fbpx

Публикации

Обжалване aктове на МВР и АПИ

Голяма част от издадените актове на различни ведомства – КАТ, АПИ  съдържат нередовности. които нередовности се виждат най-вече при обжалване aктове на МВР и АПИ.

В закона е предвиден конкретен ред за отмяна и същите подлежат на обжалване по съдебен ред пред Районен съд.

Процедура по обжалване aктове на МВР и АПИ

Обжалване aктове на МВР и АПИ

Самата процедура е детайлно описана в закона и съгласно това жалба срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването.

Плащане на глобата не Ви лишава от възможност да обжалвате електронният фиш в последствие, ако сте спазили срока.

След получаването на жалбата, в 7-дневен срок от получаването й, заедно с цялата преписка на съответния Районен съд

Успоредно с цялата преписка се прилага и Съпроводителното писмо, както и доказателствата срещу обжалвания електронен фиш

Административно наказващият орган е длъжен да изложи цялата налична информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати

Държавният орган представя следните  данни на Районен съд Обжалване aктове на МВР и АПИ

  1. Актуалното Ограничение на скоростта по чл. 21 ЗДвП
  2. Посоката на движение на автомобила,
  3. Разположението на автоматизираното техническо средство,
  4. Вид и данни за извършена метрологична проверка,
  5. Характер и описание на нарушението.
За да бъде отменен ЕФ, следва да провели дали са налице разминавания между данните в снимката и информацията от електронния фиш.
В случай, че фишът е съставен на фирма, следва да се провери, кой е управлявал МПС-то към датата и часа, посочени в снимката
Важно за всички водачи, които все още не са получили свои стари ЕФ и НП, е постановяването на ТР № 1/26.02.2014 г. по тълкувателно дело № 1/2013 г. на ВАС, с което издаването на ЕФ при заснемане с мобилни устройства бе определено като незаконосъобразно.
Това доведе до промени в ЗДвП и нова Наредба № 8121з-532/ 12.05.2015 г. с която се урежда заснемане, респективно възможността да бъде издаден електронен фиш.
При всички положения, ако нарушението е заснето с мобилна видео-система до 13.03.2015г., когато е прието изменение в ЗДвП, електронните фишове са незаконосъобразни.

Важни особеностти при обжалването :

– При разлика между часа на снимката и часа, посочен в електронния фиш, всички съдилища отменят издаденият фиш;
– Когато автомобилът е собственост на фирма често се налага глоба на представляващия фирмата към момента на издаване на електронният фиш.
Редно би било да се наложи наказание на лицето, което е управлявало или на управителя към момента на извършване на нарушението
Друг сериозен пропуск е, че наказанието се налага на фирмата, вместо на физическото лице-управител и представляващ.
– При наличие на декларация, подписана от лице по чл. 188, ал. 2 ЗДвП (управител на ЮЛ или друго дружество или институция), която е без доказателствена стойност;
– При липса на доказателства за изпращане на покана за съставяне на фиша с обратна разписка – съдът отменя фиша, поради : Обжалване aктове на МВР и АПИ
– Наличие на законодателна забрана, предвид приложението на т. 65, б. „б“ от Параграф 6 на Допълнителните разпоредби на ЗДвП;
– Посочено е превишаване на разрешената скорост на движение, но не е посочено как е въведена – по закон или с пътен знак;
– Липсват доказателства, че съответното средство за измерване отговаря на Закона за измерванията и наредбата по приложението му.
– Издаденият фиш е в нарушение на преклузивните срокове по чл. 34 ЗАНН;
– Издаденият електронен фиш се анулира, ако колата е била открадната или автомобилът е със специален режим,след като се подаде възражение в седемдневен срок от получаване на фиша.