fbpx

Публикации

Как се оспорва бащинство ?

В много случаи се стига до ситуации, в който се налага да бъде оспорвано бащинството на единият от бившите партньори. Хората задават въпроса Как се оспорва бащинство ?

В ситуацията на чл. 62 ал.2 СК за баща на детето се счита бившият съпруг на майката от брака, ако в срок до изтичане на 300 дни от прекратяването на брака се роди дете от майката. бившият съпруг на майката от брака

Съгласно Семейния кодекс съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване. Това е т.нар. „презумпция за бащинство“.

Той обаче има право да оспори бащинството си. Съпругът трябва да докаже, че детето не е могло да бъде заченато от него. Искът трябва да се предяви пред окръжния съд до една година от узнаването на раждането.

Възможно е, по независещи от него причини, съпругът на майката да е разбрал за раждането по-късно.

В този случай искът за оспорване на бащинство може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на обстоятелствата, опровергаващи бащинството, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето.

Затова майката, нейният съпруг и детето имат право по съдебен ред да установят съгласно условията на чл. 62 ал.2 СК, че това не е вярно.

Важна предпоставка за уважаване на иска по чл. 62 ал.2 СК във връзка с чл. 69 СК е не само наличието на писмени доказателства. Нужно е и свидетелски показания на лице, което няма интерес от делото.

Кой може да оспорва бащинство ?

Същественото в случая, е че дори и признание на бившият съпруг на майката не е абсолютно достатъчно.

За да бъде постановено съдебно решение в интерес на детето, ако не са налице и др. предпоставки – медицински документи, тествове.

С тези доказателства следва да се очертае липсата на възможност за зачеване от страна на бившият съпруг на майката.

  1. За  съпруга на майката иск за оспорване на бащинство може да се предяви до изтичането на една година от узнаването за раждането.
  2. За майката на детето, право на оспорване на бащинството е налице възможност –  до изтичане на една година от раждането
  3. За детето, съгласно чл. 62, ал. 4 СК, в срок до изтичането на една година от навършването на неговото пълнолетие.

Когато детето, родено без брак е малолетно, всички правните действия които се извършват от единият от двамата родители от негово име.

В този случай, ако липсва отговорност се назначава попечител и следва да се заведе дело за родителски права.

Възниква въпросът дали е възможно майката, в качеството си на законен представител на своето дете да заведе иск, за да установи  от името на детето, че нейният съпруг не е биологичен баща на детето.

Каква е процедурата по оспорване на бащинство ?Как се оспорва бащинство ?

В Тълкувателно решение на ВКС приема, че само и единствено детето може да предяви иск, за да оспори, че съпругът на майката не е негов баща, като за детето този иск възниква от навършване на пълнолетие и се прекратява с изтичането на една година от навършването на пълнолетие.

Всеки родител има правна възможност да поиска от съответният районния съд по настоящия адрес на детето, чрез добър и опитен адвокат за родителски права

Той може да направи това, като утвърди постигнатото Споразумение между тях, с оглед отглеждането, издръжката и възпитанието на децата, както и тяхното последващо обучение и социализиране в обществото.

Когато родителите не постигнат споразумение, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето

Този Районен съд се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му.

За допълнителни въпроси, можете да се обърнете към специалист в кантората на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Кой може да оспори бащинството ?

Произходът може да бъде оспорен от майката за това,, че съпругът й е баща на детето. Произходът може да бъде оспорен и от бащата, най-късно в срок до една година от раждането или от узнаването, но не по-късно от навършване на пълнолетие.

Кой може се счита за баща на детето ?

Съгласно Семейния кодекс съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване. Това е т.нар. „презумпция за бащинство“.

Кога съпругът не може да оспори бащинството ?

Когато детето е родено при условията на асистирана репродукция и съпругът е дал писмено съгласие за извършването й, той няма право впоследствие да оспори своето бащинство.

Кой следва да бъде определен като баща при последващ брак ?

Ако детето е родено преди да са изтекли триста дни от прекратяването на брака, но след като майката е встъпила в нов брак, според Семейния кодекс за баща на детето се смята съпругът на майката от новия брак.

Може ли новият съпруг на майката да оспори бащинството ?

Да, може. Той също може да оспори своето бащинство като докаже, че детето не е могло да бъде заченато от него. Исковата молба трябва да се подаде в съда до една година от узнаването на раждането. Ако оспорването на бащинството на втория съпруг бъде уважено и детето е родено преди да са изтекли триста дни от прекратяването на предходния брак, за баща на детето се смята бившият съпруг.

Може ли предишният съпруг да бъде записан като баща ?

Предишният съпруг и майката могат да предявят иск за оспорване на бащинството до една година от узнаването на съдебното решение, но не по-късно от три години от влизането му в сила.

Може ли детето да оспори бащинството ?

Да, може. Детето също има право да оспори бащинството. То може да направи това от навършването на 14-годишна възраст, но не по-късно от една година след навършването на пълнолетие. Това е друга важна промяна в Семейния кодекс. Досега детето нямаше възможност да оспори бащинството преди да навърши пълнолетие. При оспорване на бащинство от името на детето, искът може да бъде заведен от особен представител /адвокат/ на детето, ангажиран от майката или от Отдела за закрила на детето, когато това е в негов интерес.