fbpx

Публикации

Как да прехвърля апартамента ?

В практиката ни напоследък ни задават все по често един и същи въпрос. Как да прехвърля апартамента ?

Голяма част от клиентите ни задават и въпрос за разходите по прехвърляне на недвижим имот на близък или роднина. Как да прехвърля апартамента ?

Прехвърлянето на недвижим имот от родители на дете става по няколко начина.

В повечето случаи се прибягва до обикновена покупко продажба.

ВАЖНО : В случаите, когато се продава фиктивно (вместо да дарят) имот на едно от близки или роднини, останалите наследници и кредитори  могат да атакуват тази продажба на няколко основания

Било поради фиктивна сделка с имота,  плащане на средства без доказан произход или симулативна сделка.

Така може да се прехвърли недвижимия имот както чрез продажба, така и чрез дарение, замяна или издръжка и гледане.

Краен вариант за прехвърляне след смъртта на собствениците е като просто го завещаят.

В крайна сметка е изключително важно да се разбере какво цели клиента. Важен въпрос е да се уточни, какъв краен резултат смята да постигне с тази сделка.

Един от вариантите за прехвърляне на недвижим имот между роднини е чрез сключването на Договор (нотариален акт) за издръжка и гледане.

Тези действия обхващат полагане на дългосрочни грижи лично или чрез другиго в случай на болест, старост, физическа невъзможност.

Как да прехвърля апартамента ?Дължимата и уговорена в договор издръжката може да включва плащане на месечни суми за сметки и консумативи,  храна, лекарства, както и месечни разходи по имота

С цел избягване на недоразумения и предотвратяване на конфликти е желателно страните да уговорят и запишат конкретни всички действия в Договора за издръжка и гледане.

Процедура по прехвърляне на апартамента

  1. Снабдяване с заверен препис или оригинал на акта за собственост. Това може да бъде получено в архив на Агенцията по Вписванията, където се съхраняват оригинали на актовете на собственост
  2. Подаване Заявление и получаване на скица и кадастрална схема на имота
  3. Получаване на данъчна оценка от Данъчна служба в общината, където се намира недвижимият имот.
  4. Изваждане на Удостоверение за наследници, в случай че се касае за наследствен имот или съпруг/съпругата е починала.
  5. Изваждане на Удостоверение за тежести, с което ще се удостовери пред Нотариус липсата на вещни тежести по имота.

Какви са таксите за прехвърляне на апартамента ?

След промените в данъчното законодателство от 2019г. таксите за прехвърлянето на недвижим имот варират около 4 % от стойността на същия в Нотариалният акт.

Затова Ви съветваме да се обърнете към адвокат по недвижими имоти, за да не се окаже,че дори и като продавате ще се наложи да плащате разходите по апартамента.

ВАЖНО : преди да пристъпите към продажба е добре да проверите дали няма неплатени данъчни задължения за имота. В противен случай, няма да можете да си извадите чиста данъчна оценка на имота.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай

Вие ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !