fbpx

Публикации

НАСЛЕДЯВАНЕ НА РОДИТЕЛИ С ОТНЕТИ ПРАВА

Темата за наследяване на родители с отнети права е много интересна и заслужава нашето внимание.

Ако имате конкретни въпроси, свързване с наследяването, обърнете се към опитен адвокат наследствено право.

Когато един родител е с отнети права, той не се освобождава от задължението си да изплаща издръжка за своите деца.

Също така, независимо дали родителите са разведени или единият родител е с отнети права, децата наследяват и двамата родители.Бракоразводен адвокат. Адвокат наследствени дела, Адвокат бракоразводни дела

Това правило важи и за осиновените деца. Ако детето е осиновено с пълно осиновяване, то наследява и роднините на своя осиновител.

Ако имаме случай на непълно осиновяване – осиновеното дете наследява само осиновителя си.

Съществува едно единствено изключение от това правило. Когато наследника (детето) е недостойно да наследява.

Съществуват няколко хипотези, при наличието на която и да е от тях, детето не може да наследява нито по закон, нито по завещание.

Ето ги и хипотезите, при които наследника е недостоен да наследява:

  • Лице, което е убило или се е опитало да убие своя наследодател, неговия съпруг или дете;
  • Лице, което е набедило наследодателя в престъпление;
  • Лице, което е въздействало върху наследодателя с измама или насилие да направи, измени или отмени завещание;
  • Лице, което е изготвило фалшиво завещание

Тези случаи са изключение от общото правило, че детето наследява своите родители. В Закона за наследството е уредена т.нар. запазена част от наследството.

Съгласно чл. 14 от ЗН всеки може чрез завещание да се разпорежда с цялото си имущество. Трябва обаче това завещание да не накърнява чрез него или пък чрез дарение запазената част на определена категория наследници.

В случай, че наследодателя се разпореди с по-голяма част от разполагаемата и накърни запазената част на някой от наследниците си, те могат да се защитят.

Всеки един от наследниците има право да иска намаляването им до размера на запазената му част.

Ако Вие сте наследник със запазена част от наследството и това Ваше право е било накърнено, обърнете се за помощ към адвокат наследствено право.

Възстановяване на запазена част от наследството може да бъде извършено само по съдебен ред.

Искът може да бъде предявен самостоятелно или в производство за съдебна делба.

Правото за възстановяване на запазена част от наследството може да се упражни и чрез възражение във висящ процес. Със съдебното решение се отменя завещанието или дарението, което накърнява Вашето право на запазена част от наследството.

Сега нека разясним колко е запазената част за всеки един наследник.

  • Ако наследодателят няма съпруг, тогава запазена част от наследството за децата е половината от имуществото – при едно дете.
  • Ако децата са 2 или повече, тогава тяхната запазена част се равнява на 2/3 от имуществото на наследодателя.
  • Ако наследодателят има съпруг, то тогава той наследява наравно с децата.
  • При едно дете и преживял съпруг като наследници на наследодателя разполагаемата част от наследството е 1/3, а 2/3 е запазена част.
  • При две деца и преживял съпруг има 1/4 разполагаема и 3/4 запазена част от наследството.
  • При три и повече деца и преживял съпруг – 1/6 разполагаема и 5/6 запазена част от имуществото на наследодателя