fbpx

Публикации

Съдебен иск за неимуществени вреди

При настъпване на деликт и възникване на неимуществени вреди се стига до предявяване на съдебен иск за неимуществени вреди.

Обезщетението, на която и да е форма на компенсация може да бъде от голяма помощ в преодоляването на последствията, свързани с тези деликти.

Въпреки това, много хора не знаят, че в случай на неимуществени вреди могат да бъдат наложени и искове за неимуществена вреда.

Отговорността за неимуществени вреди е уредена в чл. 52 от ЗЗД. Законовата норма предвижда, че обезщетението в този случай се определя от съда по справедливост.

От законодателя е въведен критерият за определяне на обезщетението, който е доразвит от Върховния съд

Въпросът е тълкуван и от Върховния касационен съд, в тълкувателните актове за уеднаквяване на съдебната практика, чрез разясняване на обстоятелствата, които съдът следва да вземе при прилагане на критерия справедливост при решаване на всеки конкретен правен спор

Приложимо по темата е Постановление № 4 от 23.12.1968 г., Пленум на ВС за обобщаване практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.

Важно е да разберем какво представляват вредите.Съдебен иск за неимуществени вреди

Вредите са физически или психически последици от настъпилите наранявания.

Те не са свързани със загуба на приходи или имущество, а са свързани със загуба на качество на живота.

Неимуществените вреди могат да са в различни форми, като например болка, страдание, увреждания, увреждания на здравето, загуба на удоволствие и пр.

Разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД е приложима при реализиране не само на деликтната отговорност, но и на договорната отговорност.

Видове неимуществени вреди

Съществуват много видове неимуществени вреди, свързани с неимуществени вреди. Най-често срещаните включват увреждания на здравето, болка и страдание.

Други видове включват загуба на удоволствие, загуба на комфорт, загуба на качество на живота и депресия.

Всички тези видове неимуществени вреди могат да бъдат компенсирани в случай на неимуществени вреди.

Фактори, влияещи на исковете за неимуществени вреди

Съществуват много фактори, които могат да влияят на исковете за неимуществена вреда.

Когато неимуществените вреди са претърпени в резултат от непозволено увреждане, обезщетението включва всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

Отговорността за неимуществени вреди следва обхвата на подлежащите на обезщетяване имуществени вреди

Деликтната отговорност се отличава със своята тежест и на обезщетяване подлежат всички установени преки и непосрествени неимуществени вреди, а не само предвидимите, както при договорната отговорност.

При увреждания на главата, кръвоизливи в мозъка и увреждания на костите могат да имат по-голяма тежест от други видове наранявания.

Фактори, които влияят, включват медицинските разходи, загубата на работното място и загубата на качество на живота.

Всички тези фактори могат да бъдат използвани за определяне на размера на компенсацията за неимуществена вреда.

Компенсация за неимуществена вреда при ПТПСъдебен иск за неимуществени вреди

Автомобилните произшествия са един от най-често срещаните случаи, в които се правят искове за неимуществена вреда.

В такива случаи, компенсацията за неимуществена вреда може да включва загуба на работното място, медицински разходи и загуба на качество на живота. В някои случаи, когато е налице увреждане на здравето, компенсацията може да бъде по-голяма.

Как да предявим искове за неимуществени вреди ?

Ако сте били наранени поради грешка на друго лице, може да имате право на компенсация за неимуществена вреда.

За да получите тази компенсация, трябва да направите искове за неимуществена вреда.

Първо, трябва да се обърнете към лекар, за да получите медицинско заключение и да определите степента на нараняването. След това трябва да намерите адвокат, който да ви представлява и да подадете исковете си в съда.

Грешки при подаване на искове за неимуществени вредиСъдебен иск за неимуществени вреди

Когато подавате искове за неимуществена вреда, има някои общи грешки, които трябва да избягвате.

Някой от тези грешки са липса на достатъчно доказателства, за да подкрепите вашите искове.

Основна грешка е пропуск да се консултирате с опитен адвокат, който да ви представлява в съда.

На следващо място съществена грешка е да не познавате своите права и какво трябва да направите, за да ги защитите.

Ролята на адвокат при съдебен иск за неимуществени вреди

Ако сте наранени в автомобилно произшествие или друг вид нараняване, можете да имате нужда от помощта на адвокат по неимуществени вреди.

Нашите адвокати са специализирани в областта на нараняванията и могат да ви помогнат да получите компенсация за неимуществена вреда.

Те ще ви помогнат да съберете доказателства, да подадете исковете си в съда и да защитите вашите права.

Алтернативни опции за компенсация за неимуществени вреди

В допълнение към исковете за неимуществена вреда, има много други опции за компенсация.

Част от опциите е съдебен иск за неимуществени вреди пред Районен или Окръжен съд.

В случаи на неимуществени вреди, компенсацията може да бъде от голяма помощ за пострадалите.

В случай, че сте били наранени поради грешка на друго лице, не се колебайте да потърсите помощта на адвокат по неимуществени вреди, който ще ви помогне да получите компенсацията, на която имате право