fbpx

Публикации

Неравноправни клаузи в договор ?

В много договори, сключени по надлежният ред са налице т.нар. неравноправни клаузи. Терминът е сравнително неясен затова хората често не знаят кои са тези неравноправни клаузи в договор ?

Неравноправният характер на клауза в Договора е налице, когато  тя представлява скрита уговорка във вреда на потребителя.

Тази скрита уговорка във вреда на потребителя на услуга или стока не отговаря на изискването за добросъвестност и води до неравновесие в правата.

Дори към момента на сключеване на Договор да не е била налице такава клауза, с изменение на общи условия, потребителят може да бъде обвързан от клаузата

В голяма частот делата, контролни органи могат да оспорят и отменят такива неравноправни клаузи в договор.Неравноправни клаузи в договор ?

Какво представляват неравноправни клаузи в договор ?

Неравноправна клауза в договор, се явява такава клауза, която има за последица цялостно прехвърляне на имущественият риск върху потребителя

В този случай,  условята не са указано и ясно изяснено предварително в договора.

Тази неяснота води до това, че потребителят на конкретна услуга не може съзнателно да прецени какви са рисковете за него при настъпване на съответните икономически промени.

В този смисъл се нарушава драстично „равнопоставеното“ положение между потребител и търговец.

Най-често такива клаузи са налице с търговски банки, мобилен оператори и др. Когато са отнася до банкови договори, банката – кредитодател е страна по правоотношението.

Тя извършва по занятие упражнява търговска дейност и би следвало да бъде пределно добре запозната с тези рискове.

Нещо повече, като по-силната страна един договор тя следва да понесе кредитният риск по договорите, доколкото е оснвен елемент от дейността й.

Законът дефинира като неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, всяка уговорка във вреда на потребителя

Тази клауза не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на страните.

Кой клаузи в договор са неразвнопоставени ?Неравноправни клаузи в договор ?

Това са клаузи, които не са индивидуално определени, но предварително изготвени от страната относно съдържанието на договора, което е във вреда на другата страна

При наличието на общи условия и типово сключени договори следва да се спазват разпоредбите на чл. 12 ЗЗД. като изключват индивидуално уговорения характер на клаузите.

В този случай, добросъвестността е свързвана с общоприетите правила за нравственост на поведението при осъществяване на търговските практики.

Това са клаузи, установен в даден етап от развитието на търговските отношпения довел до конкретните етични норми при изпълнение на задълженията и упражняване на правата.

Добросъвестността като изискване за поведение от страна на търговеца, която следва да бъде разгледана, с оглед правните й последици.

За допълнителна информация и съвет, се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед на конкретната специфика !

Какво представляват неравнопоставени клаузи ?

Правната уредба на неравноправните клаузи в договорите за кредит се намира в чл. 143 от Закона за защита на потребителите. Законът въвежда изискванията на Директива 93/131. Според него „неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя.

Как се отменят неравнопоставена клауза в Договор ?

Отмяната на неравнопоставена клауза се извършва, чрез предявен иск пред съда, с искане за отмяна. Неравноправна клауза по смисъла на чл.143, т.13, предложение 2 от ЗЗП, тъй като клаузата „предоставя изключително право на банката да тълкува клаузите на договора” и чл.143, т.2 от ЗЗП „изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон по отношение на банката при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения” във връзка със ТЗ

Кой може да поиска отмяна на неравнопоставена клауза в Договор ?

Всеки потребител - кредитополучател или влогодател може да поиска надлежната отмяна на неравнопоставена клауза съгласно условията на Договора пред съда. Реда за отмяна на тази клауза е на основание действащото законодателство. Неравноправният характер на оспорената клауза е обоснован с твърдения, че тя представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до неравновесие в правата между потребителя и търговеца.