fbpx

Публикации

Обезпечение на граждански иск

В съдебната практика по граждански дела, често се налага процедурата по т.нар. обезпечение на иска.

В случай, че се стигне до подготовка за съдебно дело, изниква въпросът за гаранцията и обепечението на ищеца по делото.

Този въпрос касае ситуацията,  в която след приключване на производството, наличното имущество на длъжника ще е достатъчно, за да се удовлетвори накърненият интерес.

Не са редки случаите, в които осъждането на длъжника не е достатъчно, за да бъде възстановена щетата за кредитора, завел иска пред съд.

В случайте, в които длъжникът прехвърли свое имущество на трети лица, за кредитора възниква право да развали сделките.

За да се защити интереса на кредитора от недобросъвестно поведение на длъжника, законът предвижда механизми за обезпечаване на иска

Тези действа следва да бъдат извършени преди или по време на съдебното дело.

Основната цел на производството е с цел да се гарантира сигурното удовлетворяване на кредитора след приключване на производството.

Целта на това производство е гарантиране вземането на кредитора след края на съдебния процес.

Обезпечение на граждански иск

По своята същност обезпечението е съдебна мярка, която ищецът по граждански иск предявява към съда.

В случай, че бъде допусната, тази мярка цели подсигуряване при успешен завършек на делото.

Целта е да се гарантира, че ще са налице активи на длъжника, от които да бъде събрана присъдената със съдебното решение сума.

Защо се налага обезпечение на иска

В практиката обезпечение на граждански иск се прави, за да се предотврати опасността ответникът да се разпореди със свои активи

Целта е да се елиминара възможността да ги укрие, като например ги прехвърли формално на близки лица, в случай че загуби делото.

Истината е, че до голяма степен това производство гарантира и подсигурява кредитора за бъдещия процес.

В крайна сметка, съдебният процес, ще се води, ако накрая ищецът -кредитор знае,че ще получи сумата, която търси от длъжника.

В противен случай, воденето на съдебен процес, само заради делото и да извади осъдително решение не е много целесъобразно от гледна точка на разходите за делото пред Районен или Окръжен съд.

Какви са мерките за обезпечение пред съда ?

Най-често исканите обезпечителни мерки в практиката са блокиране на имуществени активи. Тук говорим най-често за запор на банкови сметки или на моторни превозни средства. Обезпечение на граждански иск

Целта е блокирането на активи  да застави собственика да започне преговори или стане по-отстъпчив при делото.

Целта може да е и възбрана на притежавани от него недвижими имоти. Много рядко кредиторите искат запор на дружествени дялове, ценни книги и др.

Видове обезпечение на иска пред съд

Според момента, в който бива поискано, съгласно разпоредбите на „Гражданския процесуален кодекс“, обезпечението на иск бива два вида:

1) Предварително обезпечение на бъдещ иск – когато се търси преди да е заведен гражданският иск. Цели се изненада върху ответника, за когото се предполага, че би могъл да се освободи от свои активи след получаване на исковата молба.

2) Обезпечение по време на висящ исков процес /т.е. след завеждане на исковата молба/.

Предпоставки за допускане на обезпечението от съда 

Съдът, когато е сезиран с искане за обезпечение на граждански иск, за да се произнесе по допускане, следва да оцени следното:

  • Да е налице достатъчно убедителни доказателства в подкрепа на основателност на иска;
  • Вероятност изпълнението на задължението да се окаже затруднено или невъзможно;

При кумулативното наличие на горните обстоятелства, съдът ще допусне обезпечението и ще издаде съответните документи.

За допълнителна информация, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е обезпечение на граждански иск?

Обезпечението на граждански иск е правно средство, което има за цел да гарантира, че кредиторът ще бъде удовлетворен, дори и ако длъжникът не е спазил съда. Това включва предприемането на действия за осигуряване на имущество, което да служи като гаранция за изпълнение на бъдещи съдебни решения

Кога е необходимо обезпечение на граждански иск?

Обезпечението на граждански иск е необходимо, когато съдебният процес включва риск от затруднения при изпълнението на съдебните решения. Това може да включва случаи, където длъжникът разпределя своето имущество или има възможност да избегне изпълнението на съдебно решение.

Какви са обичайните форми на обезпечение на граждански иск?

Обезпечението на граждански иск може да бъде осъществено чрез налагане на забрана върху имущество, блокиране на сметки, или предоставяне на обезпечителни вноски. Тези мерки целят да предотвратят разпределението или унищожението на имущество, което би могло да бъде използвано за покриване на исковете.

Кои лица могат да поиска обезпечение на граждански иск?

Обезпечението на граждански иск може да бъде искано от кредитори, които имат законен интерес в това да бъдат удовлетворени от дължника, и когато има риск от унищожаване или укриване на имущество.

Каква е ролята на съда при обезпечението на граждански иск?

Съдът играе ключова роля при решаването на въпроси, свързани с обезпечението на граждански иск. Той може да нареди различни мерки за предпазване на правата на кредитора и да установи условията за освобождаване на обезпечението, след като дължникът е изпълнил задълженията си.

Колко време отнема процесът на обезпечение на граждански иск?

Времето, необходимо за обезпечението на граждански иск, варира в зависимост от конкретните обстоятелства на случая. Процесът може да отнеме няколко седмици или месеци, в зависимост от сложността на съдебния процес и дължината на срока за вземане на решение от страна на съда.

Как да започна процес за обезпечение на граждански иск?

За да започнете процес за обезпечение на граждански иск, се консултирайте с адвокат, който има опит в областта на гражданското право. Той ще ви предостави подходящ съвет и ще ви помогне с инициирането на необходимите правни стъпки. Тези отговори са предоставени за информационни цели и не представляват правен съвет. За конкретни правни въпроси, се консултирайте към кантората.