fbpx

Публикации

Как се определя издръжката на дете ?

Въпросът за издръжката на децата след брака е въпрос, който често се задава след 01.01.2024г..

Много хора за съжаление не знаят как се определя издръжката на дете, след вдигане на минималната работна заплата на 933 лв. от 01.01.2024г.

Тъй като не само правата, но и задълженията за отглеждане на дете се поемат по равно от родителите, то при възлагане упражняването на родителските права на единия родител, другият родител следва да поеме задължение за плащане на издръжка.

Фактическите грижи, които поема единият родител в повече се компенсират от финансовите, които поема другия.

Задължение за издръжка в крайна сметка имат и двамата родители.

За да не се допуска накърняване интересите на детето законът е предвидил минимален размер на издръжката, под който не може да се присъжда.

За едно дете издръжката е в размер на ¼ от минималната работна заплата за страната.

След определяне на издръжката при промяна на обстоятелствата размерът й може да се коригира, но това отново става само чрез съда в съдебно производство, което има за резултат постановяване на ново решение.

Според Семейния кодекс, всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние.

Той е длъжен да осигури условия на живот, необходими за развитието на детето.

Как се определя издръжката на дете ?

Законът позволява да се прави конкретна и индивидуална преценка на нуждите на детето и възможностите на родителя, съобразно доказателствата по делото.

Правото на издръжка принадлежи на детето, независимо, че се упражнява чрез родителя, комуто са предоставени за упражняване родителските права.

Нормативната база за определяне на издръжката ?

Съгласно СК, чл. 142, ал. 1 размерът на издръжката се определя според

А/нуждите на лицето, което има право на издръжка и

Б/ възможностите на лицето, което я дължи.

Следва да бъдат преценени както нуждите на детето  – физически и духовни потребности, така и възможностите на родителя, който я дължи.

Съгласно ал.2 на чл.142 СК минималния размер на издръжката на дете следва да е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата

Тази заплата се определя всяка година с Постановление на министерския съвет.

Смисълът на издръжката е заплащане на издръжка от родител на своето дете, чрез другия родител, който упражнява родителските права.

Съгласно Постановление №38 на МС от 1.07.1985г. издръжка на ненавършилите пълнолетие деца се определя от нуждите на детето и от възможностите на родителя.

Размер на издръжката на детеКак се определя издръжката на дете ?

Отговорът на този въпрос намираме в разпоредбите на чл.142, ал. 1 от СК, съгласно които, размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи.

Тоест съдът следва да съобрази, както нуждите на детето, така и възможностите на родителя, който дължи плащане.

В качеството си адвокат на множество ищци по дела може да се докаже нужди на детето и възможности на родителя, който ще заплаща.

Когато издръжката е определена по споразумение между родителите  е допустимо изменение на размера на издръжката при изменение на обстоятелствата.

Това се случва в самостоятелно съдебно производство пред Районен съд.

Съгласно чл.142 ал.2 от СК, минималният размер на издръжката на дете е една четвърт от размера на минималната работна заплата.

Считано от 01.01.2024г., минималната работна заплата за страната се определя в размер на 933лв,

Към януари 2024 г. актуалният минимален размер на издръжката, считано от 01.01.2024г. е 233.32 лв.

За допълнителна информация, се обърнете за консултация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Кой следва да плаща издръжка за детето ?

Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Всеки от родителите (осиновителите) дължи издръжка съобразно с това какви са възможностите му да я плаща. Бракът между родителите е без значение. И лишеният от родителски права дължи издръжка. Брачни и извънбрачни, рождени и осиновени деца имат еднакво право на издръжка – до навършване на пълнолетие.

Колко е размерът на издръжката на дете ?

Съгласно СК, чл. 142, ал. 1 размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Т.е. съдът следва да цени както нуждите на детето – физически и духовни потребности, така и възможностите на родителя, който я дължи. Съгласно чл. 2 на чл. 142 СК минималния размер на издръжката на дете следва да е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. Съгласно чл.142 ал.2 от СК, минималният размер на издръжката на дете е равен на една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната. За 2024г., минималната работна заплата за страната се определя в размер на 933.32 лв, следователно актуалният минимален размер на издръжката е 233 лв.

Кой има право да търси издръжка ?

Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от: деца и съпруг; родители; бивш съпруг; внуци и правнуци; братя и сестри; дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.

Какъв е реалният размер на издръжката ?

Размерът на издръжката се определя според нуждите ми и възможностите на лицето, което я дължи. В съдебната практика Районните съдилища постановяват различен размер на издръжката в зависимост от отделните казуси.

Как може да увелича размера на издръжката ?

Съгласно нормата на чл.150 от Семейния кодекс, който урежда отношенията в контекста на семейното право, присъдената издръжка може да бъде изменена, при изменение на обстоятелствата. Много често се стига до повишаване на издръжката на детето. Това следва от факта, че децата растат, а с тях се увеличават и разходите за задоволяване на техните потребности и нужди. Изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице. Промяната на присъдената издръжка става по съдебен ред, с гражданско дело, в решението по което, съдът присъжда нов размер на издръжката. Издръжката може да се увеличи, също и когато е била в минимален размер, а той се е повишил в следствие на растеж на минималната работна заплата за страната.