fbpx

Публикации

Обжалване решение по АПК

Решението на районния съд се обжалва с касационна жалба пред съответния административен съд, като се стигне до обжалване решение по АПК.

Срокът е 14 дни за подаване на жалба, считано от деня на получаване на съобщението за изготвеното решение от Районен съд.

Касационна жалба или протест се предявяват от страната, която не е удовлетворена от съдебното решение на Районен съд.

Правен интерес от обжалване няма страна, която е получила търсената защита в първоинстанционното производство.

След постъпването на жалбата, ведно с преписката в съда, председателят на съда разпределя делото в съответния състав.

Съдебните заседания се провеждат с призоваване на страните – жалбоподателят и административният орган, пострадалият, който е поискал обезщетение.

В заседание следва да се яви и пострадало държавно учреждение/организация/предприятие, на което е определено служебно обезщетение в наказателното постановление, както и с призоваване на посочените свидетели и вещи лица.

Производство пред административен съдОбжалване решение по АПК

Основанията за предявяване на касационна жалба са:

а) нищожност на решението на районния съд;

б) недопустимост на решението на районния съд;

в) неправилност на решението на районния съд:

– при нарушения на закона (неправилно приложение на закона или прилагане на закон, който не е следвало да бъде приложен),

– при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила

В случай, че нарушението е довело до ограничаване на процесуални права на страните- подлежи на отмяна

В случай, че нарушението не е отстранено, решението е немотивирано или липсва протокол от съдебното заседание- подлежи на отмяна;

Съдебното решение е постановено от незаконен състав, тайната на съвещанието е била нарушена по време на постановяване на решението – подлежи на отмяна

– ако наказанието е явно несправедливо (когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, както и на целите по чл. 36 от НПК);

г) необоснованост на решението на районния съд – решението и мотивите не се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Делото се разглежда с участие на страните

В това производство пред Административен съд участват – жалбоподател, ответната страна и прокурор

След изчерпване на доказателствените искания, страните излагат своите тези по основателността/неоснователността на жалбата и делото се обявява за решаване.

Неявяването на някоя от страните не е пречка за разглеждане на делото.

Произнасянето на административния съд следва да се осъществи в едномесечен срок от последното съдебно заседание.