fbpx

Публикации

Неравноправни клаузи в договор ?

В много договори, сключени по надлежният ред са налице т.нар. неравноправни клаузи. Терминът е сравнително неясен затова хората често не знаят кои са тези неравноправни клаузи в договор ?

Всеизвестно е, че банките много често примамват своите клиенти с гръмки обещания за много добри условия по ипотечни заеми.

Изключително атрактивни лихви, без такси за кандидатстване, отпускане, управление или ангажимент са част от гръмките обещания, заявяват от Асоциацията за защита на потребителите.

Важно е да четете договорите си отвъд рекламните текстове, за да знаете с какво се съгласявате.

Тази скрита уговорка във вреда на потребителя на услуга или стока не отговаря на изискването за добросъвестност и води до неравновесие в правата.

Дори към момента на сключеване на Договор да не е била налице такава клауза, с изменение на общи условия, потребителят може да бъде обвързан от клаузата

В голяма частот делата, контролни органи могат да оспорят и отменят такива неравноправни клаузи в договор.

Какво представляват неравноправни клаузи в договор ?

Неравноправна клауза в договор, се явява такава клауза, която има за последица цялостно прехвърляне на имущественият риск върху потребителяНеравноправни клаузи в договор ?

В този случай,  условята не са указано и ясно изяснено предварително в договора.

1. Уговорено е, че за усвоения кредит, кредитополучателят заплаща на банката годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на „Банката”, валиден за съответния период на начисляване на лихвата, намален с 0.3 пункта.

Действащият Базов лихвен процент на банката не подлежи на договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за страните

2. Банката уведомява кредитополучателя за новия размер на БЛП и датата, от която той е в сила, чрез обявяването им на видно място в банковите салони, като договорените в договора надбавки не се променят.

3. Промените в БЛП за жилищни кредити, извършени от банката, изменящи размера на погасителните вноски, стават автоматично, в съответствие с промяната на лихвата, за което кредитополучателя с подписването на настоящия договор, дава своето неотменяемо и безусловно съгласие.

Тази неяснота води до това, че потребителят на конкретна услуга не може съзнателно да прецени какви са рисковете за него при настъпване на съответните икономически промени.

В този смисъл се нарушава драстично „равнопоставеното“ положение между потребител и търговец.

Най-често такива клаузи са налице с търговски банки, мобилен оператори и др. Когато са отнася до банкови договори, банката – кредитодател е страна по правоотношението.

Тя извършва по занятие упражнява търговска дейност и би следвало да бъде пределно добре запозната с тези рискове.

Нещо повече, като по-силната страна един договор тя следва да понесе кредитният риск по договорите, доколкото е оснвен елемент от дейността й.

Законът дефинира като неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, всяка уговорка във вреда на потребителя

Тази клауза не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на страните.

Кой клаузи в договор са неразвнопоставени ?Неравноправни клаузи в договор ?

Това са клаузи, които не са индивидуално определени, но предварително изготвени от страната относно съдържанието на договора, което е във вреда на другата страна

При наличието на общи условия и типово сключени договори следва да се спазват разпоредбите на чл. 12 ЗЗД. като изключват индивидуално уговорения характер на клаузите.

В този случай, добросъвестността е свързвана с общоприетите правила за нравственост на поведението при осъществяване на търговските практики.

Това са клаузи, установен в даден етап от развитието на търговските отношения довел до конкретните етични норми при изпълнение на задълженията и упражняване на правата.

ВИДОВЕ НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ

Неравноправните клаузи, за чието съществуване трябва да внимаваме преди сключване на потребителски договор са следните:

А) освобождаване или ограничаване на отговорността на производителя, търговеца или доставчика, в случай на смърт или телесни повреди,
причинени на потребителя в резултат на действие или бездействие от търговец или доставчик;

Б) изключване или ограничаване на правата на потребителя по отношение на търговеца или доставчика или на друго лице, пълно или частично
неизпълнение, неточно изпълнение на договорни задължения;

В) поставяне изпълнението на задълженията на търговеца или доставчика в зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата
воля;

Г) позволяване на търговеца или доставчика да задържи заплатените от потребителя суми, в случай че последният откаже да сключи или да изпълни
договора

Договорът същевременно не предвижда право на потребителя да получи обезщетение на същата стойност при несключване или неизпълнение на
договора от страна на търговеца или доставчика.

Добросъвестността като изискване за поведение от страна на търговеца, която следва да бъде разгледана, с оглед правните й последици.

За допълнителна информация и съвет, се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед на конкретната специфика !

Какво представляват неравнопоставени клаузи ?

Правната уредба на неравноправните клаузи в договорите за кредит се намира в чл. 143 от Закона за защита на потребителите. Законът въвежда изискванията на Директива 93/131. Според него „неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя.

Как се отменят неравнопоставена клауза в Договор ?

Отмяната на неравнопоставена клауза се извършва, чрез предявен иск пред съда, с искане за отмяна. Неравноправна клауза по смисъла на чл.143, т.13, предложение 2 от ЗЗП, тъй като клаузата „предоставя изключително право на банката да тълкува клаузите на договора” и чл.143, т.2 от ЗЗП „изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон по отношение на банката при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения” във връзка със ТЗ

Кой може да поиска отмяна на неравнопоставена клауза в Договор ?

Всеки потребител - кредитополучател или влогодател може да поиска надлежната отмяна на неравнопоставена клауза съгласно условията на Договора пред съда. Реда за отмяна на тази клауза е на основание действащото законодателство. Неравноправният характер на оспорената клауза е обоснован с твърдения, че тя представлява уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до неравновесие в правата между потребителя и търговеца.