fbpx

Публикации

Оспорване на имотни сделки

Съвременното общество предлага редица възможности за оспорване на имотни сделки.

Рискът от некоректни действия на някоя от страните по Предварителен договор е реален при липсата на адвокат

В случай на съмнение, веднага се обърнете към адвокат по недвижими имоти, който да прегледа внимателно документите.

Има случай в които сделката е нищожна.

Нищожност на имотна сделка

Нищожност поради заобикалянето на закона е налице, когато законът забранява с определена сделка, която по принцип е действителна, да се постигне определен правен резултатОспорване на имотни сделки

Тя заобикаля друга позволена от закона сделка, за да се постигне същият правен резултат.

В този случай сделката, макар и позволена, е нищожна поради заобикаляне на закона.

В т.3 на ТР №1/1909г. на ОСТК на ВКС е прието, че нищожна поради накърняване на добрите нрави е клауза за неустойка

Често пъти тя е уговорена извън присъщите й обезпечителна, обезщетителна и санкционна функция.

Преценката за нищожност се прави за всеки конкретен случай към момента на сключване на договора.

В мотивите на тълкувателно решение №1/1909г. на ОСТК на ВКС са дадени принципни критерии за разваляне

Тези критерии са приложими при преценката за нищожност на клаузата за неустойка поради накърняване на добрите нрави, като:

  • естеството на задълженията, изпълнението на които обезпечава неустойка – парични или непарични, и размер
  • Наличието или липсата на други способи за обезпечение;
  • вида на уговорената неустойка (компенсаторна или мораторна)
  • вид на неизпълнение на задължението – съществено или за незначителна част;
  • съотношение между размера на уговорената неустойка и очакваните от неизпълнението вреди.

Хипотезата има и субективна страна

Всички участниците в сделката следва да имат съзнанието, че с нейното сключване преследват една неправомерна цел.

За  да е налице основанието за нищожност по чл. 26,ал.1,предл.2-ро ЗЗД, следва да е установен както обективният, така и субективният елемент на фактическия състав,Оспорване на имотни сделки

Липсата на воля при едностранните сделки или съгласие при двустранните сделки е основание за нищожност.

Съветът ни като адвокатска кантора по сделки с недвижими имоти е да бъдете внимателни при боравене с документи и съхранение на нотариалния акт за собственост

Рискът за Вас се увеличава, ако този документ изчезне, той може да бъде подправен или манипулиран по друг начин.

Може да бъде използван, за да се извърши разпоредителна сделка с имота без знанието и съгласието на собственика.

В случай на съмнение или неплащане на продажната цена, всяка страна по Договора може да иска неговото разваляне.

За да си върне собствеността по отношение на имота, всяка страна може да предяви иск за разваляне на договор за покупко-продажба

Тя следва да докаже, че няма плащане на продажната цена на имота. Разваляне на договора може да се иска само по съдебен ред.

Това е така, защото всички договори, по сделки с недвижими имоти подлежат на разваляне само по съдебен ред. Искът за разваляне на договора може да се предяви до изтичане на пет години от датата на сключването му

Изключение от горното е ситуация, в която не е записан бъдещ момент, след сключването на договора, в който цената да бъде заплатена.

За допълнителна информация, обадете се на 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg за Вашият казус.