fbpx

Публикации

Допълване на решението

Съгласно разпоредбата на чл. 250, ал. 1 ГПК страната може да поиска да бъде допълнено съдебното решение, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане, като се касае за всяко искане отправено от страната към съда за защита на субективни права

За да бъде реализирано това процесуално право е необходимо да е налице пропуск от страна на съда да се произнесе по част от спорния предмет.

С нормата на  чл. 250 ГПК е предвидена възможност за допълване от съда на постановения от него съдебен акт в случай, че не се е произнесъл по цялото искане.

Молбата за това може да се подаде в едномесечен срок от връчването на решението или от влизането му в сила.

Процедура по допълване по чл. 250 ал.1 ГПКДопълване на решението

Молбата за допълване на решението следва да се подаде в едномесечен срок от връчването на
решението или от влизането му в сила (неприсъствено решение; решения, които не подлежат на
обжалване).

Възможно е производството във връзка с допълването на решението да съвпадне с висящото въззивно производство по обжалване на първоначалното решение

В този случай, съдът е длъжен да се произнесе по допълване и между предмета на двете производства да има връзка.

В тази хипотеза е необходимо да се спре това производство, което се обуславя от другото (чл. 229, ал. 4 ГПК).

Допълващото решение подлежи на обжалване по общия ред, като следва да се разбира, че се касае за реда по който подлежи на обжалване първоначалното решение, нуждаещо се от допълване.

Съгласно правната доктрина и съдебната практика на тълкуване по реда на чл. 251 от ГПК подлежат съдебни решения, които са неясни от гледна точка прилагане на техните последици: зачитане силата на пресъдено нещо, изпълнителна сила или конститутивно действие.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората на 0897 90 43 91 или на email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога се иска допълване на съдебно решение ?

В случай, че в своето решение, съдът не се е произнесъл по всичките Ви искания като страна по гражданско дело, можете да поискате решението да бъде допълнено.

Как се иска допълване на Съдебно решение по чл. 250 ГПК ?

За целта е нужно да предоставите Съдебното решение на специалист, който да изготви Молба за допълване на съдебното решение.

В какъв срок следва да се поиска допълване на Съдебното решение по чл. 250 ГПК ?

Писмена молба допълване на Съдебното решение по чл. 250 ГПК трябва да подадете в едномесечен срок от връчването на решението или от влизането му в сила, ако не е било обжалвано.

Какво се случва след подаване на молба по чл. 250 ГПК ?

Съдът съобщава на страните за исканото допълване и им указва да представят отговор в едноседмичен срок. Обикновено съдът се произнася в закрито заседание, но може да призове страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо. Съдът се произнася с допълнително решение и го връчва на страните. То може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му