Публикации

ИЗПЛАЩАНЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПТП

В последните няколко години броят на пътнотранспортните произшествия по пътя драстично нарастна въпреки промените в размера на глобите и поставянето на технически средства за контрол на скоростта на пътя. Настъпването на ПТП има цял спектър от правни последици и разбира се, не остава без последствия за увредения, за съжаление понякога и за неговите близки.

Като адвокати по застрахователни адвокати, работещи активно с множество застрахователи, бихме желали да споделим, че след като е претърпял ПТП,  всяко пострадало лице има нужда да бъде насочен в съответната материя относно уреждането и предявяването на материално правни претенции за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на застрахователя на извършителя или виновното лице.

Съдебна практика при изплащането на застрахователно обезщетение на пострадал

В практиката са налице множество случаи, в които се оказва, че пострадалия напразно чака години наред, за да получи застрахователно обезщетение, тъй като не е бил правилно насочен в началния момент, веднага след инцидент.  Разбира се, като адвокат по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции това е напълно логично, тъй като за изясняване на обстоятелствата, при които е възникнало едно ПТП са необходими специални знания и умения в областта на застрахователното право и уреждане на застраховалтени претенции, с които нито извършителите, нито пострадалите в повечето случай разполагат. Изплащане застрахователно обезщетение

Съдебната практика по застрахователни дела през годините наложи изготвянето на задължителна автотехническа експертиза, която е основен елемент от разследването механизма на всяко едно ПТП.

Нещо повече резултатите от изготвената и депозирана в съда автотехническа експертиза е основата на която съдът стъпва при определяне размера и вида на отговорността на извършителя и съответно определя и размера на дължимото застрахователно обезщетение, вземайки в предвид и причинените щети на пострадалите лица.

В случай, че е налице пострадало лице или множество лица при настъпването на едно ПТП се образува наказателно производство срещу виновния водач.

Понякога в хода на наказателното дело пострадалите лица, имат право по силата на закона да предявяват свои граждански иск в наказателният процес срещу виновния водач за заплащане на обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди.

Едва след окончателното приключване на наказателното дело с произнасяне на присъдата при уважаване на гражданският иск, пострадалото лице или неговите наследници имат право да получат изпълнителен лист за размера на дължимото обезщетение, което наказателният съд е присъдил.

За съжаление в този случай, размера на тези обезщетения не са много големи, нито пък пострадалите лица могат да ги получат веднага и за тях тепърва започват неочаквани пречки, препятстващи получаването на присъденото им застрахователно обезщетение.

Разбира се, когато се касае за изплащането на сериозно застрахователно обезщетение по застрахователни дела се оказва че в голяма част от тези случай  извършителят на ПТП-то, като виновен не разполага с нужните финансови средства, за да изплати дължимото и определено от наказателният състав на съда застрахователно обезщетение.

Именно тук започват повечето проблеми на пострадалите лице, които хем имат право на застрахователно обезщетение, хем имат присъдено такова, но накрая се оказва, че не могат реално да го получат.

Проблемът се задълбочава още повече когато получат и окончателен отказ от страна на застрахователя, който им заявява, че не признава изпълнителния лист, тъй като не е издаден срещу него и той не е участвал в наказателното дело.

Всички тези проблеми и обструкции при преговорите със застрахователя и уреждане на застрахователните претенции на пострадалите принуждават пострадалият,чакал приключването на наказателното производство, тепърва да завежда ново дело – този път срещу застрахователя.

Oсвен това, в някои случаи се оказва, че петгодишната давност за предявяване на съдебен иск срещу застрахователя често пъти вече е изтекла, тъй като тази давност тече от датата на ПТП-то и не се прекъсва при образуване на делото срещу виновния водач.

В този момент голяма част от пострадалите се обръщат към нас, като адвокати по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции за изплащане на застрахователно обезщетение с молба за подготовка на документи за следващо съдебно дело пред граждански съд. Нашият съвет е че при формиране на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, следва да разчитат и настояват повече за съдебно гражданско дело, отколкото граждански искове в наказателният процес за изплащане на обезщетение от застрахователя на виновния водач по застраховката „Гражданска отговорност”.

В значителна част от случайте, пострадалите идват след като получат отказ и най-често отговорът на застрахователя е, че не носи отговорност за изплащането на застрахователно обезщетение поради нередовни документи или друга несъществена причина, поради която отговорът му, често не може да бъде разгадан.

Затова, при развитието на всички тези множество ситуации и с цел избягване на последващи пречки при предявяване на претенции срещу застрахователните компании, даваме съвет на всички наши клиенти е вместо да предявяват съответните граждански искове срещу виновния водач в хода на образуваното вече наказателното дело, да се обърнат към специалист по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции за изплащане на дължимо  обезщтение при ПТП като предявят претенции за обезщетение директно към застрахователя по застрахователна полица „Гражданска отговорност“

Установяваме непрекъснато, че много хора не са наясно с правните възможности за уреждане на застрахователни претенции и изплащане на застрахователно обезщетение поради което считат, че за да се заведе претенция пред застрахователя, винаги трябва да се изчака да приключи наказателното производство срещу виновния водач. В Кодекса на застраховането никъде не се среща такова изискване.Адвокат застрахователни дела, изплащане обезщетение

При уреждане на застрахователните претенции, застрахователят изисква от пострадалия съответните писмени доказателства за приключило наказателно производство, но само когато от представените му писмени материали и документи за щетата, същият не може да установи по безспорен начин, механизма на настъпването на пътно транспортното произшествие.

Това означава, че всеки конкретен случай следва да бъде предвидена и възможността за представяне акт за приключило наказателно производство срещу извършителят на ПТП. Ако в тазива случай се вижда, че тези факти и обстоятелства  относно настъпването на пътнотранспортното местопроизшествие и съответно застрахователното събитие, могат да бъдат установени от останалите документи по щетата, следва да е ясно, че искането е необосновано и следва да бъдат приложени съответни мерки за това.

Уреждане на застрахователни претенции от пътнотранспортно произшествие

В повечето случай целта на една правна консултация е да се видят всички възможности за бързо, в това число и извънсъдебно уреждане на спора. За съжаление дори и тогава рядко са случайте на положителен отговор от застраховател при представено основно искане за изплащане на застрахователно обезщетение.

Съществен пропуск на законодателя е , че у нас все още няма единна и централизирана методология за определяне на размера на неимуществените вреди. За съжаление и застрахователите знаят това и всеки посочва и определя по свое усмотрение размера на сума , предвидена за изплащане на застрахователно обезщетение, която да изплати на пострадалите лица. Често пъти това са минимални суми с оглед размера предвиден по закон, но с различни аргументи, застрахователите успяват да склонят пострадалите, да приемат по-ниски застрахователни обезщетения.

Именно тук е ролята на един добър и подготвен специалист по застрахователни дела и правно регулиране на застрахователни претенции на пострадалите лица. От съществено значение е добрата обсоновка и правка аргументация на съдебната претенцията пред гражданският съд към застрахователя, която следва да бъде внимателно оформена и добре правно аргументирана.

Съдебната практика при изплащане на застрахователни обезщетения

В процеса на водените преговори със застраховател, ако не се обоснове достатъчно надлежно една искова претенция за изплащане на дължимо застрахователно обезщетение застрахователят не ще погледне сериозно на въпроса и обикновено предлага съвсем ниско обезщетение, минимално дори и за задължителните стандарти по закон, за изплащане на такива обезщетения.

Опитът и практиката като адвокати по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции нееднократно доказват, че дори и след като бъде образувано и започне съдено дело с предявен граждански иск, застрахователят не склонява да промени размера на предлаганото от него обезщетение, освен ако не бъде принуден от съда да стори това. Едва тогава той е склонен да плати размера по съдебно решение, поемайки риска за съдебните разходи и разноски по делото, разчитайки, че множеството от случайте няма да предявят претенция срещу него за изплащане на застрахователно обезщетение.

Друга основна причина, поради която застрахователните компании предлагат на пострадалия чувствително ниски застрахователни обезщетения по настъпили ПТП-та, дори и под минималня размер на претърпените вреди е факта, че тези застрахователни компании разчитат, че пострадалият не е запознат с размерите на обезщетенията, които съдът обичайно присъжда за подобни увреждания. Давност административно наказание

Най-драстично е положението с преговорите със застрахователи и уреждане на застрахователни претенции в случай на смърт настъпила от ПТП на пътя.  Тогава близките и роднините на пострадалите осъзнават и виждат оценката на застрахователя за настъпилата смърт и останалите жертви на пътнотранспортните произшествия

Първото, което следва да бъде взето под внимание, е значителното ограничение от правната легитимация на лицата, имащи право да искат обезщетение.За съжаление дори и към настоящият момент,  кръгът на тези лица, обективирано съобразно задължителната за съдилищата практика,обективирана в ППВС№4/1961г., ППВС №5/1969г. и ППВС№2/1984г. относно кръгът на лицата имащи право да претендират за изплащане на обезщетение.

Като добър адвокат по застрахователно право, който познава добре съдебната практика по дела за застрахователни обезщетения, можем да се ориентираме и насочим пострадалия за реалния размер на дължимото му обезщетение.

В това отношение, като адвокат, специализиран по застрахователни дела и уреждане на застрахователни обезщетения сме длъжним да положим максимални услилия и грижи за да защитим правата и интересите на пострадалия пред застрахователя, като пряко съдействаме за получаване на обезщетение в реален за конкретният случай размер.

При преговорите и представителство с адвокат,специализиран и подготвен по застрахователни дела, застрахователите все по-рядко си позволяват да бавят необосновано дълго време произнасянето си по неговата претенция и застрахователни обезщетения.

Как да осъдим застраховател

Като адвокати по застрахователни и транспортни дела ще Ви кажем кое е най-важното, което трябва да направите в случай на пътно-транспортно произшествие. Трябва да се обадите на органите на пътната полицията и Бърза помощ.

В случай, че има пострадали можете бързо да изискате техните имената като свидетелите и телефонни номера. Веднага след настъпването на самото пътно-транспортно произшествие съгласно изискванията на Кодекса на Застраховането пострадалият е длъжен да уведоми застрахователната компания, която е издала полицата по застраховка Гражданска отговорност, съответно застраховка Каско.

Повечето адвокати съветват, че съгласно чл. 208, ал. 1 КЗ при настъпване на застрахователното събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в уговорения срок.как да осъдим застраховател

Чрез нашите правни услуги Ви съветваме, че срокът не може да бъде по-дълъг от 15 дни. Тойзапочва да тече от деня, в който застрахованият е изпълнил задълженията си по чл. 206, ал. 1 от КЗ, за уведомяване на застрахователя за настъпването на застрахователното събитие в 7-дневен срок от узнаването.

Освен ако в договора е предвиден друг подходящ срок и чл. 207, ал. 3 КЗ, за допускане на застрахователя за извършване на оглед на увреденото имущество и представяне на поисканите от застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите.

Разпоредбата на чл.211 КЗ урежда хипотезите, при наличието на които застрахователят може да откаже плащане на застрахователно обезщетение. В този случай Ви съветваме да се обърнете към опитен и добър адвокат по транспортни и застрахователни дела. Така ще си спестите притесненията и загуба на време за образуване на транспортни и застрахователни дела пред съд.

Какво още трябва да знаете

За съжаление в нашата практика като често се случва вследствие на ПТП-то да има пострадали лица със средни или тежки телесни увреждания. Дори и смъртен случай, за което всеки адвокат ще Ви каже, че се образува досъдебно производство относно вината за настъпилото ПТП. Като адвокати по транспортни дела Ви информираме, че започналото досъдебно производство трябва приключи в рамките на два месеца.

Причината е, че трябва да се изясни вината за настъпване на пътно-транспортното произшествие.

Докато се провеждат следствените действия, адвокат подготвят своите доказателства, разпитват свидетелите,  назначават медицински и автотехнически експертизи и др.

Законовият срок за изплащане на застрахвателно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност към м. август 2010 г. е 15 дни съгласно чл. 18 от Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл.249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за метедиката за уреждане на претенции за вреди, причинени на моторни превозни средства. Имат се предвид 15 календарни дни.

Това е така, тъй като в Наредбата, уреждаща материята по ангажиране на застрахователите във вр. със застраховката „Гражданска отговорност“ е записано, че „Обезщетението по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя и изплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от 3 месеца от датата, на която претенцията по застраховката е била заведена“.

Важен съвет, който даваме на пострадали и клиенти по застрахователни и данъчни дела е да бъдат винаги информирани за номера на дознанието, името на дознателя, съответният номер на прокурорската преписка. Тези данни са важни и необходими, за се изискат документи и справки необходими в случай, че се чудите как да осъдим застраховател.

Съветваме Ви, че за да образувате щета пред застрахователя е необходимо да разполагате с информация за застрахователната полица по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния водач.

Съществен момент е представянето на достатъчно документи, като :

  • протокол за ПТП, доказващи вината му,
  • копие от полицата по гражданска отговорност,
  • копие от автотехническата и медицинската експертизи,
  • скица на ПТП-то,
  • протокол за оглед на местопроизшествието,
  • огледен протокол,
  • техническа и медицинска епикризи от компетентно лице,
  • съответно протокол от аутопсия при смъртен случай,
  • рецепти от лекуващ лекар,
  • фактури свързани с лечението, болнични листа и др.

Като добър и опитен адвокат по застрахователни и транспортни дела Ви обръщаме внимание, че особено важно е да се правят копия на всички документи, които се представят на застрахователя. Също и да се изиска от него документ за предадените документи. Целта на това е да можете да докажете претенцията, ако се стигне до съдебен процес между застрахователя и пострадалото лице.

Как да осъдим застраховател

В нашата практика знаем, че застрахователните компании по доброволен ред изплащат много ниски застрахователни обезщетения. Друг основен проблем е, че застрахователите карат пострадалите лица да подписват писмени споразумения, без консултация с адвокат. Това от друга страна по Кодекса за застраховане не е необходимо да се прави, за да се получи обезщетението.

За нас това са едни от основните проблеми, с които се сблъскваме ежедневно – изплащане на ниски застрахователни обезщетения и принудата от застрахователите за подписване на писмено споразумение при чувствително неизгодни за пострадалите лица условия.

Съветваме преди да подпишете каквото и да били да се обърнете към добър адвокат по застрахователни и транспортни дела. Ако се налага дори поканете адвокатите при подписване на застрахователно споразумение.

Адвокат застрахователни дела

Адвокат застрахователни дела

Така ще се избегне възможността на пострадалото лице да му се отнеме правото да претендира по-късно за по-високо обезщетение по съдебен ред.

В ежедневната ни практика, в случай че се образува дело, шансът да може да се получи по-високо застрахователно обезщетение рязко нараства.

За съжаление пострадалият не може да получи по-високо застрахователно обезщетение от това, за което вече е подписал споразумението.

Често пъти самите застрахователни компании притискат пострадалото лице, ако откаже да подпише застрахователно споразумение. Някои застрахователни компании или намаляват първоначално предложеното обезщетение, или отказват изобщо да изплатят такова.

Последните промени в ГПК от 2018г.  във връзка със съдебни дела срещу застрахователни компании……

Πоследните промени в закона доведоха до нова подсъдност по

застрахователни дела в зависимост от избора на ищеца.

Пpoмeнeният чл. 115 (ГΠK) глacи: „Иcĸoвeтe зa oбeзщeтeниe пo

Koдeĸca зa зacтpaxoвaнeтo нa yвpeдeнoтo лицe cpeщy зacтpaxoвaтeл,

Гapaнциoнния фoнд и Haциoнaлнoтo бюpo нa бългapcĸитe aвтoмoбилни

зacтpaxoвaтeли ce пpeдявявaт пpeд cъдa, в чийтo paйoн ĸъм мoмeнтa

нa нacтъпвaнe нa зacтpaxoвaтeлнoтo cъбитиe ce нaмиpa нacтoящият

или пocтoянният aдpec нa ищeцa, нeгoвoтo ceдaлищe, или

пo мecтoнacтъпвaнe нa зacтpaxoвaтeлнoтo cъбитиe„.

Tyĸ, зa paзлиĸa oт пoтpeбитeлcĸитe cпopoвe, пoдcъднocттa нe e в

гpaдaция, a e aлтepнaтивнa, нo aдpecът нa yвpeдeния e фиcĸиpaн

ĸъм тoчнo oпpeдeлeн мoмeнт.

Свържете се с нас

Съветваме Ви като адвокати по застрахователни случай и транспортни дела, че в Кодекса по застраховане никъде  няма отделен текст, който да задължи едно пострадали лице да приеме това предложение, ако то не е отправено в писмен вид.

Разбира се, повечето застрахователни компании умело се възползват от този пропуск, за да принуждават пострадалите лица  да подписват неизгодни застрахователни споразумения.

За повече информация, можете да се обърнете към нас на следния тел. + 359 2 858 10 25 или mail info@lawyer-bulgaria.bg