fbpx

Публикации

Иск за установяване на бащинство

Всички искове за произход се разглеждат по реда на особените искови  производства. Тези искове са родово  подсъдни на Окръжен съд.Едно от тези производства е предявен  Иск за установяване на бащинство

По отношение на факта на зачеването – пряко доказване на факта, че между майката Иск за установяване на бащинствои претендирания баща е имало полов контакт, е възможно в много редки случаи.

За доказване на зачеването, от което е последвало раждането, са от съществено значение две обстоятелства:

Важен е периодът, в който зачеването трябва да е станало, личните контакти на майката с претендирания баща в рамките на този период.

Установяване на период на зачеването и лични отношения между майката и претендирания баща за периода доказва иск по чл.32 СК.

Но за уважаването на иска могат да имат значение и други обстоятелства като например :

  • оплодителна неспособност на претендирания баща,
  • изключване на бащинството при сравняване на кръвногруповите свойства на майката, детето и бащата,
  • наличността на полови отношения с друг мъж през този период и т.н.

Съдебният иск за установяване на бащинство е положителен установителен иск за установяване на бащинство

  Предпоставки за предявяването на иск за бащинство :

  1. Детето е вече родено;
  2. Да е налице установен произход от майката;
  3. Неустановен произход от бащата.

Като израз на принципа за стабилност на произхода, е установена императивна  забрана за търсене на нов произход, преди наличният да бъде оборен по съответния ред.

Затова искът за установяване на бащинство  може да се предяви при следните предпоставки :

1. В случай, че е налице извънбрачно бащинство;

2. при оборване на презумпцията за бащинство;

3. при оспорване или унищожаване на припознаване;

4. при отпадане на неправилно  вписване в акта за раждане на даден мъж, като баща на детето.

Редът за оборване на презумпцията за бащинство е само съдебен, като искът е отрицателен установителен.

Законът посочва, че в конкретният случай, при предявяване на съдебни искове за установяване на бащинство активно легитимирани лица са:Иск за установяване на бащинство

А/ Майката на детето –  в срок до 1 година от раждането;

Б/ предполагаемият баща –  в срок до 1 година от узнаване за раждането и детето или до 1 година от навършване на пълнолетие.

За оспорване на припознаването е предвиден поначало административен ред.

В случай, че детето е  малолетно при припознаването, е предвидено съдебно производство в Семеен кодекс.

ОСПОРВАНЕ НА ПРИПОЗНАВАНЕТО

Припознаването да се оспори по съдебен ред в 1-годишен срок от извършването му  от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето

Възможно е обаче в акта за раждане на детето неправилно да е вписан даден  мъж като баща.

В този случай производството следва да се оспори акта за гражданско състояние, като се установи, че  детето не произхожда от бащата.

Решението ще има действие erga omnes, като след отпадане на неправилното вписване в акта за раждане, детето ще е с неустановен  произход от бащата.

Ако в акта за раждане са сгрешени имената на бащата, следва да се поправят вписани в него неверни данни.Иск за установяване на бащинство

Също така са регламентирани преклузивни срокове за предявяване на исковете  за произход

Налице е ограничена легитимация на лицата, които могат да бъдат  страни по тях.

Съдебни искове за оспорване на бащинство а обусловени от личната преценка на лицата.

Ако бъдат уважени от съда, проявяват правните си последици с обратно действие – т.е. от момента на раждането

1.2. Овластените от закона лица да предявяват иск за установяване на бащинство по чл. 69 СК са само майката и детето.

Бащата няма правен интерес, тъй  като разполага с друга възможност – припознаване

Ако  припознаването бъде оспорено, той разполага с друг иск за установяване на произход.

Майката на детето може да предяви иска за  дирене на бащинство в 3-год. преклузивен срок от раждането.

Съответно лицето, което тя твърди, че е баща на детето, родено от нея, ще бъде пасивно легитимирания ответник.

Активната процесуална легитимация на детето да търси бащинство е уредена в СК

Преклузивният срок, който е посочен там, е 3-години от навършване на пълнолетие.

Не е предвиден начален, а само краен срок за предявяване на иска.

Следователно срокът започва да тече от раждането на  детето, откогато и съгласно чл. 1 ЗЛС то става правоспособен правен субект.

Правата му до навършване на непълнолетие, ще се упражняват от неговата майка, като  законен представител.

За допълнителна информация, се обърнете към нас на + 359 897 90 43 91 или чрез писмено съобщение на office@lawyer-bulgaria.bg