fbpx

Публикации

Наследяване по заместване

В днешни дни все повече хора се интересуват как се процедира когато има ситуация по „наследяване по заместване“.

Текстът на чл. 10 ЗН разглежда няколко хипотези, в които законът допуска наследяване на лица,починали преди наследодателя или са недостойни да го наследят

Най-често става дума за това тези лица с право на наследство да бъдат заместени в наследяването по закон от своите низходящи.

Всичко това представяме с уговорка, че нормата да е действаща още от 1949 г., т.е. налице са известни неясноти в нейната редакция създават  колебания в прилагането.

Какво представлява наследяване по заместване ?Наследяване по заместване

Според най-разпространеното в теорията виждане за същността на уредените от чл. 10 ЗН отношения посочва детайлно особеностите на наследяването при заместване.

В този случай под право на заместване следва да се разбира правото на наследника да заеме мястото и да встъпи в правата на своя наследодател.

Това следва да се случи като същият получи частта, която би се паднала на последния, ако

  1. Той беше жив към момента на откриване на наследството на неговия наследодател или
  2. Бе достоен да наследява;

Правото на заместване по-скоро има характер на изключение от общите правила на наследяването по закон.

Това е така, защото се уреждат ограничен брой конкретни хипотези, в които редът за наследяване се различава от уреденото в нормите на чл. 5-9 ЗН.

Затова заместването възниква по силата на закона, не е поставено в зависимост от правата на замествания и представлява самостоятелно нормативно установено право на лицето да наследи.
Затова низходящият, който замества своя възходящ, не може упражнява право на последния при откриване на наследство.

Наследяването по право на заместване се допуска по реда на чл. 10, ал. 1 ЗН за всички низходящи на починалия преди наследодателя или недостоен негов наследник, като заместването става без ограничение на степените.

Текстът на чл.10, ал. 2 ЗН допуска заместване да се извършва и по съребрена линия за починалите преди наследодателя или недостойни негови братя и сестри

Най-често се касае за тези наследници, които могат да бъдат заместени в наследяването само от своите деца или внуци.

Във всички останали случаи наследяването по заместване не следва да се допуска.

В този смисъл са и ТР № 3 от 30.12.1994 г. по гражд. д. № 2/1994 г. на ОСГК на ВС, Решение № 608 от 07.11.2005 г. по гражд. д. № 416/2005 г. на I Г. О. на ВКС и др.

Съгласно законовите разпоредби:

Наследствена трансмисия: Чл. 57 ЗН Когато наследникът умре преди да е приел наследството или преди да се е отказал от него, всеки от неговите наследници може да приеме това наследство, само ако приеме и наследството на своя наследодател; той може да се откаже от същото наследство, макар да е приел наследството на последния;

Право на заместване: Чл. 10 ал. 1 и 4 Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение в степените.

Заместването се допуска и в полза на лице, което се е отказало от наследството на възходящия, когото замества, или което е недостойно да наследи същия.

Основаната разлика между наследяване по заместване и наследствена трансмисия се състои в това, че

правото на заместване е право на наследника на починало преди откриване на наследството (или недостойно), да встъпи в правата, които то е имало.

Наследствена трансмисия е когато призованият да наследява почине след откриване на наследството, но преди да е приел или отказал същото

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на E-mail office@lawyer-bulgaria.bg или на тел. 0897 90 43 91

#наследяване, #низходящи, #наследство, #трансмисия, #законзанаследството, #имущество, #наследодател,#отказотнаследство