fbpx

Публикации

Иск за променено местоживеене

Решаващо значение при определяне на родителските права е местоживеенето на детето имат неговите интереси, като в случай на спор се стига до иск за променено местоживеене

В разпоредбата на чл.126, ал.1 СК е регламентиран въпросът по искове за променено местоживеене с оглед съвместно живеене на родителите и техните ненавършилите пълнолетие техни деца.

В нормата на чл.126, ал.2 СК е предвиден административен ред за изземване на дете.

Разпоредбата на чл.126, ал.1 СК, императивно определя моралното и законово задължение на съвместното съжителство между родители и деца.

Задържане на дете в противоречие на закона се счита за основателно по чл.126 СК.

Поради това съдът е оправомощен да разпореди връщане на отклоненото дете по искане на заинтересованият родител.

Става дума за дете, което не живее с родителите си.  Отнася се и за дете, отклонено от местоживеенето си.

Съдебна процедура по иск за променено местоживеенеЗадържане на дете в България

Административният ред за връщане да дете се прилага когато се е отклонило от местоживеенето при родителите си

Прилага се, когато местоживеенето му е запазено, но е нарушено изискването детето да живее с родителите си или с единия от тях.

При наличието на правен интерес за родителя да търси защита по чл.126, ал.2 СК

Правният интерес като абсолютна процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на иск

В съдебно Определение на ВКС по гр.д.№ 3571/2014 г. е прието, че молителят е активно легитимиран да сезира съда с искане по чл.126, ал.2 СК.

Съгласно чл.51, ал.1 СК, местоживеенето на детето се определя при натоварения с родителските права родител.

Предвид динамиката на съвременните социални и икономически условия на живот и принадлежността на Република България.

В тази връзка, промяната в местоживеенето на родителя, на когото са възложени родителските права, влияе и върху местоживеенето на детето

Местоживеенето на детето следва това на родителя му, като се съблюдава основното правило за интереса на детето/

Съдебна практика за променено местоживеене

Изразът  „местоживеене” в текста на чл.126 СК не бива да се тълкува ограничително в смисъла на административен адрес, на който детето пребивава

Този израз следва да се тълкува разширително в смисъла на общо и съвместно съжителство на родители и деца.

Законодателят е приел, че адреса на детето е този на неговите родители и той се променя, винаги когато родителите променят своя.

Неоснователното прекъсване на връзката между децата и техните родители винаги  води след себе си до асоциални изяви на подрастващите.

В т. II от Постановление № 1 от 12.11.1974 г. на Пленума на ВС, е посочено на кой от родителите следва да се предостави упражняване на родителски права.

Това са възпитателските качества на родителите, морален лик на родителите, грижи и отношение на родителите към децата

Към този списък се отнася и желание на родителите да отглеждат децата, привързаност на децата към родителите, пол, възраст на децата.

За допълнителна информация и консултации се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или на email office@lawyer-bulgaria.bg