fbpx

Публикации

Наследяване по заместване

В днешни дни все повече хора се интересуват как се процедира когато има ситуация по „наследяване по заместване“.

Текстът на чл. 10 ЗН разглежда няколко хипотези, в които законът допуска наследяване на лица,починали преди наследодателя или са недостойни да го наследят

Най-често става дума за това тези лица с право на наследство да бъдат заместени в наследяването по закон от своите низходящи.

Всичко това представяме с уговорка, че нормата да е действаща още от 1949 г., т.е. налице са известни неясноти в нейната редакция създават  колебания в прилагането.

Какво представлява наследяване по заместване ?Наследяване по заместване

Според най-разпространеното в теорията виждане за същността на уредените от чл. 10 ЗН отношения посочва детайлно особеностите на наследяването при заместване.

В този случай под право на заместване следва да се разбира правото на наследника да заеме мястото и да встъпи в правата на своя наследодател.

Това следва да се случи като същият получи частта, която би се паднала на последния, ако

  1. Той беше жив към момента на откриване на наследството на неговия наследодател или
  2. Бе достоен да наследява;

Правото на заместване по-скоро има характер на изключение от общите правила на наследяването по закон.

Това е така, защото се уреждат ограничен брой конкретни хипотези, в които редът за наследяване се различава от уреденото в нормите на чл. 5-9 ЗН.

Затова заместването възниква по силата на закона, не е поставено в зависимост от правата на замествания и представлява самостоятелно нормативно установено право на лицето да наследи.
Затова низходящият, който замества своя възходящ, не може упражнява право на последния при откриване на наследство.

Наследяването по право на заместване се допуска по реда на чл. 10, ал. 1 ЗН за всички низходящи на починалия преди наследодателя или недостоен негов наследник, като заместването става без ограничение на степените.

Текстът на чл.10, ал. 2 ЗН допуска заместване да се извършва и по съребрена линия за починалите преди наследодателя или недостойни негови братя и сестри

Най-често се касае за тези наследници, които могат да бъдат заместени в наследяването само от своите деца или внуци.

Във всички останали случаи наследяването по заместване не следва да се допуска.

В този смисъл са и ТР № 3 от 30.12.1994 г. по гражд. д. № 2/1994 г. на ОСГК на ВС, Решение № 608 от 07.11.2005 г. по гражд. д. № 416/2005 г. на I Г. О. на ВКС и др.

Съгласно законовите разпоредби:

Наследствена трансмисия: Чл. 57 ЗН Когато наследникът умре преди да е приел наследството или преди да се е отказал от него, всеки от неговите наследници може да приеме това наследство, само ако приеме и наследството на своя наследодател; той може да се откаже от същото наследство, макар да е приел наследството на последния;

Право на заместване: Чл. 10 ал. 1 и 4 Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение в степените.

Заместването се допуска и в полза на лице, което се е отказало от наследството на възходящия, когото замества, или което е недостойно да наследи същия.

Основаната разлика между наследяване по заместване и наследствена трансмисия се състои в това, че

правото на заместване е право на наследника на починало преди откриване на наследството (или недостойно), да встъпи в правата, които то е имало.

Наследствена трансмисия е когато призованият да наследява почине след откриване на наследството, но преди да е приел или отказал същото

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на E-mail office@lawyer-bulgaria.bg или на тел. 0897 90 43 91

#наследяване, #низходящи, #наследство, #трансмисия, #законзанаследството, #имущество, #наследодател,#отказотнаследство

Запазена част наследство

В практика по наследствени дела е обичайно наследодателят, притежавайки наследство се разпорежда приживе. Възниква въпроса каква е запазена част от наследството ?

Законът пази запазената част на всеки наследник единствено в хипотеза или на завещание, или на дарение, или на двете едновременно

Какво представлява запазена част наследство 

Било чрез изготвянето на завещание, било чрез възмездна сделка към трети лица, често се стига до накърняване на т.нар. запазени части за наследниците.

Въз основа на това възниква празната възможност на основание чл. 30 ЗН за предявяване на иск за запазена част от наследството.Запазена част наследство

Какво гласи законът ?

„Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна  запазена част от наследството.

Онази част от наследството извън запазената част е разполагаема част на наследодателя“.

При продажба приживе на имоти чрез покупко-продажба или договор за издръжка и гледане, разпорежданията на наследодателя, не могат да се атакуват след смъртта му.

Наследодателят реално може да продаде цялото си имущество на непознати хора и наследниците не могат да имат претенции за запазени части.

Законът дава възможност  на наследниците по закон да оспорват извършени възмездни сделки на наследодателя чрез доказване на симулация.

Законът  за наследството брани онази запазената част на всеки наследник, само в хипотеза на извършено завещание, или дарение.

Запазената част от наследството на наследодателя имат негови деца, внуци, съпруг, родители.Запазена част наследство

Кръг наследници за запазена част от наследството 

Право на запазена част имат само деца, внуци, съпруг, родители.

Според ЗН запазената  част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е:

  • при едно дете или низходящи от него – 1/2, а
  • при две и повече деца или  низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя.

Запазената част на родителите, или само на преживелия от тях, е 1/3.

Запазената част на съпруг е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители.

Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете.

Разполагаема част при едно дете е 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е 1/6 от наследството.

За да се определи разполагаемата и запазената част на наследника, се образува маса имоти, принадлежали на наследодателя при смъртта му.

Наследодателят може да се разпорежда с имуществото си чрез покупко-продажба, прехвърляне на имот срещу издръжка.

Когато става дума за дарения и завещания, то частта от имуществото, с която наследодателят може да се разпорежда, е само 1/3.

В случай, че наследодател се е разпоредил с повече от 1/3 от имуществото си, то наследник със запазена част може да поиска намаляване до размера на тази част.

Същественото което следва да се знае, че правото да се иска възстановяване на запазена част се упражнява само по съдебен ред. 

Съдебното решение отменя завещателно разпореждане или дарение, за да се възстанови запазената част.Запазена част наследство

Исковете за запазена и разполагаема част могат да се предявяват  в съдебно производство така и част от делбения процес.

Правото за възстановяване на запазената част може да се упражни и чрез възражение във висящ процес.

Смъртта на наследника с право на запазена част не погасява правото му на запазена част и то може да се упражни от неговите наследници.

ЗАПАЗЕНА ЧАСТ ЗА НАСЛЕДНИК

Лице, навършило 18 години, способно да действа разумно, може да се разпорежда с цялото си имущество след смъртта чрез завещание.

 За повече информация или справка относно запазена или разполагаема част от наследство, обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде отговорено навреме.