fbpx

Публикации

Как се вади удостоверение за брак в чужбина ?

В практиката по подготовка на документи за скКак се вади удостоверение за брак в чужбина ?лючване на граждански брак, клиентите питат как се вади удостоверение за брак в чужбина ?

Кантората съдейства за снабдяване на български граждани, постоянно живеещи в чужбина с

А/ актове/удостоверения за гражданско състояние

Б/ Актове/Удостоверение за раждане, акт/удостоверение за брак, акт/удостоверение за смърт.

Отделно материята се урежда от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Съгласно изискаванията на Закона Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично

Ако е чрез упълномощени трети лица –  след представяне на нотариално заверено пълномощно.

Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.

Удостоверенията от регистрите на  ЕСГРАОН се издават по място на съхранение на регистрите.

Такова удостоверение може да се получи и лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. 

Правно основание за извършването на процедурата по издаване на Удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина чрез пълномощник – адвокат са залегнали в закона.

Заявител е лицето, за което се отнася, на негов законен представител.

Трети лица, могат да поискат само с нотариално заверено пълномощно.Удостоверение за брак в чужбина

Удостоверението се издава, когато желаещият да встъпят в брак е български гражданин.

Ако заявителя е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, за вписване на личните му данни в утвърдения образец.

Ако чуждият гражданин не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага документ за идентичност

Целта е да се удостовери полът и семейното му положение.

В удостоверението данните за чуждият гражданин се вписват така, както са вписан в превода на представения официален документ.

След представянето на съответните, изискуеми писмени документи и заплащане на дължимите държавни такси самият  административен орган издава съответното Удостоверение.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика. Кантората съдейства активно при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.