fbpx

Публикации

Възражения по АУАН

В последно време не са редки случайте в които се изпускат важни срокове за подаване на Възражения по АУАН. Възражения по АУАН

Това касае всички действия по оспорване на едно определено административно нарушение.

Терминът АУАН се тълкува като Акт за установяване на административно нарушение.

Самият акт за нарушение не се обжалва, това става при връчване на наказателното постановление.

Примерите в тази насока са много-  неподадена декларация в срок или  засечено МПС над максимално допустимата скорост за движение. Възражения по АУАН

В крайна сметка всичко приключва с издаване на т.нар. акт за установяване на административно нарушение.

Множество са случайте на съставяне на АУАН за това че водач на МПС не е  поставил предпазен колан при шофиране, както и др. дейности довели до нарушение на определена дейност

Всички тези дейности и съпътстващите ги нарушения, които се определят като административни нарушения . Те не трябва да се смесват с престъпленията по Наказателния кодекс.

Определяне на АУАН

Съгласно Закона, административно нарушение представлява деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно.

При нарушение АУАН се съставя от компетентните органи, които са: 

 • Национална агенция по приходите,Възражения по АУАН
 • Комисия за защита на потребителите,
 • Инспекция по труда,
 • КАТ – Сектор “Пътна полиция“, 
 • Общинска служба и др.

В тези случаи на нарушителя се съставя Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/.

Изготвеният акт за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя.

Нарушителят има право в 3 (три дневен срок да подаде писмено възражение или обяснение).

Тези обяснения касаят пряко ситуацията и причините поради които не е спазил административните правила и закона.

Законът дава и възможност да направи, и допълнителни възражения, но е желателно всички тези действия да ги съгласува с адвокат по административни дела

Той ще изготви и представи пред наказващият орган допълнителни обяснения в тридневен срок от връчването на акта.

Разбира се, далеч по-добре е да се консултирате със специалист и да прецените дали е целесъобразно да оспорване съответните актове.

Нарушителят не е задължен да възразява по време на съставянето на акта или в споменатия тридневен срок, но е по-добре да го направи.

Законът определя ред изисквания за законосъобразност на акта, като част от тези изисквания са акта да бъде съставен в присъствието на нарушителя и на минимум един свидетел, които следва да подпишат акта.

Какво следва да направите в този случай ? 

Кантората се занимава активно с обжалване на АУАН и Наказателни Постановления пред различните органи и пред Административен съд.

По конкретно се занимаваме с обжалване на наказателни постановления за наложени глоби от различни институции като КАТ, МВР, РИОКОЗ, общински органи и други.

 1. Обжалване на наказателни постановления издадени от органите на КАТ:Възражения по АУАН
 2. Обжалване Постановление  на КАТ за превишена скорост
 3. Обжалване Постановление за говорене по телефона
 4. Обжалване Постановление за неносене на полица гражданска отговорност
 5. Обжалване Постановление за липса на винетка
 6. Обжалване Постановление във връзка с ПТП
 7. Обжалване Постановление за лишаване от правоуправление на МПС
 8. Обжалване глоби, фишове КАТ –  Пътна полиция;
 9. Оспорване на наложени административни наказания пред съдебни инстанции : 
 10. Оспорване на наложени административни санкции
 11. Оспорване на наказателните постановления пред съд

Актът се връчва на нарушителя, като той може още в същия момент, в самия акт, да напише своето обяснение за случилото се и/или да възрази.

Нарушителят не е задължен да възразява по време на съставянето на акта или в споменатия тридневен срок, но е по-добре да го направи.

Важно е да се знае, че за да е законосъобразен, АУАН трябва да бъде съставен в законоустановения за това срок. Този срок е три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

Т. е. законът предвижда давностен срок, който е задължителна предпоставка за съставянето на законосъобразен акт.

Няколко седмици след съставянето на акта нарушителят получава Наказателно постановление, в което вижда какво наказание му е наложено за нарушението, което е извършил и за което има съставен акт.

Може би тук е мястото да споменем, че обжалването на АУАН и издадено последващо Наказателно постановление не е проста работа.

Смятаме, че не е нужно да убеждавам когото и да било, че надлежното обжалване на наказателни постановления на НАП, КАТ, и др. държавни органи е сложно, изискващо специфични познания и опит начинание,

За това е нужен добре подготвен адвокат със значителна практика в тази област.

В случай, че сте убедени в необходимостта от това при подобен проблем да потърсите адвокатска помощ можете да се възползвате от услугите на кантората.