fbpx

Публикации

ИСКЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ – чл.108 ЗС

Това представлява иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик, т.е искът за собственост по чл. 108 ЗС.

Предмет на делото по този иск е правото на собственост на ищеца, като ИСКЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ – ЧЛ.108 ЗС съдържа в себе си две искания за правна защита, отправени до съда:

A/ Искане да бъде установено, че ищецът е собственик на процесния имот;

Б/ Искане да бъде осъден ответникът да предаде на ищеца  владението върху имота;

Предпоставки за ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ – чл.108 ЗСИСКЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ - ЧЛ.108 ЗС

В съдебната практика е установено, че за да бъде уважен ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ – ЧЛ.108 ЗС, трябва да са налице няколко важни предпоставки по закон:

1) ищецът да е собственик на имота, предмет на иска;

2) ответникът да владее този имот;

3) това владение да е без правно основание;

Важно изискване за редовност на исковата молба е надлежната индивидуализация на спорния имот.

Друго важно изискване е посочване на правното основание, на което ищецът претендира да е собственик на имота, предмет на иска – покупко-продажба, дарение, наследяване, договор за издръжка и гледане, давност и т.н.

Предмета на доказване е правото на собственост на заявеното правно основание по ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ – ЧЛ.108 ЗС.

Съдът дължи произнасяне единствено по заявеното от ищеца правно основание.

При разглеждане на делото съдът следва да спази разпоредбата на чл. 235, ал. 3 ГПК и да вземе предвид всички факти, настъпили след предявяване на иска, които са от значение за спорното право.

Наличието на правно основание на владението на ответника е предпоставка за отхвърляне на ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ – ЧЛ.108 ЗС в частта, с която се иска да бъде осъден ответникът да предаде владението.

Но ако това правно основание отпадне в хода на делото, ИСКЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ – ЧЛ.108 ЗС следва да бъде уважен.

Поради това, този въпрос следва да се изследва към приключване на съдебното дирене в последната инстанция по делото

В случай, че се установи че към момента на предявяване на иска за ответника съществува правно основание  за владение, но към приключване на съдебното дирене същото е отпаднало.ИСКЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТ - ЧЛ.108 ЗС

Този факт следва да се вземе предвид и искът да се уважи в двете негови части – установителна и осъдителна.

Обратното, ако се установи, че и към момента на приключване на съдебното дирене ответникът владее на годно правно основание, следва да се уважи установителната част от иска за собственост – чл.108 ЗС

и да се отхвърли искането за предаване владението върху имота.

Загубването на правното основание за владение на ответника върху вещта не е пречка за предявяване на нов иск.

Какво става с иска за собственост, ако ищецът прехвърли собствеността си по време на делото?

Условие за уважаване на ревандикационен иск е установяване правото на собственост на ищеца върху имота, предмет на иска, на заявеното правно основание.

Когато обаче се установи, че към момента на предявяване на иска ищецът е бил собственик на имота, но в хода на делото е прехвърлил правото си на собственост, то въпреки това искът би следвало да бъде уважен, като на основание чл. 226 ГПК

В този случай Съдебното решение ще има сила на пресъдено нещо и спрямо новия собственик.

За допълнителни въпроси обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91  или email : office@lawyer-bulgaria.bg