fbpx

Публикации

Дело за кражба на катализатор

В последните години се засили търсенето на редки и ценни метали, което удвои броя на делата за кражба на катализатор.

Причината за това е съдържащите се в катализатора ценни метали, представляващи особен интерес за бързи печалби след отнемане на устройството.

В голяма част от случаите застрахователите категорично отказват да изплатят застрахователно обезщетение, въпреки, че има сериозни основания за това.

При настъпване на покрито от договора застрахователно събитие за застрахователя възниква задължение, съгласно 405 КЗ

Това включва задължението на Застрахователя да заплати на застрахования уговореното застрахователно обезщетение.

Обезщетението следва да бъде оценено по размер на вредата към деня на настъпване на застрахователното събитие.

Дело за кражба на катализатор

В катализаторите се съдържат минимални количества благородни метали – платина, злато, но при добра технология за рециклиране успяват да се добият.

Втора употреба устройства се изнасят извън България, където има рециклиращи заводи.

При застрахователно събитие за застрахователя е налице задължение да заплати на застрахования уговореното застрахователно обезщетение.

Обезщетението не може да надвишава действителната /при пълна повреда/ или възстановителната /при частична повреда/ стойност на застрахованото имущество

Съдебно дело за обезщетение за кражба

Дело за кражба на катализатор

Причините заради които застраховател отказва да изплати застрахователно обезщетения е, че с оглед на тяхната стойност хората не водят дела.

В случай, че застрахованият по застраховка „Каско на МПС“ представи доказателства за

  1. Причинени в резултат на застрахователно събитие вреди на застрахования автомобил
  2. За извършен в специализиран сервиз ремонт за тяхното поправяне,

в този случай застрахователят не може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение

Застрахователят не може и да откаже и намали в размер на дължимите за ремонта средства при условие, че те не надхвърлят уговорената застрахователна сума и отразяват реалната възстановителна стойност /в този смисъл Решение № 209 от 30.01.2012 г. на ВКС по т. д. № 1069/2010 г., II т. о/.

В Общите условия на Застрахователните полици нерядко се изброяват изрично отделни елементи, при отнемането на които Застрахователят отказва да носи имуществена отговорност.

В тези Общи условия нерядко се описват елементи от автомобила трайно или нетрайно прикрепени към него.

Въпреки тези Общи условия, въз основа на които застрахователите представят откази на клиенти е налице легална правна възможност за успешно водене на дело за обезщетение.

Това обезщетение се дължи в дело за отнемане на катализатор, след като същото бъде доказано.

В този случай пострадалия претендира за обезщетение вследствие настъпило застрахователно събитие.

Отговорността се носи по имуществена застраховка “Авто каско”

В този случай, основно задължение на пострадалия е да уведоми в срок застрахователя за настъпване на застрахователното събитие съгласно Общите условия.

Исковата претенция при представяне на доказателства за платена застрахователна полица Каско и доказателства за кражба, следва да бъде уважена.

Съдебно дело пред Районен съд

Оспорването на евентуален отказ на застрахователя – е предпоставката, която ще доведе до осъдително съдебно решение.

От съществено значение е преценката за Общите условия на Застрахователя и аргументите по делото пред Районен съд.

В тези случаи се налага изготвянето на специална Съдебна експертиза, която да установи наличието на предпоставки за уважаване на иска.

Присъждането на решение по дело за кражба на катализатор е вследствие на успешно проведено доказване и оборване на аргументите от представения отказ на застрахователя.

В повечето случаи следва да се изясни, че катализаторът от изпускателната система на автомобила, взломно отстранен, като част от присъединителните му тръби са отрязани.

Въз основа на аргументацията за това каква част представлява самото устройство, Районния съд ще постанови Съдебно Решение с което ще присъди обезщетение за кражбата на катализатор.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете на тел. 0897 90 43 91 или на email : office@lawyer-bulgaria.bg

Може ли да се води дело за кражба на катализатор ?

Да, често пъти застрахователите отказват да изплатят застрахователно обезщетение за кражба на катализатор, след преглед на Общите условия и постановен отказ за изплащане на обезщетение на застраховател.

Какви предпоставки са нужни за дело за кражба на катализатор ?

Какви са разходите за дело за кражба на катализатор ?

Разходите за дело за кражба на катализатор се определят в зависимост от стойността на претенцията и обстоятелствата, въз основа на които застрахователят е отказал да изплати обезщетение.

Нужно ли е да е налице отказ за обезщетение за кражба на катализатор ?

ДА, желателно е изрично застрахователят да е отказал да изплати обезщетение за кражба на катализатор от автомобил. Затова следва да е образувано и досъдебно производство за кражба пред Районна прокуратура