fbpx

Публикации

Отговорност източена банкова карта

В последните години зачестиха опитите за нерегламентирано теглене от банкови карти, при което се стига до въпроса и изясняване на отговорност източена банкова карта.

Не са редки случаите на кражба или изгубване на дебитна/ кредитна карта, както и на присвояване на данни от нея.

При установяване на нерегламентирано изтеглена сума от вашата банкова карта трябва незабавно да уведомите банката.

В случай, че някой е изтеглил пари от вашата сметка без да сте му дали нито картата, нито пин-код, отидете до банката издател.Отговорност източена банкова карта

Банката следва незабавно да блокира картата, респективно – възможността за извършване на по-нататъшни финансови операции с нея.

След като сте уведомили за непозволената операция, банката е длъжна да проучи случая и да събере информация относно автентичността на транзакцията и нейното точно регистриране.

Когато се разбере, че от сметка са изтеглени определени суми или извършени разплащания с картата чрез ПОС-терминал, следва веднага да се уведоми банката-издател на картата.

Неправомерно усвоени суми от сметка

В над 90% от случаите банката отказва да възстанови тези суми. Нейните мотиви обикновено са свързани с проявена небрежност от страна на картодържателя.

Съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, ако притежателят на банкова карта успее да докаже, че транзакцията не е авторизирана от него, цялата отговорност се носи от банката, издател на картата.

В този случай банката има задължението незабавно да възстанови източените пари по сметката. Твърденията най-често са че последният едва ли не е „съдействал” на лицето, разпоредило се със собствените му пари.

Съдебни дела по оспорване на операции от карта, неразрешени по закон. 

Не са редки случаите на кражба или изгубване на дебитна/кредитна карта, както и на присвояване на данни от нея.

Това може да се случи въпреки предприетите обичайни мерки за съхраняване наОтговорност източена банкова карта номер на картата, ПИН-кода.

Банката на свой ред ще блокира картата, респективно – възможността за извършване на по-нататъшни финансови операции с нея.

След като сте уведомили за непозволената операция, банката е длъжна да проучи случая

Тя следва да даде отговор и събере информация относно автентичността на транзакцията и нейното точно регистриране.

Когато пострадалият разбере, че от сметката му са изтеглени определени суми, следва веднага да уведоми банката за нейната отговорност източена банкова карта.

Съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, в случай, че картодържателя докаже, че транзакцията не е извършена или авторизирана от него, цялата отговорност се носи от банката, издател на картата.

В този най-благоприятен за вас сценарий доставчикът на платежни услуги има задължението незабавно да възстанови източените пари по сметката.

Съдебни дела нерегламентирани тегления

В тази ситуация конфликтът, който обикновено се поражда в такива ситуации между клиента и банката се случва за следното:

Практиката показва, че почти над 90% от случаите банката отказва да възстанови тези суми.

Изложените от нея „мотиви“ са  обикновено свързани с проявена от страна на картодържателя „небрежност“ , чрез която последният едва ли не е „съдействал” на лицето, разпоредило се със собствените му пари.

Съгласно ЗПУПС ако притежателят на банкова карта, успее да докаже че не е бил наясно с такава нерегламентирана финансова операция

В този случай, цялата отговорност се носи от търговската банка, издател на картата.

В случай на неразрешена платежна операция доставчикът на платежни услуги възстановява незабавно стойността на неразрешената платежна операция Отговорност източена банкова карта, дела ЗПУПС, адвокат дела банки, източване банкова карта чужбина, Адвокат дела банки. Оспорване банкови транзакции

В тези случай основният въпрос, който се поставя е „кой носи “отговорността” в случаите на неправомерно използване на данните на платежна карта ?

Съгласно Закона клиентът има следните задължения:

  1. Да уведоми незабавно банката след узнаването;
  2. Да предприеме всички разумни действия за запазване на информацията за достъп – ПИН

Неправомерно изтегляне на сумиОтговорност източена банкова карта

След  като е налице неразрешена платежна операция, извършена от лице, добило данните на картата чрез копиране, доставчикът на платежни услуги (банката) следва незабавно да възстанови стойността на операцията.

Съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, ако притежателят на банкова карта успее да докаже, че транзакцията не е авторизирана от него, цялата отговорност се носи от банката, издател на картата.

В този контекст кантората има няколко сериозни спечелени дела по отношение източени банкови карти и неразрешени транзакции.

При евентуален съдебен процес, банката носи доказателствената тежест за установяване на измама, умисъл или груба небрежност от клиента при боравене с издадена карта.

Измама е ситуация, в която банковата карта се използва от лице без знанието и съгласието на  картодържателя.

Отговорност за нерегламентирана транзакция

Отговорност източена банкова карта

Законодателят го разграничава от скимиране, като урежда престъпните състави в два самостоятелни текста.

Неправомерно използване на банкова карта е налице, когато  дубликат на платежната карта за извършителя на неразрешена платежна операция.

Това са случаите, в които платежната карта се ползва без съгласието и без знанието на картодържателя.

С нормативнаta уредба доставчикът на платежни услуги е поставен в по-неблагоприятно положение, но той е икономически по-силната страна.

Законът посочва отговорността за  извършените неразрешени финансови операции с банкова карта, без знанието и съгласието на собственика на картата – картодържателя.

Има вариант и да подадете съдебен иск за липсващата сума с добри шансове за решение във ваша полза. 

При един евентуален съдебен процес, банката носи доказателствената тежест за установяване на измама, умисъл или груба небрежност от страна на клиента си при боравенето с издадената му карта.

Това означава, че доказателствената и финансовата тежест е за сметка на доставчика на платежната услуга.

За повече информация се обърнете към кантората, на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл : info@lawyer-bulgaria.bg.

Ще разгледаме внимателно всеки случай и ще съдействаме при завеждане на иск за изтеглени суми от сметка. 

Какво да направя, ако някой е източил дебитната ми карта?

Незабавно се свържете с банката и подайте жалба за извършената така наречена “неразрешена платежна операция” . Директно се обадете на банката когато някой е изтеглил пари от Ваша сметка, без да сте дали банкова карта или пин код.

ако банката ми откаже възстанови сумата от картата ?

Произнасяне по източената сума от карта

След като се съберат всички документи, становища и доказателства, Комисията има двумесечен срок, за да се произнесе с предложение

Ако Помирителната комисия откаже да възстанови източена сумата ?

При отказ от страна на банката да възстанови съответната сума, картодържателят може да подаде иск в съда за тази сума и в голяма степен да се надява на решение в своя полза. Това е така, доколкото при един евентуален съдебен процес, ответникът /банката/ носи доказателствената тежест за установяване на измама, умисъл или груба небрежност от страна на клиента си при боравенето с издадената на негово име карта. Доказването на такова поведение на картодържателя на практика е доста трудно, доколкото банката няма как да е наясно при какви условия и обстоятелства клиентът съхранява картата и ПИН-кода й. Препоръчваме когато е била открадната или изгубена сума от карта или банката е отказала възстановяване да се потърсят правата по съдебен ред !