fbpx

Публикации

Увеличение на издръжка на дете

В последните няколко години, с оглед промяната на икономическата обстановка се налага необходимостта от съдебно дело за увеличение на издръжка на дете.

Съществуват обективни причини за това и най-често това са разходите, инфлацията както и нарастналите нужди на децата от издръжка.

Други причини за това са най-вече увеличени по някаква причина разходи на детето, които могат да бъдат от най-различно естество.

Особен случай е и ситуацията, в която детето страда от заболяване, има нужда от медицинско лечение или образователна потребност.

Делата за издръжка се гледат по бързото производство.

Това означава, че съдът е длъжен да разгледа исковата молба в деня на постъпването й, да даде указания за корекции (ако има нужда) и да изпрати молбата за отговор на ответника, който има 1 месец срок да стори това.

От тези ориентировъчни срокове бихте могли да придобиете представа колко би продължило делото.издръжка 2024 адвокат

Причините за увеличение на издръжката от 2024г. са :Дело за увеличаване на издръжка

А/ прием в учебно заведение изискващо заплащане на такси,

Б/медицински разходи,

В/ посещение на извънкласни занимания, като курсове и тренировки,

Г/увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж и т.н.

Самостоятелно основание за изменение на размера на присъдена издръжка би било и увеличаване на размера на минималната работна заплата

В случай, че настоящата издръжка е под този минимум, спокойно може да се пристъпи към нейното изменение само и единствено на това основание.

В този случай, Районният съд, спокойно ще приеме, че предявен иск с това основание е изцяло основателен и като такъв следва да бъде уважен.

Възможно е да се посочи и другата гледна точка 

А/ намалял доход на родител, който се е грижел за детето;

Б/ Заболяване и физическа невъзможност за грижа за детето – съответно – нужда от професионално лечение и помощ;

Родителят може да е останал без работа и по тази причина да среща трудности с отглеждането и възпитанието, които не е имал докато е получавал редовни и сигурни доходи.

За съжаление често срещана практика е дело за увеличаване на издръжка да се води след съвет от форум в интернет, без професионален съвет и помощ на адвокат. издръжка 2024 адвокат

Резултатът в такива случаи е крайно незадоволителен и не покрива дори и разходите по дело за издръжка.

Критерии за изменение на издръжкатаДело за увеличаване на издръжка

В практиката размерът на издръжката се определя както от нуждите на детето

Друг критерии по делата за изменение на издръжка е и възможностите на родителя, даващ издръжката.

Именно затова воденето на дело за увеличаване на издръжка се налага и поради увеличени възможности на родителят, който я дължи

В голяма част от случаите тази възможност е дадена по закон, но реално най-елегантния начин е по взаимно съгласие на страните.

Ако Ви предстои завеждане на дело за увеличаване на издръжка винаги е по-мъдро да се потърси помощ от специалист

Затова в случай на нужда се обърнете към адвокат по семейни дела. издръжка 2024 адвокат

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или на email office@lawyer-bulgaria.bg

Защо се стига до проблем по дело за издръжка ?

най-често майката няма юридическата култура да обоснове пред съдията по разбираем за последния и допустим от закона начин финансовото изражение на нуждите на своето дете. И в следствие на това съда присъжда и минимално увеличение на сумата, при това дори без отсрещната страна да е използвала адвокат.

Защо Ви е нужен адвокат по дело за издръжка ?

Увеличаването на присъдена издръжка е юридически проблем и съответно за разрешаването му се нуждаете от юрист. При това не обикновен юрист, а адвокат със значителен опит в областта на семейното право, в частта издръжка на дете

Колко може да се увеличи издръжката ?

Най-общо това зависи и от критериите посочени по-горе, а именно - Разходите на детето и възможностите на родителя, даващ издръжка. Затова законът не е определил горна граница за размера на издръжката.