fbpx

Публикации

Отвличане на дете от родител

Много български граждани се сключват с чужденци, при които се случва международното отвличане на дете от родител.

Често пъти било поради несъгласие след раздяла или развод, децата стават жертва на трансгранично отвличане от родител

Веднага след развод или раздяла родител решава неправомерно да отведе детето в друга страна.Отвличане на дете от родител

Причина за това е недоволство от Съдебно решение за родителски права или режим на лични контакти.

Защитата на дете отвлечено чрез незаконно прехвърляне или задържане от родител, който вече не може да вижда детето си според режим, определен от съд след раздяла или развод се определя по специален ред.

В тези случаи въпросът се урежда от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

В нея са предвидени процедури, осигуряващи незабавното връщане на децата в държавата на обичайното им местопребиваване.

Всяка държава, подписала Хагската конвенция, е определила централен орган, който съдейства на родителите, станали жертва на отвличане на дете от другия родител.

Правна защита при отвличане

Често пъти клиенти се обаждат с въпроса:

Съпругът/съпругата отведе детето в чужбина ?

Кантората се занимава активно с незаконно отвеждане на дете в чужбина, без съгласието на родител.

Точна дефиниция за отвличане на дете от родител дава чл. 3 на Хагската конвенция:

1/ Деяние, извършено в нарушение на правото на упражняване на родителски права, съгласно законите на държавата, в която детето е имало обичайно местопребиваване непосредствено преди прехвърлянето или задържането;

2/ Деяние, извършено по време на прехвърлянето или задържането това право е било ефективно упражнявано съвместно или поотделно или би било упражнявано по този начин

Обичайно местопребиваване в държава членка

Съгласно Регламент 2201/2003г. основен критерий за интереса на детето е защита по обичайно местопребиваване.

Терминът „обичайно местопребиваване“ определя към кой правен орган трябва да подадете своя иск.

Обичайно местопребиваване на дете се определя от мястото, където едно дете има успешна интеграция в семейната и социалната среда.

Няколко са критериите, с които съдът разглежда спор за отвличане на детето.

Обичайното местопребиваване на детето се определя от критерии:

А/ къде детето има най-успешна интеграция в семейната и социалната среда

Б/посещава ли редовно детска градина или училище;

В/Детето владее официалния език в страната и има ли изградени социални връзки в семейната среда там.

За дете от брак между български и чужд гражданин е отведено или задържано неправомерно на територията на Република България, родителят с родителски права може да иска връщане на детето

Той може да поиска връщане му в страната на обичайното му местопребиваване по съдебен ред. Отвличане дете от родител

В този случай, компетентен по тези спорове е Софийски градски съд, независимо къде живее детето.

Терминът „обичайно местопребиваване“ определя към кой правен орган трябва да подадете своя иск.

Обичайното местопребиваване на детето се определя от няколко критерия, които показват къде детето има най-успешна интеграция в семейната и социалната среда.

Специфика на дела за отвличане по Хагска конвенция 

В случай на отвличане на дете от родител следва да се извърши проверка дали има неправомерно преместване или задържане на детето

В случай, че бъде установено, разпорежда незабавното му връщане в страната на неговото обичайно местопребиваване преди преместването или задържането.

Основният въпрос, който съдът разглежда в тези решения се постановяват с оглед интереса на детето.

В случай, че не е налице съгласие за преместване по чл. 59 СК в чужда държава, недоволният родител може да води дело за т.нар. „заместващо съгласие“.

Правна рамка на отвличане на дете

За отвличания, извършени на територията на Европейския съюз (ЕС), защитата е уредена в два международноправни източника

1. Регламент № 2201/2003 на Съвета-27.11.2003г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

2. Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980г.

Двата акта се прилагат паралелно и е въпрос на избор по реда на кой от тях ще се тръгне за защита.

В случай, че връщането на детето би го поставили под заплаха от физическо или психическо увреждане, Градски съд ще откаже връщането в държавата по обичайно местопребиваване.

Основните изисквания за съдебния процеса са :

А/ Да бъдете носител на родителските права върху това дете;

Б/ Да не е изминала повече от 1 година от отвеждането, респ. прехвърляне през граница на детето

В/ Изрично противопоставяне срещу отвеждането / задържането на детето по чл. 3 ХК;

В случай, че детето не бъде върнато доброволно, спорът се решава от Софийският градски съд.

В този случай, следва да се обърнете към адвокат по международно право и семейно правни въпроси на 0897 90 43 91, Email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява отвличане на дете ?

Отвличането на дете е насилствен акт на прехвърляне и задържане в рамките на друга държава на дете от негов родител или близък, без съгласието на другия родител.

Как следва да се процедира в такъв случай на отвличане ?

Незабавно следва да се заведе съдебно дело за отвличане на дете по Хагска конвенция, с което да бъде изразено категорично несъгласие с извършеното незаконно прехвърляне или задържане на дете зад граница в рамките на друга държава.

Кога едно дете може да пътува ?

Детето може да пътува ако родителят, който го придружава разполага с Декларация за извеждане в чужбина, нотариално заверена от другия родител или Съдебно решение за издадено т.нар. 'заместващо съгласие

По какъв критерий се определя отвличане на дете ?

Най-точният критерий е незаконно и без съгласие на другия родител прехвърляне или задържане на дете зад граница, при промяна неговото обичайно местопребиваване Терминът „обичайно местопребиваване“ определя към кой правен орган трябва да подадете своя иск. Обичайното местопребиваване на дете се определя от това, къде то има успешна интеграция в семейната и социалната среда.

Каква е процедурата по връщане на дете ?

Процедурата започва с подаване на писмено ЗАЯВЛЕНИЕ чрез чуждо Министерство на Правосъдието до Българското МП за образуване на съдебно дело пред Софийски градски съд по чл. 3 от Хагска конвенция.

При какви условия може да се води дело за отвличане ?

Като при предявяване на иска трябва да вземете предвид, че е необходимо да бъдете носител на родителските права, да не е изминала повече от 1 година от отвеждането на детето и изрично да сте се противопоставили срещу отвеждането / задържането на детето.

Съдебно дело Хагска конвенция

В последните няколко години усилено се прилагат разпоредбите при съдебно дело Хагска конвенция.

Налице са множество обстоятелства поради които единият или другият родител задържа детето при себе и в последствие се води гражданско дело по Хагска конвенция. Съдебно дело Хагска конвенция

В случай, че другият родител отведе Вашето дете в друга държава без Ваше позволение или в нарушение на съдебно решение може да предприемете съдебни действия, да си върнете детето.

Нормативна уредба при отвличане на деца

Това става по реда на ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25.10.1980 г.

В случай, че срещу Вас е образувано дело, имате право на защита

Целта е да може детето да бъде върнато в държавата по обичайното му местопребиваване.

Законодателят е предвидил компетентност на Софийския градски съд в случаите, когато се иска връщане на дете по ХК.

Действие на ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ при международно отвличане

По тази Конвенция договарящите държави са приели, че съдебният или административният орган на договарящата държава, в която се намира детето, следва да разпореди неговото незабавно връщане, когато е незаконно прехвърлено или задържано на нейна територия.

В чл. 16 от ХК е посочено, че след получаване на съобщението за незаконно прехвърляне или задържане на дете, съдебните или административните орган не разглеждат по същество правото на упражняване на родителските права

Това е случаят, в който не се установи, че

А/ детето не следва да бъде върнато по силата на тази конвенция или че

Б/ не е подадена молба в разумен срок след получаване на съобщението.

Конвенцията е възложила компетентност за разглеждане на молбата за връщане на дете при неговото незаконно отвличане от държавата по обичайното му местопребиваване на съдебен или административен орган.

Ако Вашият случай отговаря на законовите изисквания, съдилищата в държавата от ЕС, в която е отведено детето, ще решат дали то трябва ще бъде върнато обратно там.

Основанията за приложение на този ред на връщане са ситуация, в които е налице незаконно прехвърляне или неправомерно задържане.

Дела за международно отвличане 

Основният нормативен документи, който се прилага е Хагската конвенция за международно отвличане на деца. Българските съдилища имат богата практика заради сънародници, сключили брак с чужди граждани.

Основен предмет по дело Хагска конвенция  е да се прецени кое е обичайното местопребиваване.

Друг важен въпрос, който съдът изследва е дали родителят, който иска връщане е упражнявал ефективно правата си.

За решаването на спора между страните важен е и момента, в който е подадена молба.

Компетентността на съдебните органи в държавата, където е отвлечено детето, да разгледат молба за неговото връщане е учредена  с оглед принудително изпълнение на съдебния акт за връщане.

Принудителното изпълнение на задължението на родителя, незаконно прехвърлил или задържал детето, да върне последното ще се осъществи по реда и със способите, предвидени в държавата, чийто съдебен орган е разпоредил връщането.

Отказ на молба по Хагска конвенция

Защита при международно отвличане

Работата по случаите за международно отвличане е най-сложната материя в уреждане на отношенията.

Ако дете е отведено или задържано на територията на държава членка, родител може да иска връщане на детето в страната на обичайно му местопребиваване.

Затова се прилагат текстовете на Конвенцията, прилага се разпоредбата чл.13, б. „В“ Хагска конвенция.

Съдът е длъжен да изследва дали относно положението на детето при завръщането не са налице обстоятелства, които биха го изложили на сериозен риск за неговият живот и здраве.

Исковата молба винаги се изпраща по съдебен ред

Компетентен по спора е Софийски градски съд, независимо къде живее детето.

Задачата на сезирания съд е да установи неправомерно преместване или задържане на детето.

Ако бъде установено, СГС разпорежда незабавното му връщане в страната на неговото обичайно местопребиваване преди преместването или задържането.

Решенията по дела Хагска конвенция се постановяват с оглед интереса на детето.

В случай, че при връщане има риск за детето, тази заплаха е нужно да е такава, която би го поставили под заплаха от физическо или психическо увреждане Софийски градски съд ще откаже връщане, независимо, че е налице неправомерно отвеждане или задържане на детето.

Какво представлява дело по Хагска конвенция ?

Делата по Хагска конвенция представляват Съдебен процес пред Софийски градски съд за защита на дете, по искане направено от родител при отвличане от другият родител или негов близък без негово знание и съгласие

Какви са предпоставки по дело за отвличане по Хагска конвенция ?

Предпоставка по делото са прехвърляне зад граница и последващо задържане на територията на държава, извън обичайното му местопребиваване.

Кой критерии е определящ при делата по Хагска конвенция ?

В делата по Хагска конвенция има основен принцип на т.нар. местопребиваване на детето - в момента ПРЕДИ прехвърлянето на новото място, без знание и съгласие на другия родител.

Каква нормативна база се прилага по делата за Хагска конвенция ? от 1980г.

Основният нормативен акт е Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, заедно с Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност,

На колко инстанции е подсъдно делото за отвличане по Хагска конвенция ?

Всички дела по Хагска конвенция се разглеждат в две инстанции, с оглед последващ контрол на Решенията на Софийски градски съд, които подлежат на обжалване пред Апелативен съд гр. София. Обичайно срокът на дело по Хагската конвенция отнема около 6 до 10 месеца