fbpx

Публикации

Обжалване aктове на МВР и АПИ

Голяма част от издадените актове на различни ведомства – КАТ, АПИ  съдържат нередовности. които нередовности се виждат най-вече при обжалване aктове на МВР и АПИ.

В закона е предвиден конкретен ред за отмяна и същите подлежат на обжалване по съдебен ред пред Районен съд.

Процедура по обжалване aктове на МВР и АПИ

Обжалване aктове на МВР и АПИ

Самата процедура е детайлно описана в закона и съгласно това жалба срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването.

Плащане на глобата не Ви лишава от възможност да обжалвате електронният фиш в последствие, ако сте спазили срока.

След получаването на жалбата, в 7-дневен срок от получаването й, заедно с цялата преписка на съответния Районен съд

Успоредно с цялата преписка се прилага и Съпроводителното писмо, както и доказателствата срещу обжалвания електронен фиш

Административно наказващият орган е длъжен да изложи цялата налична информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати

Държавният орган представя следните  данни на Районен съд Обжалване aктове на МВР и АПИ

  1. Актуалното Ограничение на скоростта по чл. 21 ЗДвП
  2. Посоката на движение на автомобила,
  3. Разположението на автоматизираното техническо средство,
  4. Вид и данни за извършена метрологична проверка,
  5. Характер и описание на нарушението.
За да бъде отменен ЕФ, следва да провели дали са налице разминавания между данните в снимката и информацията от електронния фиш.
В случай, че фишът е съставен на фирма, следва да се провери, кой е управлявал МПС-то към датата и часа, посочени в снимката
Важно за всички водачи, които все още не са получили свои стари ЕФ и НП, е постановяването на ТР № 1/26.02.2014 г. по тълкувателно дело № 1/2013 г. на ВАС, с което издаването на ЕФ при заснемане с мобилни устройства бе определено като незаконосъобразно.
Това доведе до промени в ЗДвП и нова Наредба № 8121з-532/ 12.05.2015 г. с която се урежда заснемане, респективно възможността да бъде издаден електронен фиш.
При всички положения, ако нарушението е заснето с мобилна видео-система до 13.03.2015г., когато е прието изменение в ЗДвП, електронните фишове са незаконосъобразни.

Важни особеностти при обжалването :

– При разлика между часа на снимката и часа, посочен в електронния фиш, всички съдилища отменят издаденият фиш;
– Когато автомобилът е собственост на фирма често се налага глоба на представляващия фирмата към момента на издаване на електронният фиш.
Редно би било да се наложи наказание на лицето, което е управлявало или на управителя към момента на извършване на нарушението
Друг сериозен пропуск е, че наказанието се налага на фирмата, вместо на физическото лице-управител и представляващ.
– При наличие на декларация, подписана от лице по чл. 188, ал. 2 ЗДвП (управител на ЮЛ или друго дружество или институция), която е без доказателствена стойност;
– При липса на доказателства за изпращане на покана за съставяне на фиша с обратна разписка – съдът отменя фиша, поради : Обжалване aктове на МВР и АПИ
– Наличие на законодателна забрана, предвид приложението на т. 65, б. „б“ от Параграф 6 на Допълнителните разпоредби на ЗДвП;
– Посочено е превишаване на разрешената скорост на движение, но не е посочено как е въведена – по закон или с пътен знак;
– Липсват доказателства, че съответното средство за измерване отговаря на Закона за измерванията и наредбата по приложението му.
– Издаденият фиш е в нарушение на преклузивните срокове по чл. 34 ЗАНН;
– Издаденият електронен фиш се анулира, ако колата е била открадната или автомобилът е със специален режим,след като се подаде възражение в седемдневен срок от получаване на фиша.

Кога се стига до обжалване на актове и глоби от КАТ ?

В случай, че не сте съгласни с актовете и глобите наложени Ви от КАТ, Вие имате правото да ги обжалвате в съда. Най-често водачите на моторни превозни средства обжалват следните административни санкции: 1. Акт за установяване на административно нарушение 2. Наказателно постановление 3. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка

Дължат ли се съдебни такси при обжалване актове на КАТ ?

Важно е да знаете, че съдебната процедура е безплатна и не дължите държавна такса за подаването на жалба, а също и разноски за събирането и проверката на доказателствата. При обжалване на актове и глоби от КАТ няма да утежните положението си, напротив, съда може единствено да потвърди, измени или отмени дадено нарушение.

Кои актове на КАТ, МВР се обжалват ?

Когато водачът на МПС счита, че вината за констатираното нарушение не е негова. Когато написаното в административния акт, наказателно постановление, заповед или електронен фиш не отговаря на действителността. Когато е нарушена законово-отредената процедура по съставянето, издаването или връчването на акта, наказателното постановление или електронния фиш.

Какво се прави при съставен акт (АУАН)?

Със съставянето на Акта за установяване на административно нарушение стартира образуването на административното производство. В него се описва извършеното нарушение според органите на МВР и се посочва законовата норма, която се твърди, че е нарушена. Актът е ориентир за санкцията, която би могла да бъде наложена с издаването на наказателното постановление. За него законът е предвидил подаване на възражение в 3-дневен срок от датата, на която е връчен.

Обжалване на Наказателно постановление ?

С издаването на наказателното постановление приключва административното производство. С него могат да бъдат наложени следните санкции: Имуществена санкция – глоба Отнемане на контролни точки Отнемане на свидетелство за управление на МПС Наказателното постановление е издаван от органите на МВР – Отдел Пътна Полиция, акт, който подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му. Ако не бъде обжалван в посочения срок, то същият подлежи на изпълнение и наложените санкции ще бъдат изпълнени;

Какво следва да направите при ГЛОБА или ФИШ от КАТ, МВР или АПИ ?

Потърсете съвет от адвокат при проблеми с КАТ, за да можете да решите Вашият проблем, дори и да Ви струва нещо, в крайна сметка, разноските ще Ви бъдат присъдени по делото.