Публикации

Продължителността на давностните срокове е различна при различните публични вземания:

  • Съгласно общата норма на чл. 171 ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. Давността може да спира и прекъсва съгласно чл. 172 ДОПК.Погасяване публични задължения

С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите на отсрочване или разсрочване на задължението.

  • Административните наказания, налагани по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), не се подчиняват изцяло на ДОПК, а за тях се прилагат правилата на специалния закон – ЗАНН. Наказанията не се изпълняват, ако са изтекли две години от влизане в сила на наказателното постановление, по което не са извършвани действия по обезпечаване и/или събиране на вземането.
  • Независимо от спирането или прекъсването на давността, наказанието не се изпълнява, ако са изтекли три години от влизане в сила наказателното постановление. При образувано изпълнително производство давностните срокове не се прилагат.

Последица от прилагане на института на давността е отписване на вземането.

Въпреки изтичането на давностен срок плащането на задължението е редовно и платената сума не подлежи на връщане. Това е така, защото погасителната давност препятства само започването на принудително изпълнение за вземането, но не погасява самото вземане.
Съгласно чл. 109 ДОПК не се образува производство по установяване на задължения за данъци, когато са изтекли 5 години от изтичането на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена. Този срок не се отнася до производството по установяване на задължителни осигурителни вноски, тъй като в противен случай биха се застрашили правата на осигурените лица.

Опрощаване
Опрощаването на данъчни задължения се извършва с указ на президента съгласно чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България.
 При смърт на физическото лице – след изчерпване на имуществото му, освен ако наследниците или други лица отговарят за публичното задължение
След разпределение на постъпленията от осребряване на актива на юридическо лице, обявено в несъстоятелност, освен ако други лица отговарят за публичното задължение
При заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по ликвидация, освен ако други лица отговарят за публичното задължение

Действия, ако задължението не бъде платено в срок доброволно

Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок, преди да бъдат предприети действия за принудително събиране, органът, установил вземането, изпраща покана за доброволно изпълнение до длъжника да плати задължението си в 7-дневен срок. Наказателните постановления се изпращат от съответния административнонаказващ орган на публичния изпълнител в 7-дневен срок от изтичането на срока за доброволно плащане, като за тях не важи изискването административнонаказаващият орган да изпрати покана за доброволно изпълнение.

Едновременно с поканата органът, установил вземането, може да:

  • уведоми длъжника по телефона и/или с посещение на място за последиците и възможните действия по събирането на вземането, в случай че не изпълни доброволно определените задължения;
  • ако задължение е по-голямо от 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите, да изпрати искане за налагане на принудителни административни мерки от органите на Министерството на вътрешните работи по чл. 182, ал. 2, т. 2, б. “а” ДОПК или уведомление до органите, които издават лицензии или разрешения за извършване на определени действия, за които се изисква удостоверяване на публичните задължения.

Горните действия могат да се предприемат едновременно или поотделно, с оглед размера на задължението и поведението на длъжника, до окончателното му погасяване.

В случаите, когато задължението не бъде изпълнено в срока за доброволно изпълнение, органът може и да:

  • постави на видно място в съответната администрация съобщение за длъжниците, неплатили в срок задълженията си;
  • разгласява чрез бюлетин или чрез средствата за масово осведомяване списъци на длъжници с неуредени публични задължения, включително техния размер, когато общото задължение надвишава 5000 лв.

В случай че публичното задължение не съществува или е в значително по-малък размер от разгласения, съответният орган прави опровержение по реда, по който е разгласил данните, че лицето има неплатени задължения.

При погасяване на задължението или при предоставянето на обезпечение в размера на главницата и лихвите органът, установил вземането, е длъжен да изпрати служебно искане за прекратяване на мерките по чл. 182, ал. 2, т. 2, б. “а” ДОПК от органите на Министерството на вътрешните работи, или по искане на заинтересуваното лице, в 3-дневен срок от узнаването.

Обжалване ревизионни актове

Някои клиенти изпадат в ситуации, в които имат нужда от правни услуги при обжалване ревизионни актове. Самата ревизия, представлява дейност на органите по приходите към Националната агенция за приходите (НАП), насочена към установяване на публични задълженията за дължими данъци или осигурителни вноски към НАП. Кантората разполага с добри данъчни адвокати, подготвени в областта на данъчното и финансовото право. Ревизията е процедура при която се извършва проверка за съответствие на  публични задължения. Самата данъчна ревизия поставя началото на т.нар. ревизионното производство. Тя стартира най-напред със Заповед за възлагане на ревизия.обжалване ревизионни актове

Ние съветваме нашите клиенти, че връчването на екземпляр от ревизионен акт сочи началото на данъчна ревизия. Повечето клиенти се притесняват, но това не пречи да попитат, какви са им правата при провеждането на т.нар. ревизионно производство. Самата Заповед не подлежи на обжалване отделно от ревизионния акт. Но можем да Ви кажем, че заповедта, с която се прекратява ревизионното производство подлежи на обжалване по реда за обжалване на административни актове.

Още за обжалване ревизионни актове

В повечето случаи, НАП ще поиска в хода на ревизията да наложи предварителни мерки за обезпечаване на своите  публичните вземания. Целта е да бъде предотвратено извършването на разпоредителни сделки и действия с имуществото. Винаги информираме нашите клиенти, че целта на тези обезпечителни мерки е да се улесни събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски от страна на НАП. Ние знаем, че в този случай, срокът на действие на обезпечителните мерки е 4 месеца. Той, разбира се,  може да бъде удължен от административен съд.

обжалване ревизионни актове

Принципно сме длъжни да информираме нашите клиенти, че максималният срок на действие на тези обезпечения е до изтичане на крайният срок по ревизионното производство. То приключва с издаване на т.нар. ревизионен акт. Затова и издаването му се предшества от ревизионен докалад. Той в 3(три) дневен срок се връчва на задълженото  лице. То има право да направи писмено възражение. Тук е нашето задължение като адвокати  да информираме клиента, че срокът за това е 14-дневен, но може да бъде удължен с 1 месец.

В повечето случаи информираме клиентите, че издаденият срещу тях, ревизионен акт се издава до 14 дни след изтичане на срока за подаване на възражение срещу изготвения ревизионен доклад. За допълнителна информация и правни съвети, може да се обърнете към нас на следните тел. +359 2 858 -10-25, Е-mail info@lawyer-bulgaria.bg