fbpx

Публикации

Иск вреди незаконосъобразно НП

След отмяната на незаконосъобразното наказателно постановление може да се предяви иск за обезщетение за вредите, настъпили вследствие на последното.

Законът за отговорността на държавата и общините за вреди предвижда искът за обезщетяване на вреди от незаконосъобразни актове да се предявява пред съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Съгласно чл. 4 от ЗОДОВ държавата дължи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице, което отличава този вид отговорност от деликтната отговорност по чл.45 от ЗЗД.

В много случаи незаконосъобразният акт на администрацията се явява причина за платеното адвокатско възнаграждение за осъществената правна защита и процесуално представителство във връзка с обжалването на този акт.

В този смисъл е и разрешението, дадено с  ТР № 1/ 15.03.2017г. на ОСС от Първа и Втора колегия на ВАС по тълк. дело № 2/ 2016г.,

С това ТР № 1/ 15.03.2017г.  се прие, че при предявени пред административните съдилища искове по ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по см. на чл.4 от ЗОДОВ.

В тези случаи Отговорността на Държавата възниква при наличието на няколко предпоставки, а именно:

1.Незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или на длъжностно лице на държавата;

2. Незаконосъобразният акт, респ. действие или бездействие, да е при или по повод изпълнение на административна дейност;

3. Реално претърпяна вреда /имуществена и/или неимуществена/

4. Причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат.

Тези нормативно регламентирани предпоставки трябва да са налице кумулативно.  При липса на който и да е от елементите от фактическия състав за възникване правото на обезщетение за претърпени вреди

Най-често това са действия, възпрепятстваши възможност да се реализира отговорността по ЗОДОВ по предвидения специален ред,

Най-често това става по мястото, където е настъпило уреждането или по настоящия адрес или седалището на уреденото лице.

За ангажиране отговорността на държавата е необходимо да бъде установено и настъпването на вреди, които вреди се явяват пряк и непосредствен резултат от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на администрацията.

Присъждане на вреди от незаконосъобразно НП

Разрешението е дадено с Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015г. по тълк. дело № 2/ 2014г. на ОСГК на ВКС и ВАС, за приложимост на ЗОДОВ по иск за обезщетения във връзка с направени разноски

Касае се за разходи в производства по обжалване на наказателни постановления, впоследствие отменени като незаконосъобразни

Именно от обстоятелството, че процесуалният закон не е предвидил специален ред и начин за обезвреда на направените разноски в производствата по обжалване на наказателните постановления Иск вреди незаконосъобразно НП

Съдът има задължение в разумен срок да разглежда и да разреши съобразно закона направеното искане.

През 2017 г. обаче Върховният административен съд постанови решение, с което потвърждава, че имуществените вреди от плащането на адвокатски възнаграждения и държавни такси безспорно трябва да бъдат обезщетени.

При липсата на постановен незаконосъобразен акт, не биха възникнали тези разходи за увреденото лице.

Първоинстанционното съдебно решение по въпроса за обезщетението подлежи на обжалване от страната, за която то е неблагоприятно.

Исковата претенция по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ не се реализира „отговорност за разноски”, а отговорност за претърпени имуществени вреди

Най-често това са вреди по разходи за адвокатска защита и процесуално представителство във връзка с обжалването на незаконосъобразно издаденото наказателно постановление.

Обезщетения при отменени наказателни постановления

Държавата и общините носят отговорност за всички преки и непосредствени вреди, които е претърпял от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавните органи при изпълнение на техните задължения.

Настъпили вреди при отменени наказателни постановления въз основа на:

  • преживеният стрес;
  • причинените неудобства;
  • отделеното време;
  • пропуснати ползи, които не са реализирани в резултат от налагането на наказанието.

Задължителна предпоставка за предявяването на иск е отмяната на наказателното постановление, което става в отделно производство.

Това влече допълнителни разходи за адвокатски хонорар.

В този смисъл възникват имуществени вреди от отмененото наказателно постановление, които не биха възникнали, ако конкретният държавен орган не бе допуснал грешка.