fbpx

Публикации

Определяне на привременни мерки

Често при раздяла на партньори или съпрузи при развод се налага  определяне на привременни мерки.

Съдебната процедура е производство за определяне на привременни мерки относно грижа за дете до постановяване на Решение за упражняване на родителските права.

Основен факт при вземане на Решението за определяне на родителски права са свидетелски показания и социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане“.

Определяне на привременните мерки във висящ брачен процес съгласно чл. 323 от ГПК е гаранция за правата на децата.

При спор между родители относно упражняване родителски права ограничаване и за лишаване от родителски права е да се осигури защита на децата.

Критерии за определяне на привременни мерки

При определянето на родител, който ще упражнява родителските права до приключване на производството за развод, следва да се държи сметка за интересите на детето.

В понятието „интереси на детето” се включват необходимостта от правилното му отглеждане и възпитание

Към това спадат и създаване на трудови навици, дисциплина, подготовка за общественополезен труд и др.

В това понятие влиза материалните интереси на децата – жилищни нужди, битови условия, управление на имущество,  грижи за съхранение и др.

Решаващо значение за интересите на детето има цялата съвкупност от интереси, но от аспекта на всестранното развитие на личността.

От значение за определяне на мерки са възпитателски качества на родителите, необходими за отглеждане и възпитание на детето.

Случайте в които се стига до определеля на мерки са следните :

По искането на страната, Районен съд се произнася с Определение, което подлежи на измение по съответният ред.

Привременни мерки могат да се вземат по всяко време, докато трае производството по делото

Докато делото е висящо мерките са налице между страните.

С приключване на делото за развод, мерките ще отпаднат, тъй като се заместват от уредба на отношенията, установена в съдебното решение, с което е разрешен този спора за родителските права.

В случай на спор за родителски права и мерки, сме насреща за намиране на решение.

Телефон за връзка с нас +359 897 90 43 91 , E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво представляват привременни мерки ?

Постановяването на привременните мерки във висящ брачен процес (чл. 323 от ГПК) и във висящи производства по спор между родители относно упражняване родителски права и за ограничаване и лишаване от родителски права е да защити детето в случаите, в които липсва уредба на местоживеене, упражняването на родителски права и личните контакти с детето.

Кога могат да бъдат постановени привременни мерки ?

Привременни мерки могат да се вземат по всяко време, докато производството по делото, в което същите могат да бъдат определени, е висящо. С приключването на делото същите отпадат, тъй като се заместват от Съдебно решение в отношенията.

За какво се постановява привременни мерки ?

Съгл. чл. 323 ГПК съдът определя привременни мерки относно издръжката между съпрузи, семейното жилище, ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата – родителски права и местоживеене по време на производството, лични контакти с другия родител и тяхната издръжка.

Кога се постановяват привременни мерки ?

Случаите в които се постановяват привременни мерки са 1. при предявен иск за развод или за унищожаване на брака 2. при спор относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, без да е налице иск за развод 3. В производството за ограничаване и за лишаване от родителски права.

Издръжка на пълнолетен

Най-честият впрос за издръжка на пълнолетен по семейни дела е кога се дължи издръжка на пълнолетно дете.

Въпросът за издръжка на дете, навършило пълнолетие е разработена в Семейния кодекс (СК).

Законът детайлно и внимателно разпределя условията и размера за изплащане на дължима издръжка както и редът за нейното изискване.

Съгласно чл. 139 СК „право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си“.Издръжка на пълнолетно дете

За разлика от безусловното по характера си задължение за издръжка на ненавършилото пълнолетие дете, при издръжката не съвпада с общото изискване на чл.142 от СК

Съгласно чл.144 СК размерът на издръжката се определя единствено като функция от нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи.

Кога е налице задължение за издръжка на пълнолетен ?

Налице е ограничение по чл.144 от СК, тъй като се касае за издръжка на вече пълнолетно лице, което поначало е длъжно само да се грижи за издръжката си

Родителят може да бъде задължен да му дава издръжка, само при условие, че това не би му създало особени затруднения.

Липсва легална дефиниция на понятието “без особени затруднения”

Във всеки конкретен случай следва да се преценяват възможностите на родителя за задоволяване на неговите елементарни ежедневни нужди

При това следва да се отчете и задължението му към ненавършили пълнолетие деца, за които е длъжен да се грижи и по отношение на които задължението за издръжка е безусловно.

Заплащането от родителя на издръжка на пълнолетно му дете предвид изискванията на чл.144 от СК предпоставя материални възможности на този родител, които следва да са реални и обективно да съществуват

Именно тук не се прави преценка за неговата трудоспособност, възраст и професия, а само с оглед на действително реализираните доходи и материално състояние

Затова издръжка на пълнолетното дете да не поставя родителя в невъзможност да осигурява собствена си издръжка за нормално съществуване и да изпълнява безусловното задължение за издръжка на непълнолетно си дете.

Независимо от моралното задължение на родителя да подпомага финансово своето навършило пълнолетие дете при получаване на по-добро образование е налице и споделяне на разноските за това с другия родител

Това споделяне на разноските е скрепено с правна принуда юридическо задължение на родителя да издържа пълнолетното си дете, ако то продължава своето образование, възниква само при условие, че предоставянето на издръжката не създава особени затруднения за родителя.

Използвайки за ориентир концепцията на законодателя, заложена в разпоредбата на чл. 142, ал. 2 СК, както и изхождайки от факта, че основният нормативно въведен критерии за редица социални плащания е трикратният размер на гарантирания минимален доход

Законът не определя максимален размер на издръжката.

Издръжката се определя за сума в размер на четвърт от минималната работна заплата. Сега тя е 610 лв., което прави минималния размер 162.50 лева.

За да бъде определена издръжка е нужно да се вземат под внимание два критерия – нуждите на детето и възможностите на даващият издръжка родител.

Промяна за изплащане на издръжка на пълнолетно дете, става с решение на Районният съд

Предпоставки за уважаване на иск за издръжка на пълнолетен

В решението се отчитат нуждите на детето и възможностите на бащата да плаща този размер.

  • Детето трябва да е навършило пълнолетие и да се обучава редовно в средно или висше учебно заведение.
  • Детето трябва да е навършило 18-годишна възраст и да е записано като учащо се в средно или висше учебно заведение, редовна форма на обучение.

По аргумент от противното от текста на чл. 144 СК, издръжка не се дължи, ако детето учи в задочна или дистанционна форма на обучение;

Второ, пълнолетното дете трябва да е до 20-годишна възраст, ако се обучава в средно учебно заведение.

Издръжка на пълнолетно детеПълнолетното дете трябва да е до 25-годишна възраст за висше учебно заведение

Тази предпоставка обвързва възможността за предявяване на иска по чл. 144 СК от ненавършване на определена възраст от детето.

Трето, пълнолетното дете не може да се издържа от доходите си или от използване на имуществото си.

Законът предоставя две изисквания

Детето не може да се издържа от доход, или от лично имущество.

Достатъчно е само една от тези алтернативи да е налице, за да бъде изпълнена предпоставката по чл. 144 СК.

Първата алтернатива е свързана с наличието на доходи, които детето има

Тези доходи следва да не са недостатъчни за осигуряване на нуждите му, свързани с провеждано обучение.

Второто изискване е свързано с наличие на имущество на детето, което не следва и не може да бъде използвано за получаване на доходи.

Четвърто, родителите могат да дадат издръжка на пълнолетното дете без особени затруднения.

Това е свързано с преценка на имущественото състояние на родителя, спрямо който се претендира издръжка.

В съдебния процес трябва да бъде преценено какви възможности има този родител и дали при изплащане на издръжка за него няма да се създаде особено тежко положение, което да затрудни задоволяване на неговите нужди.

Това означава, че и двамата родители са длъжни, дори и да са разделени или да има развод.

Неправилно е схващането и впечатлението, че при развод единственият, който дължи издръжка на своето дете оставено при майката, е бащата.

Двамата родители дължат издръжка на непълнолетно дете, до навършването на 18-тата, а ако същото е записано и учи до 25-тата годишнина.

Тази издръжка се дължи независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си до навърпшването на 25 години

Според закона родителите дължат издръжка на пълнолетни деца, ако учат редовно във висше учебно заведение при допълнителни условияИздръжка на пълнолетно дете

Издръжката на непълнолетно дете се дължи „за предвидения срок на обучение, до навършване на възраст

При обучение в средно и на двадесет и двадесет и пет годишна възраст

В случай, че е налице Съдебно решение за издръжка, то тя се подчинява на някои строги правила. Така паричната издръжка трябва да се изплаща ежемесечно.

Издръжка за изминал период 

Издръжка за минало време може да се търси до една година от иска.

Това правило не се прилага за издръжка на деца до навършване на 16 (шестнадесетгодишна) възраст, което означава обаче, че може да се прилага при издръжка на студент.

Законът е постановил и че лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си.

Ако има присъдена издръжка, но родителят не я плаща,той носи наказателна отговорност по чл. 182 НК. Ако се появи обаче длъжникът или се открие негово имущество, то той дължи на държавата платените от нея суми.

За въпроси и допълнителна консултация, моля обърнете се телефон + 359 897 90 43 91 или на mail  office@lawyer-bulgaria.bg.

Кога се дължи издръжка на пълнолетно дете ?

Според чл. 144 от СК родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения

При какви условия се дължи издръжка на пълнолетно дете ?

Колко често се изплаща издръжка на пълнолетно дете ?

Паричната издръжка на пълнолетно дете се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва. Иск за издръжка се разглежда по реда на бързото производство и се решава занапред.

Може ли да се поиска издръжка за минал период ?

Колко е издръжката за пълнолетно дете ?

Законът не поставвя максимален размер на дължимата издръжка за пълнолетно дете, Определен е само минимум - една четвърт от минималната работна заплата.

Как се изменя размер на издръжка ?

След увеличението на МРЗ от 01.01.2024г. все повече запитвания получаваме за изменения размера на издръжка.

Често пъти в работата на всеки бракоразводен адвокат се налага промяна в съдебното решение  за развод между съпрузите. Въпросът, който веднага възниква е: Как се изменя размер на издръжка ?Как се изменя размер на издръжка ?

С течение на времето и промяна в социално-икономическе отношения в обществото настъпват нови икономическите условия.

Това налага и промяна в присъдената издръжка на дете от 2024г.

Въпросът за промяна на размера на издръжката, засяга и касае пряко съпруга или съпругата, която оглежда и възпитава децата.

В някой случай се налага определената от съда в делото за развод между съпрузите издръжка на децата и малолетните, родени от брак да бъде изменена след развода.

Често пъти, самите родителите, разочаровани в отношенията по между си, спират да  общуват по между си.

Те стигат дори до момент, в който престават да полагат нужните грижи за децата.

Някой от тях дори категорично отказват да изплащат дължимата и определена от Районен съд, издръжка на дете от 2024г.

При това дори и в размера, определен от съдебното решение за развод.

В практиката са налице множество ситуации, в които се налага промяна на издръжката за дете от 2024г. е станала с течение на годините несъразмерна или е необходимо да бъде увеличена.

Тази промяна следва да бъде постановено в рамките на съдебно производство по смисъла на чл.150 СК. Как се изменя размер на издръжка ?

В доказателствена тежест на ищеца – най често съпруга по съдебните искове за увеличаване на издръжка е нужно да докаже, че ответник е бащата на детето.

Отделно се доказват и нарастналите нужда от промяна размер на издръжката за отглеждане.

Изменение на издръжката ? 

Според разпоредбите СК родителите дължат издръжка на своите деца, независимо дали са работоспособни и могат да се издържат.

Пряко размерът на издръжката се определя от два критерия, а именно :

1/ Възможностите на даващия издръжка й се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи.

2/ Разходите и нуждите на детето са вторият съществен критерий, с който се съобразяват всички съдилища в страната.

В случай на развод по исков ред между съпрузи, минималният размер на дължимата издръжка на едно дете се равнява на ¼ от размера на минималната работна заплата.

Съгласно закона присъдената издръжка на дете може да бъде изменена, при

А/ Настъпили нови обстоятелствата, заедно с вдигане на МРЗ от 01.01.2024г.

Б/ Изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания

В/Трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице.

Нуждите на детето от издръжка се определят съобразно условията за живот за тях, като се съобразяват възрастта, образованието.

Финансовите условия и увеличението на МРЗ от 01.01.2024г. също са фактори за увеличение на минималната издръжка за деца от 233 лв.

ВАЖНО: Изтичането  на известен период от време НЕ Е достатъчна предпоставка за изменение размера на издръжката.

Въпреки това с израстване на детето, растат и неговите потребности – храна, дрехи,облекло и хигиенни и образователни нужди

В случай, че нуждите на детето са нарастнали и са се изменили значително с оглед неговата възраст, биологично развитие, както и с оглед голямата динамика на икономическата обстановка в страната за този период от време.

За допълнителна информация,  можете да се обърнете към нас за справка и консултация на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко ваше запитване или желание за информация относно размер на издръжка на дете след брака ще бъде разгледано специално и конкретно в зависимост от ситуацията и особеностите на казуса.

Адвокатите в кантората са подготвени за тежки и сериозни казуси по семейни дела и бракоразводни процеси с издръжка между съпрузи.

Какво представлява развода по взаимно съгласие ?

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнотото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие.

Как започва производство по развод пред Районен съд ?

Произодството за развод по взаимно съгласие започва с молба на съпрузите и се развива пред компетентният Районния съд. По обща воля на двамата се започва производство по чл. 49 СК

Колко време продължава развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно единствено заседание, в което страните следва да заявят и потвърдят непоколебимото си съгласие..

Какви са предимствата на развод по взаимно съгласие ?

Производството пред компетентния Районен съд протича чувствително по-облечено от развод по исков ред по-бързо, по-икономично, по-безболезнено предпочитано, ако имате деца – в това производство не се събират доказателства за прекратяване на брачната връзка и децата няма да бъдат травмирани от участието им в съдебно заседание ценните за вас неща – права върху децата, имуществени отношения, издръжка се решават от съпрузите предварително, а не от съда, както е в производството по исков ред