fbpx

Публикации

Прекратяване правото на ползване

Законът предвижда няколко начина за прекратяване правото на ползване.

Най-често се касае за неизпълнение на законови предпоставки при самото учредяване на правото на ползване.  Затова и законът сочи като причини прекратяване на правото на ползване

– В случай, че правото на ползване е учредено за определен срок;
– При учредено в полза на физическо лице пожизнено право на ползване

ВАЖНО: правото на ползване не може да бъде наследявано;

– В случай, че е учредено в полза на юридическо лице без да е посочен срок – с прекратяването (заличаването) на юридическото лице;
с унищожаването на имота (погиването на вещта);
ако не е упражнявано от ползвателя в продължение на 5 години;
– В случай, че ползвателят изрично се откаже от правото си на ползване с нотариално заверена декларация

Тази декларация за отказ от правото на ползване се вписва в имотния регистър;

Чрез съдебен процес по съответният предвиден в закона ред по искане на собственика на правото на собственост.

Прекратяване на правото на ползване по съдебен редПрекратяване правото на ползване

Собственикът може да поиска от съда да прекрати правото на ползване при наличие на предвидените в Закона за собствеността предпоставки:

– ако ползвателят си служи с вещта по начин, който я застрашава с разрушаване или със значително повреждане;
– ако ползвателят не изпълнява свои съществени задължения;
– ако ползвателят съществено променя вещта.

Законовият текст акцентира върху това, поведението на ползвателя да води до значителни, съществени последици за вещта.

Промените, извършвани от ползвателя в имота, да застрашават целостта, вида или предназначението на имота.

Важно: Предпоставка за образуването на съдебно дело е предупреждение, което собственикът трябва да отправи до ползвателя.

Необходимо е обаче да се докаже, че ползвателят е получил предупреждението и след това е продължил противоправните си действия.

Предсрочното прекратяване на правото на ползване е възможно съгласно чл. 61 ЗС.

Законът дава право на собственика на имота да прекрати учреденото с нотариален акт право на ползване и това се реализира само по съдебен път.

Правните основания за възникване на  правото на иск са 

  1. Ползвателят да си служи с вещта, като застрашава нейната цялост с разрушаване или значително увреждане
  2. Ползвателят да нарушава своите съществени задължения
  3. Ползвателят съществено да променя вещта, различна от първоначалния й вид;

Фактическите основания на иска зависят от конкретната обстановка, при която се упражнява правото на ползване. В законовия текст е акцентирано на думата ”съществено”. 

Промените извършвани с ползваната вещ  трябва да засягат нейната цялост и фунционални възможности.

Последиците от поведението на ползвателя трябва да застрашават целостта на вещтта или да променят нейния  вид или предназначение, например жилище превърнато в магазин.

Неизпълнението на ползвателя трябва да се отнася до съществени негови задължения, свързани с ползваната вещ.

За допълнителни въпроси оставаме на Ваше разположение на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg