Публикации

Право на обезщетение при загинал ПТП

С изменението на законодателството в областта на застраховането настъпиха сериозни промени в условията за получаване на застрахователно обезщетени ев случай на смърт и пострадали лица на пътя.

В старият Кодекс на застраховането наследниците на починалия имаха право да потърсят своите права за изплащане на застрахователно обезщетение в случай на смърт, след като заведат иск срещу застрахователя в граждански съд. За тази цел не бе необходимо първо да предявяват претенция за изплащане на застрахователно обезщетение по доброволен ред пред застрахователната компания.

Адвокат застрахователни дела, изплащане обезщетение

С влизането в сила на новия КЗ (след 01.01.2016 г.) се измени редът за предявяване на искови претенции срещу застрахователи и правото на пострадалите беше изменено, с изискване да се предяви претенцията за плащане на застрахователно обезщетени първоначално пред самият Застраховател, като представят всички налични документи (в т.ч. и всички медицински документи, свързани с хоспитализацията, болничния престой, лечението, възстановяването и т.н.), както и банкова сметка, по която да бъде евентуално изплатено определеното застрахователно обезщетение.

А една след това, след като изтече предвиденият за застрахователят 3-месечен срок за отговор или изплащане на застрахователното обезщетение на пострадалите или откаже да изплати такова да се предяви искът пред съд.

След изтичането на този 3-месечен период пострадалите, на които не е било изплатено застрахователно обезщетение и/или не е била удовлетворена изцяло претенцията им, имат право да се обърнат към гражданския съд и да искат заплащане на същото, ведно със законната лихва от момента, в който застрахователят е изпаднал в забава.

Промени в застрахователното законодателство 

Съществени промени настъпиха по отношение на лицата, имащи право да получат съответното застрахователно законодателство.Важна стъпка в тази насока е изменението на кръгът от лица, легитимирани да получат такова обезщетение.

За съжаление въпросът е един от най-важните, когато се касае за предявяване на претенция срещу застраховател или изплащане на обезщетение за смърт.но въпреки това не е уреден в законодателството, което е наложило за целите на правоприлагането лицата с право на обезщетение да бъдат определени от Пленума на Върховния съд.

С отдавна прието официално Постановление № 4/1961 г. Пленумът на Върховният Съд от 1961г. законодателят се е произнесъл с подзаконов нормативен акт, уреждащ материята, че правилното прилагане на закона изисква за неимуществени вреди да бъдат обезщетявани само най-близките на пострадалия – неговите низходящи (деца), съпруг и възходящи (родители), и то след като се установи, че действително са претърпели вреди.

С Постановление № 5/1969 г. ПВС е признал право на обезщетение и на отглежданото, но неосиновено дете, съответно на отглеждащия го, както и на лицето, което е съжителствало на съпружески начала с починалия при непозволено увреждане, без да е бил сключен брак, ако това съжителство не съставлява престъпление и не противоречи на правилата на морала.Право на обезщетение при загинал ПТП, лица обезщетение при ПТП, претенции за изплащане на застрахователно обезщетение, предявяване иск за изплащане обезщетение срещу застраховател пред съд, Кодекс на застраховането

Поради противоречия в съдебната практика по въпроса дали изброяването на лицата с право на обезщетение е примерно или изчерпателно е прието Постановление № 2/1984 г., с което Постановление № 2/1984 г. са дадени указания, че кръгът на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди в случай на смърт, е посочен изчерпателно в двете постановления и няма основания за разширението му, включително по отношение на други възходящи и низходящи на починалия и на неговите братя и сестри.

В крайна сметка след много години на изясняване и уеднаквяване на съдебната практика, съдът (Върховен Касационен съд) се произнесе с Тълкувателно решение относно промяна в кръгът от лица, имащи право на изплащане на обезщетение и легитимирани да предявят застрахователни искове в съдебни дела срещу застрахователи за изплащане на застрахователни обезщетения при или по повод на смърт, относно техни роднини, загинали в пътно транспортни инциденти на пътя.

Тази промяна законодателят съобрази във връзка с наложилата се дългогодишна практика на ВКС относно лицата, легитимирани да получават застрахователни обезщетения, както с оглед новите социални и икономически условия (*много семейства живеят без валидно сключен граждански брак), както и поради факта, че голяма част от загиналите са индивиди на висока възраст и често не са налице наследници, нито оправомощени лица да предявят претенции по отношение на Застраховател, тъй като нито имат живи родители, а често много от тях нямат и низходящи наследници.

Поради това бе прието  Тълкувателно решение № 1/2016 г./ 21.06.2018 г. по Тълкувателно дело № 1/2016 г. Общото събрание на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии (ОСНГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че материално легитимирани да получат дължимото застраховател обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са лицата, посочени в Постановление № 4/1961 г. и Постановление № 5/1969 г. на Пленума на Върховния съд (ПВС),  както и по изключение всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай е справедливо да бъдат обезщетени.

В тези случаи основното изискване на съда е това обезщетение  да се присъжда при реално доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди.

В Тълкувателно решение № 1/2016 г./ 21.06.2018 г. по Тълкувателно дело № 1/2016 г. Общото събрание на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии (ОСНГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) се посочва, че с право на присъждане на застрахователно обезщетение и воденето на съдебни искове се ползват само най-близките на починалия/алата, но това право не е абсолютно и не може да бъде реализирано, ако претендиращият не докаже, че действително е претърпял неимуществени вреди, които е справедливо да бъдат обезщетени съгласно чл. 52 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

От гледна точка на справедливостта и условията на чл.52 ЗЗД е допустимо и други лица, извън най-близкия семеен и родствен кръг, да могат да получат обезщетение за неимуществени вреди, ако са създали с починалия постоянна, трайна и дълбока емоционална връзка, заради съдържанието на която търпят морални болки и страдания от смъртта му, сравними по интензитет и продължителност с болките и страданията на най-близките.

Във връзка с тази промяна правно легитимирани и оправомощени да водят съдебни искове и претенции по застрахователни дела са вече значително по-широк кръг от лица, включително и лица, живеещи на семейни начела със загиналия/ алата или негови близки, живели с него през последните му дни.

Възможността за обезщетяване на други лица, извън изброените в двете постановления, следва да се допусне като изключение – само за случаите, когато житейски обстоятелства и ситуации са станали причина между починалия и лицето да се породи особена близост, оправдаваща получаването на обезщетение за действително претърпени неимуществени вреди

За допълнителна информация, моля не се колебайте да ни потърсите за съвет или поставете директно вашият въпрос на office@lawyer-bulgaria.bg или на телефон + 359 897 90 43 91.

Всяко ваше запитване ще бъде отговорено максимално бързо и детайлно с оглед спецификата на вашият казус.