fbpx

Публикации

Как се сменя адрес на дете ?

В последните няколко години зачестиха случаите и се стигна до устойчива практика, при която получаваме запитване как се сменя адрес на дете ?

Съгласно Закона за гражданската регистрация промяната на адресната регистрация на малолетното дете, без съгласието на двамата родители е извършена незаконно.

Изискването в Закона е заверени подписи и на двамата родители или представяне на изрично пълномощно

Това е императивната норма на СК за упражняване на родителските права по общо съгласие.Как се сменя адрес на дете ?

В повечето случаи общо съгласие няма как да се удостовери по друг начин освен чрез обективирана воля и на двамата родители за исканата промяна в адресната регистрация.

Именно поради това, често се стига до административни дела за незаконна промяна в адреса на малолетното дете и без пълномощно от другия родител.

Как се извършва незаконна промяна в адрес на дете ?

В разпоредбата на чл.127 и следващите от Семейния кодекс е предвидена изрична подсъдност при

А/ спор между родители относно упражняването на родителските права

Б/ изменение местно компетентен е съдът по настоящия адрес на детето

Когато Заявлението е подписано само от единия родител и не е представено пълномощно, изходящо от другия родител.

При това положение следва извода, че промяната на адресната регистрация на малолетното дете е извършена в нарушение на закона.

Изискването в приложимата наредба за подписи и на двамата родители или представяне на изрично пълномощно е в съответствие с императивната норма на СК за упражняване на родителските права по общо съгласие.

Това общо съгласие няма как да се удостовери в конкретния случай по друг начин освен чрез обективирана воля и на двамата родители за промяна в адресната регистрация

В повечето случай Заявлението за постоянен адрес е подписано само единия родител на малолетно/непълнолетно дете без пълномощно от другия родител.

Съгласно разпоредбата на чл.122 от СК родителите имат равни права и задължения независимо дали са в брак

С оглед на текста на чл.123, ал.1 от СК родителските права се упражняват в интерес на детето както заедно, така и поотделно, като в случаите, когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител.

Последното задължение е въведено именно с оглед гарантиране интересите на детето.

Законът не сочи ясна дефиниция на термина „настоящ адрес“.

Субсидиарно приложение следва да намери определението, дадено в §1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето

Съгласно закона в §1, т.15 от ДР на ЗЗД за „настоящ адрес на дете е адресът, на който то пребивава.“

В този случай при промяна извършена едностранно от родител, без фактически детето да е променило обичайното си местопребиваване се стига до съдебен спор пред съд.

Как се сменя адрес на дете ?При спор за местна съдебна компетентност се преценява къде е било фактическото пребиваване на детето – мястото, където е неговата обичайна среда на живот.

Временното отсъствие на детето от това място не означава смяна на пребиваването му

Законът сочи , че отвеждането на детето от обичайното му местопребиваване от единия родител без съгласието на другия също не води до изменение на адрес на детето.

Това изменение на адресната регистрация от единия родител не може да обоснове компетентност за разглеждане на спора за родителски права от съда по мястото, където детето е отведено или е неговата формална адресна регистрация.

Кога е налице незаконна промяна на адрес на дете ?

Промяната на адресната регистрация на малолетното дете е извършена в нарушение на закона, когато липсва нотариално изрично съгласие на другия родител.

Изискването в приложимата наредба за подписи и на двамата родители или представяне на изрично пълномощно.

Тази практика е в съответствие с императивната норма на СК за упражняване на родителските права по общо съгласие.

Общото съгласие няма как да се удостовери в конкретния случай по друг начин освен чрез обективирана воля и на двамата родители за исканата промяна в адресната регистрация

Всяка друга промяна със заявление за постоянен адрес, подписано само единия родител на малолетно дете и без пълномощно от другия родител е изцяло НЕЗАКОННА.

Оспораване на промяна на адрес

За настоящ адрес на детето се приема неговото фактическо местопребиваване към момента на предявяването на исковете по чл.127, ал.2 СК

В този смисъл Съдът, като решаващ орган, изхождайки от характера на производството по споровете за

  1. Спор за местоживеенето на детето
  2. Упражняването на родителските права
  3. Режим на личните отношения с детето,
  4. Определяне размер на издръжката му

цели в съдебно производство да открои основната цел – закрилата на интересът на детето.

Законът определя специална местна подсъдност по тези спорове, изключваща общата такава по чл.105 ГПК, респ. чл.112 ГПК

В този случай производството е обусловено именно от цел да се оспори незаконната промяна на адреса.

При изясняване на понятието настоящ адрес на детето следва да се държи сметка за неговото пребиваване

Всичко това е пряко свързано с последващите процесуални действия по разглеждането на спора.Как се сменя адрес на дете ?

Тези изводи не противоречи на уредбата в ЗГР – съгласно чл.94, ал.1 настоящ адрес е адресът, на който лицето живее

Заявяването на тази промяна в адрес на детето е предвидено в чл.96, ал.1 и срокът за това по чл.99, ал.1 от Закона за гравданската регистрацич

Всички тези обстоятелства се явяват последица от факта на местоживеенето на определен адрес, а не необходима предпоставка за определянето му.

Практиката сочи, че липсата на заявление за промяна на настоящия адрес в указания в закона срок не променя установения факт на живеене на детето на определен адрес

Става дума за адрес на детето, предварително определян като настоящ. 

Именно поради това се стига до противоречие в разпоредбите на ЗГР и Закона за закрила на детето – § 1, т.15 ДР

Съгласно § 1, т.15 ДР  за настоящ адрес на дете се приема адресът, на който то пребивава

Законът и разпоредбите на ВКС не сочат  легално определение на понятието „настоящ адрес на детето“ по съдебни производства извън него.

Съгласно разпоредбата на чл.122 от СК родителите имат равни права и задължения независимо дали са в брак

С оглед на текста на чл.123, ал.1 от СК родителските права се упражняват в интерес на детето както заедно, така и поотделно

Тук става дума за случаите, когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител.

Това му задължение е въведено именно с оглед гарантиране интересите на детето.

В подкрепа на тази гаранция е и въведеното в чл.123, ал.2 от СК. 

Тук става дума за правило упражняването на родителските права и задължения да се извършва по общо съгласие на родителите.

В производството за промяна на адрес на малолетното лице при съгласие между родителите се удостоверява чрез подпис върху нотариално Заявление.

В случай на спор, това става и чрез представяне на нотариално пълномощно от другия родител.

Всяка друга промяна е изцяло незаконна и подлежи на отмяна по съдебен ред в производство пред съответния административен съд.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към адвокат в кантората на 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg