fbpx

Публикации

 Поправка непълноти в кадастралната карта

В практиката възникват ситуации между съседи, изискващи поправка непълноти в кадастралната карта.

При изработването на кадастралните планове и кадастралните карти се допускат грешки.

Поради това нормативно са определени възможности за отстраняването им и за отразяване на действителните факти и обстоятелства в кадастъра.

Една грешка или непълнота в кадастъра на пръв поглед може да изглежда не толкова значима.

Обект на кадастралния регистър са недвижимите имоти, съответно наличието на грешка или непълнота може да се отрази съществено върху вещните права на собственика.Поправка непълноти в кадастралната карта

В този смисъл следва да представим точна информация, а именно

Как се извършва

 Поправка непълноти в кадастралната карта

В ЗКИР е нормативно е определена специална процедура за съответната корекция с оглед поставяне на кадастъра в съответствие с действителните права на собственост.

Под „непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри“ ЗКИР  се разбира несъответствия между данните в кадастъра и тези на недвижимия имот.

За извършване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти, с които да бъде отстранена непълнотата или грешка, се издава заповед от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър.

Тази Заповед на Началник СГКК се обявява на всички заинтересувани лица, чиито права са засегнати от изменението.

Не са непълноти и грешки в кадастралната карта одобрените в нарушение на закона кадастрални карти и регистри , както и разделяне или съединяване на недвижими имоти по искане на собственика.

ПРОЦЕДУРА ПО ПОПРАВКА НЕПЪЛНОТИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА

Самата процедурата започва по молба на заинтересуваното лице. Тази процедура обхваща възникнал спор за собственост или вещни права.

Съдебната процедура е предпоставка за издаването на индивидуален административен акт за реално изменение. Това изменение след като влезе в сила с изтичането на срок се вписва в кадастъра. Поправка непълноти в кадастралната карта

Образуването на дело пред Административен съд срещу Заповед на Началника на Кадастралната служба означава спор за собственост.

При него се установяват грешки и непълноти, които накърняват или биха накърнили правото на собственост.

Това е специална възможност, която се отнася само до грешки и непълноти в кадастъра.

Заповедта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри подлежи на съдебен контрол пред съответния Административен съд по местонахождение на имота.

При липса на обжалвания, в сроковете предвидени в Административно-процесуалния кодекс, заповедта влиза в сила и се извършва същинското изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Този иск е установителен по своя характер. Това означава, че с него само се установява едно положение. Ответник по иска са собственици, които имат интереси, произтичащи от измененият кадастрален план.

Законът борави с различни понятия относно грешките и непълноти в кадастралната карта. Част от тях могат да бъдат правни, а друга фактически грешки при изчисление и нанасяне в кадастралната карта.

В този смисъл, моментът на допускането на грешката е денят, в който е обнародвана Заповедта  на Началника на АГКК или съответната кадастрална служба за одобрение на плана.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи рядко се решават в извънсъдебната фаза, затова се налага образуването на съдебно дело.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Как се отстранява грешка в кадастралната карта?

Процедурата започва по молба на заинтересувания. В закона неправилно се говори за спор за материално право. Става въпрос за спор за собственост или спор за вещни права. Съдебната процедура е само предпоставка за административна процедура по реалното изменение в кадастъра. Този иск означава, че има спор за собственост. При него се установяват грешки и непълноти, които накърняват или биха накърнили правото на собственост.

Какво представлява кадастрална карта?

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават на територията на цялата страна и отразяват границите на различни обекти като имоти, местности, улици, сгради и други. Кадастралната карта обхваща държавните граници, границите на административно-териториални единици, землищните граници и тези на територии с трайно предназначение, поземлените имоти и сградите заедно с границите и идентификаторът им, наименования на местности, улици, водни течения и други обекти, самостоятелни обекти и сгради в технически съоръжения на техническа инфраструктура и точките от геодезическата основа.

Какво да направя, ако има грешка в кадастралната карта ?

Да потърся помощта на специалист – геодезист и адвокат по административни дела, който да установи грешката или непълнотата в кадастралната карта и да подготви изменението.

Какво включва процедурата по измение на кадастрална карта ?

За да се задейства процедурата се подава Заявление до Началник службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота. Към заявлението трябва да прилагат документи, за собственост върху имота.

Нужни ли са други документи в процедурата по изменение на кадастрална карта ?

При установяването на грешките в кадастралната карта задължително трябва да се състави скица за отстраняването им в кадастралната карта и регистри, която е неразделна част от акта за установяване на непълноти и грешки.

Кога се образува дело за поправка на кадастрална карта ?

При наличие на имуществен спор, той трябва да се реши от Административен съд. За целта е добре да се ангажира подготвен специалист, който да успее да разреши Вашият проблем и спести средства и време за делото пред Административен съд.

Непълноти и грешки в кадастрална карта

В практиката се случва, при издаване на скица да се установи разминаване на имота с документите от Нотариалният акт, за което е необходимо да се извърши процедура по отстраняване непълноти и грешки в кадастрална карта.

Какво представлява отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта.

Съгласно чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър одобрената кадастрална карта може да се изменя, когато съдържа непълнота или грешка, а съгласно т. 2 – когато е одобрена при нарушение на закона.

Непълноти и грешки в кадастрална карта

Случаите за изменение на кадастралната карта са изрично посочени в закона (ЗКИР)

За правилното квалифициране на заявлението от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър определя правното основание и валидността на издадения административен акт.

Хипотезата на чл. 53, ал. 1, т. 2 ЗКИР е същественият аргумент за промяна на грешки и непълноти в кадастралната карта.

Изрично одобряване на кадастрална карта при нарушение на закона е, когато има нарушения на процесуалния и на материалния закон при одобряването на кадастралната карта и регистър.

Това нарушение се изразява в нарушения на самата процедура и действията на длъжностни лица със съответна компетентност, на материалноправни норми, изразяващи се в игнориране или несъобразяване със субективните права на отделните субекти на административното правоотношение.

Пример за неспазване на процесуалния закон е, заповедта за откриване на производство за създаване на кадастрална карта или приетата кадастрална карта не са разгласени по предвидения в закона ред.

Не представляват нарушения на закона случаите, в които са нарушени изискванията за точност, актуалност или пълнота на кадастралната карта.

Във всички тези случаи имаме несъответствие в данните за недвижимите имоти, които са съществували към момента на одобряване на кадастралната карта спрямо действителното им състояние.

Кога се предприема процедура по отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта ?

В този случай е налице непълнота и грешка на картата – §1, т. 10 от Наредба №3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, чиято причина е :

1.Не е отразена нематериализирана имотна граница, която обаче съществува в кадастралния план.пълнота на кадастралната карта

2.  Границата на имота е нанесена в кадастралната карта в отклонение от действителното й положение на място.

3. Не е нанесена изградена в имота сграда.

4. Имотна граница е нанесена по предходен кадастрален план, а не съобразно местоположението й по приложен регулационен план.

5. Имотните граници са нанесени по последния кадастрален план, без да бъдат отчетени промените от делба, чрез изменение на регулационния план.

6. Границите на имотите откъм улица са нанесени по регулационните линии, без проверка за отчуждаване, заплащане и завземане на част от имота за улична регулация.

Наличието на непълноти и грешки в кадастралната карта е често срещан проблем през последните години,и

Той се решава чрез провеждане на административна процедура или по съдебен ред

Най-общо непълнота на кадастралната карта има, когато даден имот въобще не е бил заснет като самостоятелен поземлен имот в кадастралната карта; грешка в кадастралната карта има, когато дадена реална част от поземлен имот е грешно заснета в границите на друг поземлен имот.

Непълноти, грешки в кадастрална карта

Възможни са и други случаи на непълноти и грешки.

Съгласно легалната дефиниция по ЗКИР, изменена с ДВ, бр.57 от 22 юли 2016г., „непълноти или грешки“ са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние.

Тези непълноти и грешки в кадастрална карта могат да се изменят при следните ситуации : 

  • установяване на изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  • непълноти или грешки;
  • явна фактическа грешка.

Законът за кадастъра и имотния регистър определя кадастъра като съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти, както и за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти и техните носители.

Отсъствието или наличието на записи в кадастралния регистър не може да има доказателствено значение или легитимиращ ефект, по-големи от тези на актовете за собственост.

Така, грешното заснемане в кадастралната карта на границите на един недвижим имот не води до промяна на правото на собственост върху грешно заснетата част от имота.

Съгласно сега действащия чл. 54, ал. 2 ЗКИР, когато се установят непълноти или грешки е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред.

Тълкувателно решение № 8 от 23.02.2016 г. по тълк. д. № 8/2014 г., ОСГК на ВКС дава отговор на въпроса

Допустимо ли е да се заведе съдебен иск по чл. 54, ал. 2 ЗКИР без предварително да е проведена административна процедура пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър по констатиране на грешка.Непълноти и грешки в кадастрална карта

Правният спор за материално право е предпоставка за допустимост на иск по чл. 53 ЗКИР, когато е свързан с непълнота или грешка в кадастралната карта.

Когато реална част от поземлен имот е неправилно заснета като част от съседен имот или изобщо не е заснета като самостоятелен имот в кадастралната карта, е допустим и иск за собственост по чл. 108 ЗС.

Иск по чл. 53 ЗКИР е допустим при следните условия:

А/ Дори да не е проведена административната процедура за поправяне на непълноти и грешки в одобрената кадастрална карта и регистри; и

Б/ Дори да не е воден специалния иск по чл. 54, ал.2 ЗКИР. ВКС определя, че при иск за собственост съдът трябва да изследва наличието на непълнота или грешка в одобрената кадастрална карта.

Това дава възможност на собствениците на имоти, засегнати от непълнотите и грешките да предприемат директни действия за защита на собствеността си.