fbpx

Публикации

Декларация за продажба при брак

Съпруг може да продаде съсобствен недвижим имот след като представи нотариално заверена Декларация за продажба на имот при брак.

Това се налага при продажба на имот придобит по време на брака в режим на СИО (съпружеска имуществена общност).

С тази Декларация за продажба на имот при брак същият декларира, че неговият съпруг е съгласна/съгласен съпругът да продаде общ недвижим имот

Защо се изисква декларация за продажба ?

Декларация за продажба на имот при брак

Декларирате, че имота НЕ представлява ваше обще семейно жилище. Условие  е,  да нямате друг общ имот или личен имот на всеки поотделно.

Законодателят предпазва и защитава непълнолетните деца – техните права и сигурност.

При липсва на съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия

Единственото условие за това е, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца.

Ако единия от съпрузите продаде общото жилище сам, то това действие  е оспоримо.

По исков ред ( в съда) другия съпруг, кагото узнае за това може да го оспори. Срокът за това е шест месеца от узнаването и не по-късно от три години от извършването на покупко-продажбата на жилището (или друг вид прехвърляне на права върху имота).

Разпореждането с вещно право върху общ недвижим имот, извършено от единия съпруг, е оспоримо.

Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореждането в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му.

На въпроса за приложимостта му при наличие на брачен договор са възможни следните хипотези :

1) В брачния договор въпросът не е уреден изрично, правилото на чл. 26 СК ще намери приложение поради законовия режим на общност.

2) Когато в брачния договор има уговорка относно начина на управление и разпореждане със семейното жилище, чл. 26 СК ще бъде изключен от действието на договора.

Повечето нотариуси държат на подписването на въпросната декларация за продажба на имот при брак.

Когато имот е придобит по време на брак, собственици са и двамата съпрузи , освен ако по смисъла на новия семеен кодекс не са сключили брачен договор, т.е. има режим на имуществени отношения.