fbpx

Публикации

Как се спира съдебно дело ?

В съдебният процес възникват множество ситуации, които налагат спиране на делото. В тези случаи възниква въпроса как се спира съдебно дело ?

Самото спиране представлява временно преустановяване развитието на исковия процес до отмяна.

Това спиране  запазва образуваното производство и извършените процесуални действия.Как се спира съдебно дело ?

След спирането на делото не може да се извършването никакви процесуални действия на съда или страните

Важно е да отбележим, че тази забрана за процесуални действия по спряно дело се отнася само до същинските действия

Това са действия, свързани с разглеждане и решаване на спора по същество.

Най-общо тези действия представляват провеждане на съдебни заседания, допускане и събиране на доказателства и др.

Законът не поставя ограничение за искове по обезпечение по спряно дело.  Не е налице и препятствие за издаване на документи, преписи и  удостоверения

Допуска се дори конституиране на правоприемници по спряното дело. С оглед на ситуацията, че делото е вече спряно, не следва  съдът да откаже извършването на поискани действия.

Основания за спиране на делото ?

Към релевантните основания за спиране на делото се числят няколко факта, които съдът неизменно приeма за да спре делото.

Спирането на делото представлява временно преустановяване развитието на исковия процес

В този случай висящността на делото и значението на вече извършените процесуални действия се запазват, но се забранява извършването на следващи процесуални действия от съда и страните, насочени към решаване на спора.

За да бъде спряно делото в хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК следва да е налице връзка на обусловеност (преюдициалност) между спряното дело и друго висящо дело, което се разглежда в същия или в друг съд.

За да бъде едно дело обуславящо е необходимо не само да има връзка между предметите на делата, но и между страните по тях, така че страните да могат да се позоват на силата на пресъдено нещо.

  1. Най-приемливото основание за спиране на делото е по общо съгласие на двете страни в производството.
  2.  Следваща основателна причина за спирането е смърт на някоя от страните – касае се само и единствено за физическите лица.

При настъпване на смърт като  е основание за спиране на делото.

Този факт следва да се докаже недвусмислено чрез представяне на Акт за смърт или друг документ от общинската служба.

При заличаване на юридическо лице делото се прекратява поради липса на страна по процесуалното правоотношение.

В хипотезите на сливане, вливане и разделяне се конституира правоприемник.Как се спира съдебно дело ?

3. Основание за спиране на делото е нуждата от учредяване на настойничество или попечителство на някоя от страните по делото.

4. Друго основание за спиране на делото е наличието на друг (преюдициален) спор между страните в съдебното производство

5. На следващо място в случай, че се установи разкриване на престъпни обстоятелства, чието установяване е от обуславящо значение за изхода на спора, съдът е длъжен да спре делото.

По отношение на това основание съществуват различни спорове, как и по какъв начин се доказват тези престъпни доказателства.

Някой съдебни състави спират образуваното съдебно производство още при представяне на доказателства за образувано досъдебно производство

Други съдебни състави изчакват издаване на обвинителен акт и наказателно дело за извършено престъпление.

Други основания за спиране на делото

Налице са спорове при които като основание за спиране се изтъква проверка истинността на оспорен документ в гражданския процес.

В случай, че са налице факти че документът е неистински по смисъла на чл.93, т.6 НК не следва да се приеме, че е налице основание за спиране на гражданското дело

Документът може да бъде неистински, подправен или открито манипулиран, което води до разкриване на данни за документно престъпление и образуване на досъдебно производство.

Друг е въпроса, че проверката относно истинността на документа е задължение на съда било в гражданският процес по образуваното производство в разпределението на доказателствената тежест.

Какъв е срокът на спирането на делото ?Как се спира съдебно дело ?

Законът изрично посочва изрично обстоятелствата за възобновяване на делото.

Ако спряното по общо съгласие дело не бъде възобновено по искане на някоя от страните в 6 (шест) месечен срок, то съдебното производство се прекратява служебно.

В останалите случаи, срокът не е ограничен във времето, освен, ако някоя от страните не поиска с писмени доказателства, възобновяване на съдебното производство.

За повече информация или помощ, обърнете към нас на 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Как се спира съдебното производство ?

Съдебното дело се спира с предявена искова молба за спиране на конкретно основание в чл. 229 ГПК и приложени писмени доказателства в подкрепа на това искане

Кой може да спре делото ?

Съдебното производство, образувано пред Районен или Окръжен съд, може да бъде спряно от всяка една от страните с мотивирано искане и представени основателни писмени доказателства в подкрепа на твърдението по чл. 229 ГПК.

Срокът за спиране на гражданско дело ?

В случаите на общо взаимно съгласние по чл. 229 ал.1.т.1 ГПК, когато делото е спряно по искане на двете страни, срокът за възобновяване е шест месеца. Съгласно закона Ако спряното по общо съгласие гражданско дело не бъде възобновено по искане на някоя от страните в 6-месечен срок, считано от влизане в сила на определението за спиране, делото се прекратява

Може ли страна да поиска самостоятелно спиране на делото ?

Да, всяка страна може да подаде самостоятелно спиране на делото, но това дали ще бъде спряно делото зависи не само от съгласието на другата страна - примерно - да сключат Споразумение, а и в случаите на разногласие от адекватност на представените доказателства по чл. 229 ал.1 ГПК.

Кой може да възобнови делото ?

В случай на спиране на делото по взаимно съгласние по чл. 229 ал.1 т.1 ГПК, всяка една от страните в указаният от закона 6 (шест) месечен срок, може с писмена молба да възобнови производството по делото, за да започнат отново да текат процесуалните срокове.