fbpx

Публикации

Вписване на искова молба

Вписването има значение за даване на гласност на спора и за даване на ход на делото – чл. 114, ал. 2 ЗС след Вписване на искова молба

вписването или отбелязването на искови молби се извършва по искане на страната, след като документът е постъпил в съда и по него е събрана дължимата такса

Нужно е да се посочи, че изискването за вписване на исковата молба не се отнася към допустимост й.

Задължение за вписване законът поставя в тежест на ищеца

смисълът на изискването за представяне на оригинал от исковата молба е да се обезпечи идентичността на тази, постъпила в съда, с представената за вписване.

Съгласно Правилника за вписванията на Агенция по вписванията, на вписване подлежат заверени преписи на искови молби за :

Разваляне, унищожаване, отмяна или признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване, а именно:Вписване на искова молба

  • актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба; дарение; замяна; даване вместо изпълнение; отчуждаване срещу задължение за издръжка и гледане; др.);
  • актове с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползване; собственост върху постройка; др.) върху недвижими имоти, например делба;
  • актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове; актове, които имат силата на констативни нотариални актове; актове за държавна собственост; актове за общинска собственост и други, изрично предвидени в закона);
 1. Постановяване на решения, които заместват горните актове;
 2. Постановяване решение за сключване на окончателен договор, с който се прехвърля или учредява вещно право.

Стъпвайки на тълкувателно решение №7/2012 г. на Гражданската и Търговската колегии на ВКС, следва да се отбележи следното, че

Вписване на искова молба може да бъде отказано само ако тя не отговаря на две изисквания – в нея да са ясно идентифицирани страните и имотът.

Подлежат на вписване и предявени искови молби от кредитор на длъжника, който е овластен от съда да предяви акта на основание чл. 134 ЗЗД. В този случай кредиторът предявява исковата молба от свое име, действайки в качеството си на процесуален субституент.

На вписване подлежи и отговорът на искова молба, чрез който ответникът предявява насрещен иск по чл. 211 ГПК, който се отнася до вещни права върху имоти и подлежи на вписване.

Вписването на нотариалните актове се извършва по писмена молба на нотариуса, който ги е извършил, а на всички други актове или преписи от тях – по писмена молба на страните, на нотариус и на всеки, който има интерес от вписването

Кога се извършва вписване на искова молба ? 

С оглед оповестително действие възниква от вписването на следните искови молби:Вписване на искова молба

 • Исковите молби с предвен ревандикационен иск;
 • Исковите молби с предвен негаторен иск;
 • иск за определяне на граници;
 • Исковите молби с предвен установителен иск;
 • Исковите молби с предвен иск за прекратяване на право на ползване;
 • Исковите молби с предвениск за прогласяване на нищожност на акт
 • Исковите молби с предвен иск за унищожаване на договор;
 • Исковите молби с предвен иск за недействителност на публичната продан;
 • Исковите молби с предвен иск за унищожаемост на завещателно разпореждане;

Съдът няма правомощие сам да отправи искане до съдията по вписванията да извърши вписване.

Ако ищецът изпълни задължението си да впише исковата молба, тогава се счита, че тя е била редовна от датата на подаването й и съдът дава ход на делото.

 4За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.