fbpx

Публикации

Удължаване срок по делото

Често пъти се получават Определения и съдебни Разпореждания, в които се налага удължаване на срок по делото.

Преди да изтече определения от закона или съда срок, може да бъде поискано неговото продължаване при наличие на уважителни причини.

Срокът се продължава с определение на съда, постановено по искане на заинтересованата страна в процеса в закрито съдебно заседание.

Това е съдебно заседание, в което страните не се призовават и не участват.

Продълженият срок започва да тече от деня, следващ деня в който е изтекъл първоначалният срок. Съгласно закона новият срок може да бъде равен или по-дълъг на първоначалния.

Именно затова въпросът за приложението на чл.63, ал.1 ГПК  получава и своя отговор в съдебната практика на ВКС

Постановеното от съда определение за продължаване на срока не подлежи на обжалване, респ. съдът не е длъжен да съобщи акта на страната.

При изричното посочване в чл.63 ал.2 от ГПК за начина, по който се продължава този срок, в неин интерес е да следи за отговор на съда по молбата

Това се прави с цел спазване на указанията за удължаване на срока, за да се съобрази с неговото изпълнение.

Как се удължава срок по дело ?

В тези Определения ВКС приема, че съдът дава указания в едноседмичен срок от съобщаването да се отстрани нередовност на искова молба

Когато в този седмичен срок е поискано продължаване на срока по чл.63 ал.1 ГПК, новият срок не може да бъде по-кратък от първоначалния.

Срок, започва да тече от изтичането на първоначалния срок.Удължаване срок по делото

В случай на невъзможност в срока да изпълни указания на съда, за страната съществува възможността да поиска удължаване на срока.

Преценката на съда дали да бъде уважено искането за продължаване на срока зависи от конкретните обстоятелства.

Това са факти и обстоятелства, които препятстват извършването на процесуалното действие в остатъка от срок

Като удължаването по чл. 63 ал.1 ГПК зависи и от вида на действието, което страната следва да извърши.

Съдебният акт – Определение, с който се уважава или отхвърля искане за продължаване на срока не подлежи на инстанционен контрол

Законът сочи, че това Определение не се съобщава на страната, подала жалбата.

В случай, че страната не извърши процесуалното действие в указания срок, тя не може да го извърши по-късно, нито пък да обжалва акта на съда.

Определение, с което удължаване срок по делото е отказано

В този случай при многократни указания към страна за отстраняване на нередовности в исковата молба нарушава основните принципи на гражданския процес.

Касае се за принцип, задължаващ съда да осигурява равна възможност на страните да упражняват предоставените им права.