fbpx

Публикации

Издръжка на пълнолетно дете

Въпросите за издръжка на пълнолетен е редовен въпрос в практиката по семейни дела. Кога се дължи издръжка на пълнолетно дете

Въпросът за издръжка на дете, навършило пълнолетие е разработена в Семейния кодекс (СК).

Законът детайлно и внимателно разпределя условията и размера за изплащане на дължима издръжка както и редът за нейното изискване.

Съгласно чл. 139 СК „право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си“.Издръжка на пълнолетно дете

Размерът на издръжката се определя според нуждите на детето и възможностите на лицето, което я дължи.

Законът не определя максимален размер на издръжката.

Издръжката се определя за сума в размер на четвърт от минималната работна заплата. Сега тя е 610 лв., което прави минималния размер 162.50 лева.

За да бъде определена издръжка е нужно да се вземат под внимание два критерия – нуждите на детето и възможностите на даващият издръжка родител.

Промяна за изплащане на издръжка на пълнолетно дете, става с решение на Районният съд

В решението се отчитат нуждите на детето и възможностите на бащата да плаща този размер.

 

Законът определя, че „всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето“.

Това означава, че и двамата родители са длъжни, дори и да са разделени или да има развод. Неправилно е схващането и впечатлението, че при развод единственият, който дължи издръжка на своето дете оставено при майката, е бащата.

Двамата родители дължат издръжка на непълнолетно дете, до навършването на 18-тата, а ако същото е записано и учи до 25-тата годишнина.

Двамата родители дължат издръжка на своите навършили пълнолетие деца.

Тази издръжка се дължи независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си до навърпшването на 25 години

Според закона родителите дължат издръжка на пълнолетни деца, ако учат редовно във висше учебно заведение при допълнителни условияИздръжка на пълнолетно дете

Издръжката на непълнолетно дете се дължи „за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във ВУЗ.

В случай, че е налице Съдебно решение за издръжка, то тя се подчинява на някои строги правила. Така паричната издръжка трябва да се изплаща ежемесечно.

Издръжка за изминал период 

Издръжка за минало време може да се търси до една година от иска.

Това правило не се прилага за издръжка на деца до навършване на шестнадесетгодишна възраст, което означава обаче, че може да се прилага при издръжка на студент.

Законът е постановил и че лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си.

Ако има присъдена издръжка, но родителят не я плаща,той носи наказателна отговорност по чл. 182 НК.

Ако се появи обаче длъжникът или се открие негово имущество, то той дължи на държавата платените от нея суми.

За въпроси и допълнителна консултация, моля обърнете се телефон + 359 897 90 43 91 или на mail  office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко запитване ще бъде разгледано с оглед неговата специфика и особености.

Кога се дължи издръжка на пълнолетно дете ?

Според чл. 144 от СК родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения

При какви условия се дължи издръжка на пълнолетно дете ?

Колко често се изплаща издръжка на пълнолетно дете ?

Паричната издръжка на пълнолетно дете се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва. Иск за издръжка се разглежда по реда на бързото производство и се решава занапред.

Може ли да се поиска издръжка за минал период ?

Колко е издръжката за пълнолетно дете ?

Законът не поставвя максимален размер на дължимата издръжка за пълнолетно дете, Определен е само минимум - една четвърт от минималната работна заплата.