fbpx

Публикации

Обявяване на саморъчнo завещание

Напоследък все повече въпроси възникват относно обявяване на саморъчнo завещание.

Саморъчното завещание като едностранна сделка е един от способите за разпореждане на собственик с притежавано имущество

Добре е да се знае, че прехвърлителен ефект на тази сделка настъпва в момента на смъртта на завещателя.

Законът предписва и изисква при съставянето и съхранението на саморъчното завещание да бъде спазвана известна конфиденциалност.

Саморъчното завещание е наричано още тайно завещание.

Това е изявление единствено на свободната воля на завещателя, неопорочена от въздействия и валидна до неговата смърт.Обявяване на саморъчнo завещание

След този момент завещанието започва своето действие.

За съществуването на завещанието, както и място и начин на съхранението му следва да бъде уведомено лицето, което завещателят е посочил за наследник.

Закона за наследството задължава,

“всеки, у когото се намира едно саморъчно завещание, … веднага, след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса.”.

Съгласно Закона за наследството

“….всеки заинтересован може да иска от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса.”

Когато саморъчното завещание е предадено за съхранение на нотариус, той извършва и самото му обявяване.

За място на откриване на наследството законът определя “последното местожителство на умрелия”

Това е мястото “….където наследодателят се е установил да живее постоянно или преимуществено.

Лицето, в полза на което е направено саморъчното завещание, може и в съвсем нередки случаи действително да не е от кръга на наследниците по закон на завещателя.

Пряко доказателство за това негово качество е самото саморъчно завещание, чието представяне и обявяване се иска.

Когато саморъчното завещание се приема за съхранение от нотариус, той съставя писмен протокол за товаОбявяване на саморъчнo завещание

Задължение на Нотариуса е да уведоми съдията по вписванията за приетото за съхранение завещание и за името на завещателя.

В Службата по вписванията по местонахождението на нотариуса, при когото е оставено за съхранение саморъчно завещание.

Как се обявява завещание ?

Обявяването на саморъчното завещание се извършва от нотариуса, при когото то е било оставено за съхранение

Обявяване може да се иска и от съдията по вписванията, ако завещанието се съхранява в архива на съответната служба по вписванията

Обявяването на саморъчното завещание се извършва от нотариуса, който е сезиран със съответно искане от заинтересованото лице.

Обявяването на саморъчното завещание е процедура, която включва съставяне на протокол за състоянието на завещанието и разпечатването на плика, в който то се намира.

За да получи заверен препис от саморъчно завещание, заинтересованото лице следва да представи на нотариус доказателства за правото на собственост на завещателя.