fbpx

Публикации

Дело за родителски права

Независимо дали родителите са в граждански брак или не, след развода, често се стига до дело за родителски права.

Когато липсва граждански брак между родителите и няма да има развод, споровете за родителските права се разглеждат в отделно производство.

Съдебното дело се налага за да бъде постановен Съдебно решение от съда за уреждане на родителските права по чл.127 ал.2 СК.

На родител, на който са предоставени упражняване на родителските права, съдът преценя всички обстоятелства с оглед интересите на децата

Децата се изслушват в съда по дела за родителски права, ако са навършили десет години.Дело за родителски права

Възлагане на родителските права

Въпросът с упражняване на родителските права при раздяла се възлага на единия от родителите.

Върховният съд в Тълкувателно решение на ВКС от 03.07.2017 год. по тълк. дело № 1/2016 г. ОСГК съдът приема, че:

„Разпоредбата на чл.59, ал.2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им.”

В някой от случаите, родителските права се предоставят за упражняване на единия родител, но ако има съгласие между страните е възможно да се утвърди споразумение с елементи за съвместното им упражняване.

Определяне издръжка за дете – 2023г. 

Законът сочи, че при възлагане упражняването на родителските права на единия родител, другият родител следва да поеме задължение за плащане на издръжка.

Съгласно чл. 142, ал. 1 СК размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка

Друг критерии за определяне на издръжката са възможностите на лицето, което я дължи.

Конкретната преценка на нуждите на детето и възможностите на плащащият издръжка се прави от съда.

За да не се допуска накърняване интересите на детето законът е предвидил минимален размер на издръжката, под който не може да се присъжда.

За едно дете издръжката е в размер на ¼ от минималната работна заплата за страната, която за 2023г. е в размер на 780 лв.

Възлагане на родителски праваДело за родителски права

В съдебното решение по чл. 127 ал.2 СК  се определят

А/ на кого от родителите се възлага упражняването на родителските права

Б/къде ще бъде местоживеенето на детето;

В/какъв ще е режима на лични отношения с другия родител

Д/ каква издръжка ще плаща.

Съдебната практика сочи възлагане упражняване на родителските права преимуществено да се предоставя на майката.

Семейният кодекс не предвижда привилегия за майките.

В този смисъл упражняване правата над детото, следва  да бъде възложено на родител, който може да осигури и докаже по делото за родителски права по-добри условия за неговото отглеждане и възпитание.

Истината е, че в по-ранна детска възраст с оглед нуждата от полагане на конкретни фактически грижи, майката има по-голямо значение.

Не така стои въпросът за отглеждане на големи деца – там възможностите за грижите на двамата родители са еднакви.

Привременни мерки

Докато е висящ спора пред съда всеки от родителите може да поиска постановяване на привременни мерки.
Тези съдебни мерки касаят въпроси относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права и издръжката.

Районният съд се произнася по въпроса в Съдебно определение, което не подлежи на обжалване.

За допълнителни въпроси, обърнете се към нас на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg