „Непреодолими обстоятелства”

  Същевременно не са дефинирани точно и ясно, в какво точно се изразяват т.нар. „непреодолими обстоятелства”, които са основание по смисъла на ЧМР  конвенцията за освобождаване от отговорност.

  Конвенцията изрично посочва, че съгласно първата алинея на чл. 17 ЧМР, превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставянето й, както и за забавата при доставянето й. Този текст е взаимства и въведен в националното ни законодателство чрез разпоредбата на чл. 72 ЗАвт.Превози, който гласи, че „ Превозвачът дължи обезщетение при частична повреда на товара съобразно стойността на обезценяването му.“ 

  Същевременно чл. 17 ал. 2 ЧМР предвижда, че превозвачът може да се освободи от гореспоменатата отговорност, когато липсата, повредата или забавата се дължат … на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да преодолее.

  В конкретният случай е изключително съществен въпроса, дали отговорността на превозвача следва да бъде ангажирана, като невиновна, или същият отговаря за своето виновно поведение, неположил грижата на добър търговец.

 4. Особено важно е да се посочи по какъв начин Превозвачът е длъжен да ограничи възникването на щетите по товара, предоставен му от товародателя. Към настоящият момент,  не е налице двусмислие относно фактът, че чл. 17 ал. 2 ЧМР диктува необходимостта от повишена грижа от страна на превозвача – но какъв е критерият за размера на тази грижа?Отговорност превозвача по ЧМР, Адвокат транспортни дела, отговорност на превозвач, отговорност спедитор,Отговорност превозвач ЧМР конвенция, нелегални емигранти, бежанци вреда товара, авариен комисар нелегални емигранти, отговорност чл.17 ЧМР, Международен превоз на стоки, вреда, бежанци, товар, отговорност превозвач
 5. В общия случай инструкции, които се дават от Застраховател или спедитор, който организира логистичната верига са неточни или водача не е взел под внимание всички особености на товара. В случаи, при които връзката е неосъществима, по силата на diligent care превозвачът е длъжен да вземе всички мерки за ограничаване на материалните щети. Това е случай, типичен за морския транспорт например възникване на авария в открито море.

Транспортният риск като цяло е сериозен риск, т.е. свързва се с големи материални щети – било от нелегални емигранти, било от катастрофа, било от атмосферни условия, защото освен превозваните пътници и товари, на риск са изложени и превозните средства, като някои от тях са доста скъпи.

Мерките, които всеки превозвач може да вземе е да подбере правилно маршрута, който ще измине за да достави стоката, сключи допълнителни застраховки, ограничаващи неговата отговорност като превозвач или поставяването на камери за наблюдение, с което да елиминира риска за товара и своята отговорност.

Относно отрговорността на превозвача по чл. 17 ал.1 ЧМР Конвенция, няма еднозначен отговор, дали същият отговаря и в какъв размер, ако например няколко нелегални имигранти проникнат,  незабелязано в ремарке, превозващо хранителни продукти, консумира една част от товара, другата част бива повредена. Следва ли да се счита това за настъпването на т.нар.“Непредвидени обстоятелства“ по чл. 17 ал.2 ЧМР конвенцията и дали това е обстоятелство, освобождаващо отговорността на превозвача. За съжаление в този случай, особено неприятни могат да бъдат последствията на такова събитие за водача на товарния автомобил: при регистриране на незаконните пътници от страна на компетентните власти, той може да бъде задържан, превозвачът може да получи солидна глоба за вредата или последващото унищожаване на товара.

Освен това, на риск са изложени околната среда и странични лица.Разработените програми за справяне с транспортния риск и отговорността на превозвача  предвижда неговото споделяне между отделните страни по Договора за превоз на товари. Това са

 1. Правилни инструкции на товародателя, респ.спедитора;
 2. Правилно опаковане на товара и съпровождането му с всички необходими документи
 3. Правилно транспортиране и оборудване на превозното средстви – при Фриго превози
 4. Оптимален маршрут, въпреки разходи и разстояние, гарантиращ спокоен превоз и транспорт на стоките.
 5. Задължително ЧМР застраховка – по възможност сключена и Карго застраховка за товара.

Това означава да се правят транспортни застраховки. По отношение на тези случай може да се каже, че превозвачът отговаря за товара от момента на приемането му за превоз, до доставянето му.

Освободен от споменатата отговорност може да бъде превозвачът, особено в случаи на неизбежни обстоятелства, чиито последствия той не е могъл да предотврати или предвиди.

За повече информация можете да се свържете с нас, за да решим Вашият казус при възникнал случай, с ангажиране на отговорност превозвач, спедитор или застрахователна компания на тел. + 359 897 90 43 91 или на E-mail info@lawyer-bulgaria.bg