fbpx

Публикации

Как се обжалва съдебно решение ?

С постановяването на решение по гражданско дело се стига до въпроса за това как се обжалва съдебно решение ?

Поначало всички решения и присъди подлежат на обжалване.

Неподлежащите на обжалване решения и присъди са изключения, които требва да са изрично предвидени в процесуалните граждански и наказателни закони.

За всеки един съдебен акт трябва да се определи дали той може да се обжалва и на какво обжалване подлежи.

Решения, които подлежат на въззивно обжалване :

Най-често това са съдебни решения на Районните и Окръжни съдилища.

В този аспект решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища.

Решенията на окръжните съдилища се обжалват пред апелативните съдилища.

Срокът за обжалване  на съдебното решениеКак се обжалва съдебно решение ?

Срокът за обжалване на съдебното решение е 14 дни неговия начален момент е различен:

а/ за страна, която страната е присъствала на заседанието, на което решението заедно с мотивите е било обявено, срокът тече от деня на това заседание.

б/ за страна, която не е присъствала на това заседание, срокът тече от деня на получаване на съобщението от съда.

 ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ …

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначалното производство – ищец и ответник.

Такова право имат  и тези страни, които са били подпомагаща или контролираща в процеса.

ВАЖНО: Основна предпоставка за ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ е  наличието на правен интерес от обжалване на всяка от страните.

Всяка страна по делото може във всеки момент да оттегли подадената възивна жалба пред по-горестоящият съд.

Правото на ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ се упражнява чрез подаване на жалба.

Проверка на съдебното решение…

След като постъпи жалбата, съдът я препраща към по-горестоящият съд, за проверка за валидност. ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Тази проверка изследва дали обжалваното решение е валидно, а в последствие допустимо.

Възивния съд изследва дали са правилно събрани доказателствата от първоинстанционния съд.Как се обжалва съдебно решение ?

Пред възивното производство се допускат само нови факти и доказателства.

Тези доказателства в подкрепа на съдебното решение могат да се представят от заинтересованата страна по делото.

Възивния съд може повторно да разпита свидетелите, подложени на разпит пред първата инстанция.

Разграничения при ОБЖАЛВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Съществената разлика с възивно производство, е че пред горестоящият съд при обжалване на съдебното решение не могат да бъдат предявени нови искове.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Пред кой съд се обжалва съдебното решение ?

Решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища. Решенията на окръжните съдилища се обжалват пред апелативните съдилища.

В какъв срок се обжалва съдебното решение ?

Срокът за обжалване 14 дни, неговия начален момент е: а/ за страна, която страната е присъствала на заседанието, на което решението заедно с мотивите е било обявено, срокът тече от деня на това заседание. б/ за страна, която не е присъствала на това заседание, срокът тече от деня на получаване на съобщението от съда.

Кой може да обжалва съдебното решение ?

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначлното производство, независимо дали е главна подпомагаща или контролираща. С право на обжалване разполага както ищеца така и ответника. Правото на жалба се определя от наличието или липсата на правен интерес от обжалване.