fbpx

Публикации

Встъпване в правата на кредитор

Често пъти в стопанския живот се стига до т.нар. встъпване в правата на кредитор.

Правната наука нарича това суброгация. Терминът суброгация означава встъпване в определени права.

Фигурата на т.нар. суброгация е уредена е в чл. 74 ЗЗД. 

Законът посочва, че „този който е изпълнил едно чуждо задължение като е имал правен интерес за това встъпва в правата на кредитора“.

В случая се има предвид встъпване на удовлетворения кредитор от едно трето лице, което е изпълнило чужд дълг.

Едно висящо задължение може да бъде изпълнено от трето лице и да се погаси това задължение ако престацията е заместима както е при паричните задължения, и за кредитора е безразлично от кого ще получи сумата.Встъпване в правата на кредитор

В този смисъл суброгацията настъпва по силата на закона, когато едно трето лице погаси чужд дълг.

В тези случаи когато едно трето лице погасява чужд дълг, защото е имал интерес от това, законът казва че това лице ще се ползва от суброгацията, ако именно е имал правен интерес.

В законът не се казва на кои лица трябва да се признае този интерес, а се дава от практиката.

Едно лице има правен интерес да изпълни чужд дълг, ако в случай че не направи това, не погаси дълга, за него ще настъпят по-тежки последици.

Такива лица които имат правен интерес да погаси чужд дълг е например поръчителят.

Изводът, който може да се направи относно наличието или липсата на правен интерес е преценката за наличието на правен интерес

Ако третото лице не изпълни чуждия дълг за него ще настъпят неблагоприятни имуществени последици.

Изключения от суброгацията

Ако едно лице погаси чужд дълг като дава заем по този начин, това лице погасява чуждия дълг но то няма правен интерес, защото за него не настъпва никаква неблагоприятна последица ако не му го даде.

Ако трето лице погаси едно задължение с дарствена цел също няма правен интерес и нямаме суброгация.

Третото лице встъпва в правата на кредитора и имаме суброгация по силата на закона, т.е. имам законна, а не договорна суброгация.

Суброгацията е една допълнителна гаранция за третото лице, че ще си възстанови сумата която е разходвало за чуждия дълг. За него възниква едно регресно вземане да си иска обратно от длъжника да си иска дадената сума.

Предпоставки за суброгация

  • Трето лице да е погасило дълга
  • Правен интерес от третото лице
  • Да разполага с регресен (обратен) иск с който да си търси платеното от длъжника

Това са предпоставките, при които настъпва законовата суброгация.

Ако лица които имат тези предпоставки но нямат правен интерес – воденето на чужда работа без пълномощие, защото изпълнителят, наречен гестор поема тази работа в чужд интерес.

За допълнителни въпроси се обърнете на тел. 0897 90 43 9 1 или Email : office@lawyer-bulgaria.bg

Какво означава встъпване в правата на кредитор ?

Правната същност на суброгацията е встъпване в правата на удовлетворения кредитор.В случая се има предвид встъпване в правата на удовлетворения кредитор от едно трето лице, което е изпълнило чужд дълг. Т.е. суброгацията настъпва по силата на закона, когато едно трето лице погаси чужд дълг.

Кой може да встъпи в правата на кредитор ?

едно задължение може да бъде изпълнено от трето лице и да се погаси това задължение ако престацията е заместима както е при паричните задължения, и за кредитора е безразлично от кого ще получи сумата. В тези случаи когато едно трето лице погасява чужд дълг, защото е имал интерес от това, законът казва че това лице ще се ползва от суброгацията, ако именно е имал правен интерес.

Кой има правен интерес да встъпи в права на кредитора ?

Едно лице има правен интерес да изпълни чужд дълг, ако в случай че не направи това, не погаси дълга, за него ще настъпят по-тежки последици. Такива лица които имат правен интерес да погаси чужд дълг е например поръчителят.

При какви предпоставки може да се встъпи в права на кредитора ?

Предпоставки, които са кумулативно необходими са следните: 1. Трето лице да е погасило дълга 2. Правен интерес от третото лице 3. Да разполага с регресен (обратен) иск с който да си търси платеното от длъжника Това са предпоставките, при които настъпва законовата суброгация. Ако лица които имат тези предпоставки но нямат правен интерес – воденето на чужда работа без пълномощие, защото гестора поема тази работа в чужд интерес

Кои права се суброгират?

Третото лице встъпва във всички права на кредитора, които той е имал срещу длъжника. Третото лице се суброгира и в правата, които е имал кредитора към трети лица, които са обезпечавали вземането