fbpx

Публикации

Мерки за домашно насилие ?

Домашното насилие е умишлено деяние, като е възможен и евентуален умисъл. В тези ситуации възникват въпросите относно предвидените в закона мерки за домашно насилие ?

Деяния по небрежност не се считат за домашно насилие. В повечето случаи е трудно да се определи какво е домашното насилие ?

Често пъти домашното насилие не представлява извършено престъпление.

Защита срещу домашно насилие

В случай, че е налице извършено престъпление би възникнала наказателна отговорност за извършителя

Съгласно закона не следва домашното насилие да е причинило вреди за пострадалото лице.

Често пъти самото психическо въздействие не води до видими вреди за пострадалото лице.

В случай, че са налице настъпили вреди за пострадалото лице, от този момент ще възникне деликтна отговорност за извършителя.

Какви са мерките за защита от домашно насилие ?

Повечето мерки са нужни за да бъде предотвратено или спряно домашното насилие. Тези мерки са предвидени в чл. 5, ал. 1 ЗЗДН.

Голяма част от тях са приложими директно и по своята правна същност представляват юридическа отговорност за извършителя

Тази отговорност е санкция за налагане на неблагоприятни последици за извършителя. Част от тези мерки са детайлно изброени в закона, като това най-често са

  1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
  3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
  1. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
  2. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
  3. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

При налагане на мярката, при избора на мярката, която прави Районен съд

При определянето на отговорност не се взима в предвид формата и степента на вината на извършителя.

Наложената мярката не цели превъзпитание на дееца. Крайната цел е да предотврати по-нататъшни действия и опасни посегателства.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.