fbpx

Публикации

Обжалване глоба ТОЛ система

Съгласно ЗДвП при движение на пътни превозни средства в участък от платената пътна мрежа, без платена такса и разрешително се стига до обжалване глоба ТОЛ система.

Налагането на глоби и обжалване на глоби в ТОЛ системата се случва, при неизпълнение на съответните задължения, свързани с установяване размера и заплащане на пътните такси по чл. 10 ал. 1 ЗДвП

В чл. 139 ал. 7 от ЗДП е въведено изричното задължение за водача на пътно превозно средство от категория по чл. 10б ал.3 ЗДвП да закупи маршрутна карта за участъците от платената пътна мрежа.

След съставянето на АУАН, ако не е заплатена КТ в законоустановения срок, следва издаване на наказателно постановление, с което се налага глоба.
В 7-дневен срок от връчването му наказателното постановление може да бъде обжалвано чрез Националното тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“ пред районния съд по местоизвършване на нарушението.

Кога се плащат глоба в ТОЛ система ? 

Електронният фиш е документ за наложена глоба или имуществена санкция за нарушение – движение по платената пътна мрежа без платена пътна такса, установено от електронната система за събиране на пътни такси, за което нарушение е генериран доказателствен запис.

Електронният фиш съдържа следните данни

1. Място за констатиране на нарушението,Обжалване глоба ТОЛ система
2. датата, точния час на извършване на нарушението,
3.регистрационния номер на ППС,
4.собственика или вписания ползвател,
5. описание на нарушението,
6. нарушените разпоредби,
7. възможността за заплащане на компенсаторна такса,
8.срока и начините за доброволното й заплащане,
9.размера на глобата.

Алтернативно при Обжалване глоба ТОЛ система законът поставя изпълнението на тези задължения  в тежест на водача на ППС за установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса

Единственото изключение от горното е в случай, че тези задължения са изпълнени от трето лице.

С измененията на ЗДвП и Закона за пътищата /ЗП/ е предвиден нов начин на заплащане на такси за преминаване по платената пътна мрежа,

Въвежда се смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства – винетни такси и такси на база време и на база изминато разстояние – тол такси.

Обжалване глоба за ТОЛ система

Електронният фиш може да бъде обжалван пред районния съд по местоизвършване на нарушението, в 14-дневен срок от получаването му

Жалбата до Районен съд се подава чрез Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това изменение въвежда съответно и различни санкционни последици за нарушенията, свързани с неплащане на дължимите такси.

Кога се прилага компенсаторна такса и какво значение има тя?

Компенсаторната такса се прилага, когато е установено нарушение на някое от задълженията за заплащане на винетна или тол такса. Длъжностните лица са длъжни преди да се състави акт за установяване на адеминистративно нарушение или най-късно със съставянето му да предоставят възможност на лицето, което се счита за нарушител да заплати добороволно тази такса. Тя се плаща в определен срок съобразно, предвидените в закона начини и условия.

При заплащане на компенсаторната такса водачът, собственикът и/или ползвателят се освобождават от аднинистративно наказателна отговорност. Това означава, че няма да им бъде наложена, предвидената в закона глоба или имуществена санкция.

Смисълът на компенсаторната такса е да се спести на евентуалния нарушител заплащането на пълния размер на предвидената в закона глоба или имуществена санкция. В същото време, обаче лицето, заплатило компенсаторна такса не би могло да оспорва факта на нарушението и да иска връщането й.

Заплащането на тол таксата дава право на едно пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък

В случай, че изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното ППС е навлязло.

Когато собствениците или ползвателите на ППС не заплатят дължимата пътна такса при преминаване по платената пътна мрежа, нарушението се документира от Електронната система за събиране на пътни такси, съгласно чл. 167а ал. 3 от ЗДвП.

В този случай, дължимите такси се определятОбжалване глоба ТОЛ система

А/ въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси;

Б/техническите характеристики на пътя или пътния участък,

В/ от изминатото разстояние,

Г/ от категорията на пътното превозно средство,

Д/ от броя на осите и от екологичните му характеристики

Е/ За всеки отделен път или пътен участък.

Разпоредбата на чл. 179 ал. 3б от ЗДвП предвижда налагане на наказание глоба на собственик на ППС по чл. 10б ал. 3 ЗП, за което изцяло или частично не е заплатена такса по чл. 10 ал. 1 т. 2 ЗП.

Защита срещу наложена глоба от ТОЛ системата

Електронният фиш, както и наказателното постановление подлежат на обжалване по реда на ЗАНН

Жалбата срещу наказателното постановление се подава в седемдневен срок.

Срок за съдебна Жалба срещу електронен фиш е 14-дневен. Този срок тече от получаване.

При искане за анулиране на фиша се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването на отказ за анулиране на фиша.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или изпратете информация на email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кои категории МПС следва да закупят винетка ?

Винетна такса се дължи за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона: 1. МПС, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници; 2. МПС, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари; 3. МПС с повишена проходимост. Допълнителна винетна такса се дължи за прикачено ремарке към гореописаните категории МПС, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона. За кои превозни средства се дължи заплащането на тол такса? Такса за изминато разстояние – тол такса, се събира за ППС с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

Какви глоби се предвиждат при неплатена винетка или тол такса?

Водач, който управлява МПС по участък от платената пътна мрежа, без заплатена винетка, се наказва с глоба в размер 300 лв.

Други наказания за неплатена винетна такса ?

Водач, който управлява ППС с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона по участък от платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние, съгласно Закона, или няма закупена маршрутна карта, съобразно категорията на пътното превозно средство, се наказва с глоба в размер 1800 лв. В този случай следва да е установено от контролните органи, че водачът се е движил по участък от платената пътна мрежа. Само тогава възниква задължението за установяване на изминатото разстояние. Собственикът на ППС с над 3,5 т. ОТДММ, за което изцяло или частично не е заплатена тол такса, включително и поради невярно декларирани данни се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 2500 лева. В случаите, в които рег. номер на ППС е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин, на водача се налага глоба 3000 лева.

Налагане на глоба и имуществена санкция?

При установяване на нарушенията в отсъствие на нарушителя се счита, че пътното превозното средство е управлявано от собственика му или от ползвателя, освен ако бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице. Вписаният собственик, съответно ползвател, се освобождава от административнонаказателна отговорност, ако в срок от 7 дни от връчването на акта за установяване на административно нарушение или електронния фиш представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство.