fbpx

Публикации

Оспорване на припознаване на дете

При акт на припознаване на дете, не се изисква съгласието на другия родител, но в такива случай понякога се стига и до оспорване на припознаване на дете.

 За припознаване на дете  не се изисква и съгласието на детето.

При извършеване на процедура по припознаване на дете същото се осъществява:

А/ лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние

Б/ С декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние.

Заявлението за припознаване на дете може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.  Поради тази причина законът предоставя възможност за оспорване на извършеното припознаване.  

В този случай лицата, които имат право на оспорване на припознаването са следните: Оспорване на припознаване на дете

1. другият родител;
2. детето, ако е навършило четиринадесет години;

3. представител на Дирекция “Социално подпомагане”; 

4. всяко лице, което твърди, че е родител на припознатото дете;

5. от прокурор, когато е налице обществен интерес. 

Семейния Кодекс  урежда припознаването като административно производство. Съгласно чл. 65, ал. 1 СК то се развива пред административен орган по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на АПК – длъжностно лице по гражданско състояние.

Регламентирана е процедурата и формата на извършването и отразяването му /чл. 64 – чл. 66, ал. 1 СК, чл. 49 ЗГР/.

Всеки родител може да припознае своето дете. Могат да бъдат припознати и заченати деца, както и починали деца, които са оставили низходящи. Припознаване може да извърши и родител, навършил шестнадесет години.

Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние.

Заявлението може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето. Д

Длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен, на детето, ако то е навършило четиринадесет години, както и на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.

 Оспорване на припознаването е административен и съдебен. 

 Семейният кодекс предоставя и правни способи за оспорване на припознаването

Вписването на припознаването  в акта за раждане се извършва след осъществяване на преценка от административния орган, че са налице предпоставките съгласно СК. Компетентността за това му е предоставена със закон – чл. 66, ал. 1 СК.

По съществото си, вписването представлява волеизявление, с което се признава факт с правно значение, а именно, че припознаващият е родител на припознатото лице. С отразяването на това обстоятелство по реда на чл. 49 ЗГР в акта за раждане, то има доказателствена сила до установяване на неистинността му.

Вписването от длъжностно лице по гражданско състояние на декларирано припознаване в акт за раждане, има всички белези на административна услуга по смисъла на § 1, т. 2, б. А от ДР на ЗА и съответно представлява индивидуален административен акт по чл. 21 АПК, подлежащ на обжалване пред компетентния Административен съд.

 Припознаването може да бъде оспорено по административен и по съдебен ред.

 Оспорване по административен ред то се извършва от другия родител или от навършилото четиринадесет години дете.Оспорване на припознаване на дете

Законът допуска това да стане в предвиденият тримесечен срок от съобщение за извършеното припознаване.

Оспорването става чрез подаване на писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние. 

 Оспорване по административен ред може да бъде извършено и по инициатива на Дирекция “Социално подпомагане”, ако това е в интерес на детето. 

 ВАЖНО!!! Ако припознаването не бъде оспорено в посочения срок, то се вписва в акта за раждане. 

 В случай че припознаването бъде оспорено, припознаващият може да предяви иск за установяване на произход.

Недопустимост на оспорване на припознаването 

 Законът предвижда особена хипотеза на недопустимост на оспорване на припознаването от страна на другия родител. Първото условие е припознаването да е извършено преди да е съставен акт за раждане на детето.

Второто условие е другият родител да е заявил пред длъжностното лице по гражданското състояние лично или чрез управителя на лечебното заведение, в което детето е родено, че няма да оспорва припознаването.

В този случай припозналият се вписва в акта за раждане веднага, а последващо оспорване от страна на другия родител не е възможно. 

За допълнителна информация, моля свържете се на тел. 0897 90 43 91 или  e-mail : office@lawyer-bulgaria.bg