fbpx

Публикации

Жалба срещу електронен фиш

С оглед последните промени в Закона за движение по пътищата, получаваме запитвания за изготвяне жалба срещу електронен фиш.

Фишове се издават за нарушения, които са установени в момента на извършването им.

Административните нарушения, които се извършват на пътя, се санкционират съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

За тях се издават различни административни актове – в зависимост от наказанието, което се налага с тях, както и начина, по който нарушението е установено.

В случай че бъде извършена проверка от органите на реда и бъде установено административно нарушение, на водача на МПС се издава фиш или акт за установяване на административно нарушение.

Най-често става дума за наказания, за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки.

Затова при наказанията санкционирани с електронен фиш наказанието може да бъде само глоба.Жалба срещу електронен фиш

Същност на електронния фиш 

В ЗАНН и в ЗДвП е дадена ясна дефиниция на понятието „електронен фиш”.

Според нормативната уредба електронният фиш представлява
електронно изявление, което се генерира автоматично и на основание постъпили и обработени данни във връзка с нарушения на пътя,
установени чрез автоматизирани технически средства.

Тези средства са уреди за контрол, които функционират самостоятелно, установявайки и автоматично заснемайки нарушения както в присъствието, така и в отсъствието на контролен орган.

Те могат да бъдат следните видове :
• Стационарни – прикрепени към земята;
• Мобилни – прикрепени към МПС или временно позиционирани на участък от пътя, засичащи нарушения в присъствието на контролен орган.

Образец на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи и  трябва да съдържа:

1.самоличност на служителя, наложил глобата;

2. самоличност на нарушителя;

3. мястото и времето на нарушението;

4. моторното превозно средство, с което е извършено нарушението;

5. нарушените разпоредби,

6. размера на глобата и срок за плащане

Издаденият електронен фиш се подписва от служител, наложил глобата.

Когато бъде установено нарушение на пътя с автоматизирано техническо средство, без присъствието на нарушител и на контролен орган, тогава
се издава електронен фиш.

Тук ще засегнем въпросът за правата и задълженията на водачите, които са санкционирани за извършено от тях нарушение чрез издаване именно на електронен фиш.

Връчване на електронен фишЖалба срещу електронен фиш

Лицата, на които се връчва електронен фиш, са:

а/ собственик на МПС-то,

Б/ представляващия дружество – собственик на МПС-то

В този случай фишът задължително се връчва на представляващия го управител на дружеството.

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му, като в тази ситуация
се заплащат само 70% от глобата.

В случай че при проверка на пътя се установи, че водач вече е уведомен и получил надлежно електронен фиш, без да е заплатил наложената
глоба в срок, неговото свидетелството за управление на МПС (СУМПС) подлежи на отнемане.

Отделно след изменение в Закона за движение по пътищата управляваното от него пътното превозно средство следва да бъде спряно от движение до заплащане на глобата.

С оглед на измененията в ЗДвП се съставя протокол

Оспорване на електронен фиш 

След връчване на електронния фиш лицето има право да оспори издаването му

Законът предоставя на уличения извършител няколко възможности :Жалба срещу електронен фиш

1. Подаване на Декларация

Лицето, на чието име е издаден електронен фиш, има право в 14-дневен срок да подаде Декларация до съответната териториална структура на
МВР, че нарушението не е извършено от него, а от друго лице.

2. Подаване на писмено възражение пред КАТ – към ОД на МВР

В 7-дневен срок от връчването на електронния фиш лицето или законният представител, на който е връчен, може да направи възражение до
директора на съответната структура на МВР

3. Обжалване по съдебен ред

Компетентен да разглежда жалбата е Районният съд в района, където е установено нарушението.

Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок

Жалбата се се изпраща чрез Директор на съответната структура на МВР

За допълнителна информация или ЖАЛБА, МОЛЯ свържете се с нас на телефон 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кога се издава електронен фиш?

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП. Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

Какво е особеното при издаване на ЕФ ?

Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш?

За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които админитративнонаказатлено производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Срок за обжалване на електронен фиш ?

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ). Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.

Колко е давността на издаден електронен фиш ?

На практика, възможно е електронният фиш да е издаден в срок, но да не ви бъде връчен през продължителен период от време. В ЗАНН и в ЗДвП липса специална регламентация за преследвателската давност, която представлява период от време, с изтичането на който се преклудира възможността административно-наказателното преследване да продължи и да се наложи съответно наказание. Съгласно чл. 11 от ЗАНН за обстоятелствата изключващи отговорността се прилага Наказателният кодекс. В чл. 80 ал. 1 т. 5 от НК е предвидено, че този срок е три години.

От кога тече давност за обжалване на ЕФ ?

Срокът за обжалване тече от датата на извършване на нарушението и се прекъсва, ако се предприемат действия по преследване, например издаване на електронен фиш, опит последният да бъде връчен. Ако такива действия не бъдат предприети в 3 годишния срок от извършване на деянието, то административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, а електронният фиш следва да бъде отменен от съда. В производството по издаване на електронен фиш по аналогия намира приложение и така наречената абсолютна давност по чл.81, ал.3 от НК.

Обжалване глоба ТОЛ система

Съгласно ЗДвП при движение на пътни превозни средства в участък от платената пътна мрежа, без платена такса и разрешително се стига до обжалване глоба ТОЛ система.

Налагането на глоби и обжалване на глоби в ТОЛ системата се случва, при неизпълнение на съответните задължения, свързани с установяване размера и заплащане на пътните такси по чл. 10 ал. 1 ЗДвП

В чл. 139 ал. 7 от ЗДП е въведено изричното задължение за водача на пътно превозно средство от категория по чл. 10б ал.3 ЗДвП да закупи маршрутна карта за участъците от платената пътна мрежа.

След съставянето на АУАН, ако не е заплатена КТ в законоустановения срок, следва издаване на наказателно постановление, с което се налага глоба.
В 7-дневен срок от връчването му наказателното постановление може да бъде обжалвано чрез Националното тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“ пред районния съд по местоизвършване на нарушението.

Кога се плащат глоба в ТОЛ система ? 

Електронният фиш е документ за наложена глоба или имуществена санкция за нарушение – движение по платената пътна мрежа без платена пътна такса, установено от електронната система за събиране на пътни такси, за което нарушение е генериран доказателствен запис.

Електронният фиш съдържа следните данни

1. Място за констатиране на нарушението,Обжалване глоба ТОЛ система
2. датата, точния час на извършване на нарушението,
3.регистрационния номер на ППС,
4.собственика или вписания ползвател,
5. описание на нарушението,
6. нарушените разпоредби,
7. възможността за заплащане на компенсаторна такса,
8.срока и начините за доброволното й заплащане,
9.размера на глобата.

Алтернативно при Обжалване глоба ТОЛ система законът поставя изпълнението на тези задължения  в тежест на водача на ППС за установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса

Единственото изключение от горното е в случай, че тези задължения са изпълнени от трето лице.

С измененията на ЗДвП и Закона за пътищата /ЗП/ е предвиден нов начин на заплащане на такси за преминаване по платената пътна мрежа,

Въвежда се смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства – винетни такси и такси на база време и на база изминато разстояние – тол такси.

Обжалване глоба за ТОЛ система

Електронният фиш може да бъде обжалван пред районния съд по местоизвършване на нарушението, в 14-дневен срок от получаването му

Жалбата до Районен съд се подава чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това изменение въвежда съответно и различни санкционни последици за нарушенията, свързани с неплащане на дължимите такси.

Кога се прилага компенсаторна такса и какво значение има тя?

Компенсаторната такса се прилага, когато е установено нарушение на някое от задълженията за заплащане на винетна или тол такса. Длъжностните лица са длъжни преди да се състави акт за установяване на адеминистративно нарушение или най-късно със съставянето му да предоставят възможност на лицето, което се счита за нарушител да заплати добороволно тази такса. Тя се плаща в определен срок съобразно, предвидените в закона начини и условия.

При заплащане на компенсаторната такса водачът, собственикът и/или ползвателят се освобождават от аднинистративно наказателна отговорност. Това означава, че няма да им бъде наложена, предвидената в закона глоба или имуществена санкция.

Смисълът на компенсаторната такса е да се спести на евентуалния нарушител заплащането на пълния размер на предвидената в закона глоба или имуществена санкция. В същото време, обаче лицето, заплатило компенсаторна такса не би могло да оспорва факта на нарушението и да иска връщането й.

Заплащането на тол таксата дава право на едно пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък

В случай, че изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното ППС е навлязло.

Когато собствениците или ползвателите на ППС не заплатят дължимата пътна такса при преминаване по платената пътна мрежа, нарушението се документира от Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно чл. 167а ал. 3 от ЗДвП.

В този случай, дължимите такси се определятОбжалване глоба ТОЛ система

А/ въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси;

Б/техническите характеристики на пътя или пътния участък,

В/ от изминатото разстояние,

Г/ от категорията на пътното превозно средство,

Д/ от броя на осите и от екологичните му характеристики

Е/ За всеки отделен път или пътен участък.

Разпоредбата на чл. 179 ал. 3б от ЗДвП предвижда налагане на наказание глоба на собственик на ППС по чл. 10б ал. 3 ЗП, за което изцяло или частично не е заплатена такса по чл. 10 ал. 1 т. 2 ЗП.

Защита срещу наложена глоба от ТОЛ системата

Електронният фиш, както и наказателното постановление подлежат на обжалване по реда на ЗАНН

Жалбата срещу наказателното постановление се подава в седемдневен срок.

Срок за съдебна Жалба срещу електронен фиш е 14-дневен. Този срок тече от получаване.

При искане за анулиране на фиша се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването на отказ за анулиране на фиша.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или изпратете информация на email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кои категории МПС следва да закупят винетка ?

Винетна такса се дължи за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона: 1. МПС, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници; 2. МПС, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари; 3. МПС с повишена проходимост. Допълнителна винетна такса се дължи за прикачено ремарке към гореописаните категории МПС, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона. За кои превозни средства се дължи заплащането на тол такса? Такса за изминато разстояние – тол такса, се събира за ППС с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

Какви глоби се предвиждат при неплатена винетка или тол такса?

Водач, който управлява МПС по участък от платената пътна мрежа, без заплатена винетка, се наказва с глоба в размер 300 лв.

Други наказания за неплатена винетна такса ?

Водач, който управлява ППС с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона по участък от платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние, съгласно Закона, или няма закупена маршрутна карта, съобразно категорията на пътното превозно средство, се наказва с глоба в размер 1800 лв. В този случай следва да е установено от контролните органи, че водачът се е движил по участък от платената пътна мрежа. Само тогава възниква задължението за установяване на изминатото разстояние. Собственикът на ППС с над 3,5 т. ОТДММ, за което изцяло или частично не е заплатена тол такса, включително и поради невярно декларирани данни се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 2500 лева. В случаите, в които рег. номер на ППС е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин, на водача се налага глоба 3000 лева.

Налагане на глоба и имуществена санкция?

При установяване на нарушенията в отсъствие на нарушителя се счита, че пътното превозното средство е управлявано от собственика му или от ползвателя, освен ако бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице. Вписаният собственик, съответно ползвател, се освобождава от административнонаказателна отговорност, ако в срок от 7 дни от връчването на акта за установяване на административно нарушение или електронния фиш представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Как се обжалва електронен фиш ?

Съгласно Закона за движение по пътищата при констатирано нарушение от страна на водачите се налага електронен фиш. Резонно възниква и въпроса как се обжалва електронен фиш ?

Всички нарушения на Закона за движение по пътищата се установяват с техническо средство или система.Как се обжалва електронен фиш ?

Когато за извършено нарушение на пътните правила не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш.

Как се издава електронен фиш ? 

Електронният фиш се изготвя в отсъствието на контролен орган и на нарушителя.

След неговото издаване се определя съответната глоба в размер, определен за извършеното нарушение.

Същността на електронния фиш е, констатиране на извършено нарушение, което е установено и заснето с техническо средство – само и единствено от стационарна камера.

Съгласно същата разпоредба на Закона за движение по пътищата, електронният фиш трябва да съдържа няколко задължителни реквизити.

Електронният фиш задължително трябва да съдържа данни за:

  • териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението,
  • мястото, датата, точният час на извършване на нарушението,
  • регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство,
  • описание на нарушението,
  • нарушените разпоредби,
  • размера на глобата,
  • срок за плащане,
  • сметка за плащане на глобата
  • начини за доброволното й заплащане.

Липсата само на едно от тези неща може да доведе до успешно съдебно дело срещу въпросния електронен фиш.

Електронните фишове подлежат на атака, на обжалване пред съд.

Срок на връчване на електронния фиш ?

Съгласно разпоредбата на чл. 189 ал.4 ЗДВП: Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му

Когато е направено възражение по ал. 6 се подава в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.

С оглед разпоредбата на чл.34 ЗАНН не следва да се образува административно-наказателно производство, ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

В случай, че електронният фиш за нарушение по ЗДвП е издаден в срок повече от една година от датата на нарушението, следва да бъде отменен при обжалване пред Районен съд.

Тъй като заснемането на нарушението съвпада с извършването, поради спецификата на процедурата по издаване на електронни фишове, то фиш следва да бъде издаден не по-късно от една година от заснемане на нарушението.как се обжалва електронен фиш ?

Електронният фиш се връчва на  собственика на МПС-то. Законът не предвижда срокове за връчването на електронният фиш.

Срокът за образуване на административно-наказателното производство, предвиден в чл. 34 ЗАНН е до една година от извършване на нарушението следва да бъде издаден електронен фиш.

Това означава, че срокът, в който може да се образува административно-наказателно производство въз основа на електронен фиш, е една година от извършване на нарушението.

Каква е давността на електронен фиш ?

Давността за изпълнение на постановената с електронен фиш глоба се определя отново от ЗАНН, като срокът започва да тече от влизане в сила на електронния фиш.

ВАЖНО:  Давността не се прилага служебно

За да бъде приложена, административно-наказаното лице следва да направи изрично искане в този смисъл.

Същевременно следва да се прави разлика между давност за изпълнение на административното наказание и давност от наказателно преследване.

Наказателното преследване на извършителя се погасява с доста по-дълъг давностен срок от 3 години от извършване на нарушението чл.80 ал.1 т.5 НК.

За да отпадне наказателното преследване за установено нарушение с електронен фиш е нужно да са изминали три години от установеното с камера нарушение и едва след този срок е връчен на водача фиш за глоба.

Административното наказание глоба по чл. 82 ЗАНН не се изпълнява, ако са изтекли две години от налагането му.

ВАЖНО : при плащане на наложената с електронния фиш глоба в предвидения 7 дневен срок за доброволно изпълнение се дължи 70 на сто от нейния размер.

Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

При обжалване електронният фиш може да бъде отменен от съда, ако се установят нарушения на закона при издаването му, липса на задължителни реквизити.

Това става, след като се установи, неизправност на средството, заснело нарушението или липсват доказателства за извършване на твърдяното нарушение


За информация обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Какво е електронен фиш ?

Съгласно §1 от допълнителни разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), възпроизведена и в §6, т. 63 от ДР на „ЗДвП“, електронният фиш е електронно изявление, въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи (станционарни или мобилни камери). Електронният фиш изпълнява функциите едновременно на акт за установяване на административното нарушение и наказателно постановление, но само по отношение на правното му действие, не и по отношение на неговите реквизити.

Кога се издава електронен фиш ?

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП. Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

Какви глоби за превишена скорост предвижда ЗДвП ?

Глобите налагани с електронен фиш варират от 50 лв. до 600 +,в зависимост от това къде е засечен нарушителя и каква е неговата скорост и местоположение - дали е в населено място или извън такова - магистрала или второкласен път с ограничения на скоростта на движение

Кога се издава електронния фиш ?

Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

В какъв срок се издава електронният фиш ?

Съгласно чл. 34 ал. 1 ЗАНН, съгласно които наказателно производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Как се обжалва електронен фиш ?

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ