fbpx

Публикации

Прекратяване договор за строителство

Изискванията прекратяване договор строителство са приложими всички общи правни основания –

1 Унищожаване поради порок във волята на някоя от страните при сключването;

2. Неточно изпълнение на задълженията;прекратяване договор строителство

3. Наличие на взаимно съгласие между страните;

4. Пълна обективна невъзможност за изпълнение;

5. Надлежмо разваляне поради виновно неизпълнение или частична обективна невъзможност за изпълнение;

6. Прекратяване при условията на чл. 306, ал. 5, както и на чл. 307 от Търговския закон (ТЗ) при договори за строителство, който е търговска сделка.

Успоредно с тези общи основания за прекратяване договор строителство са налице и допълнителни и уредени от закона специални основания, които не са приложими за други договори.

Основания за прекратяване договор строителство

Разпоредбите на закона се отнасят до прекратяване на обикновен договор за изработка. Приложими и към всички Договори за строителна услуга.

Специалните основания в някои случаи стесняват приложното поле на общите основания за прекратяване на Договора за строителство.

В други случаи уреждат самостоятелни предпоставки, при настъпването на които се прекратява правната връзка между страните по договора.

Развалянето на Договори за строителство предполага виновно поведение на другата страна.

Отказ от договора не предпоставя вина на другата страна.

Специални основания 

1 . Основание за прекратяване е идейния проект или строителните материали да са неподходящи за изпълнение;

При сключване и разваляне на Договорите за строителството с предмет, определен чрез одобрен инвестиционен проект.

Не е възможно проектът да е неподходящ за изпълнение на строителството, тъй като той следва да е съгласуван и одобрен

Съгласно чл. 142, ал. 4 ЗУТ това предполага оценка за съответствието на проекта с  подробния устройствен план.прекратяване договор строителство

Основание за прекратяване и на Договор за строителна услуга е, при доставката на предложените от Възложителя строителни материали.

Спецификациите и изискванията са определени от Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и на проекта

Строител се намира  при условия за прекратяване в хипотезата на „неподходящ материал” по чл. 260, ал. 1 ЗЗД

2. Съществена  предпоставка за прекратяване договор строителство е строителят да е предупредил веднага възложителя, че проекта или доставените строителни материали са неподходящи;

От възложителя специални знания относно проект или доставените строителни материали и компоненти не се изискват.

3. Причина за прекратяване е възложителят да не извърши нужните промени и не достави подходящи строителни материали и компоненти;

4. Предпоставка за прекратяване на Договора е самият строител да се откаже от изпълнението на Договора за строителна услуга.

Този негов отказ е от типа волеизявления, които, за да произведат правно действие, е необходимо да достигнат до знанието на другата страна по договора – възложителя.

Законодателят не случайно в текста на разпоредбата на чл. 260, ал. 1 ЗЗД говори за отказ, а не за разваляне на договора. Отказът не предполага виновно поведение на другата страна.

Основание за прекратяване договор строителство е безвиновена отговорност.

Договорът се прекратява поради невъзможност без вина на страните.

Независимо от причините за неосигуряване на подходящ проект или материал, строителят има право да се откаже от изпълнението на Договора за строителна услуга, което ще доведе до неговото прекратяване.Прекратяване договор строителство

Възможността да се откаже от договора е субективно право на строителя

Ако не го упражни, дог. стр. не се прекратява и продължава своето действие. Той не е длъжен да се откаже от дог.  стр. при наличие на другите предпоставки на чл. 260, ал. 1 ЗЗД.

5. Основание за разваляне на Договор за строителство е чрез едностранно изявление на възложителя, отправено до строителя.

Ако договора за строителство е сключен в нотариална форма , развалянето следва да се извърши по съдебен ред съобразно чл. 87, ал. 3 ЗЗД.

Настъпването на обективна невъзможност за изпълнение, договорът се прекратява на общото основание, уредено в чл. 89 ЗЗД,

Законът урежда някои специални последици при договорите за строителство и изработка, приложими и към условията за прекратяване поради обективна невъзможност за изпълнение.

6. Причина за разваляне на Договора за строителна услуга е ако изпълнението на работата стане невъзможно по причина, за която никоя от страните не отговаря.

В този случай, рискът при безвиновна обективна невъзможност за изпълнение се носи от длъжника

Съгласно тази разпоредба, приложена към дог. стр., ако част от строителството е извършено и може да бъде полезно за възложителя, то строителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение.

При всеки договор с продължително изпълнение развалянето действа занапред

За допълнителна информация или въпроси, моля обадете се на телефоните в кантората  + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на  office@lawyer-bulgaria.bg