fbpx

Публикации

Обезпечение на граждански иск

В съдебната практика по граждански дела, често се налага процедурата по т.нар. обезпечение на иска.

Целта на това производство е гарантиране вземането на кредитора след края на съдебния процес.

По своята същност обезпечението е съдебна мярка, която ищецът по граждански иск предявява към съда.

В случай, че бъде допусната, тази мярка цели подсигуряване при успешен завършек на делото.

Целта е да се гарантира, че ще са налице активи на длъжника, от които да бъде събрана присъдената със съдебното решение сума.

Защо се налага обезпечение на иска

В практиката обезпечение на граждански иск се прави, за да се предотврати опасността ответникът да се разпореди със свои активи

Целта е да се елиминара възможността да ги укрие, като например ги прехвърли формално на близки лица, в случай че загуби делото.

Истината е, че до голяма степен това производство гарантира и подсигурява кредитора за бъдещия процес.

В крайна сметка, съдебният процес, ще се води, ако накрая ищецът -кредитор знае,че ще получи сумата, която търси от длъжника.

В противен случай, воденето на съдебен процес, само заради делото и да извади осъдително решение не е много целесъобразно от гледна точка на разходите за делото пред Районен или Окръжен съд.

Какви са мерките за обезпечение пред съда ?

Най-често исканите обезпечителни мерки в практиката са блокиране на имуществени активи. Тук говорим най-често за запор на банкови сметки или на моторни превозни средства. Обезпечение на граждански иск

Целта е блокирането на активи  да застави собственика да започне преговори или стане по-отстъпчив при делото.

Целта може да е и възбрана на притежавани от него недвижими имоти. Много рядко кредиторите искат запор на дружествени дялове, ценни книги и др.

Видове обезпечение на иска пред съд

Според момента, в който бива поискано, съгласно разпоредбите на „Гражданския процесуален кодекс“, обезпечението на иск бива два вида:

1) Предварително обезпечение на бъдещ иск – когато се търси преди да е заведен гражданският иск. Цели се изненада върху ответника, за когото се предполага, че би могъл да се освободи от свои активи след получаване на исковата молба.

2) Обезпечение по време на висящ исков процес /т.е. след завеждане на исковата молба/.

Предпоставки за допускане на обезпечението от съда 

Съдът, когато е сезиран с искане за обезпечение на граждански иск, за да се произнесе по допускане, следва да оцени следното:

  • Да е налице достатъчно убедителни доказателства в подкрепа на основателност на иска;
  • Вероятност изпълнението на задължението да се окаже затруднено или невъзможно;

При кумулативното наличие на горните обстоятелства, съдът ще допусне обезпечението и ще издаде съответните документи.

За допълнителна информация, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg