fbpx

Публикации

Издръжка за минал период

Много хора се интересуват дали е възможно да получат издръжка за период

Законът в България, а именно Семейният кодекс (СК), е ясен по отношение на присъждането на издръжка за минало време.

Кога може да се подаде иск за издръжка за минал период?

Иск по чл. 149 ал.1 СК, уреждащ издръжка за минал период, може да се предяви най-често в следните ситуации:

  • При прекратяване на фактическо съпружеско съжителство:

В този случай е важно да се отбележи, че не е необходимо да е имало брак между страните. Достатъчно е те да са живели на семейни начала и да са имали общо дете/деца.

След раздяла на родителите:

Когато двойката, която има деца, се раздели, нерядко се случва родителят, който не живее с децата, да отказва да им осигурява финансови средства.

В такъв случай другият родител може да предяви иск за издръжка за минал период, покриващ времето след раздялата, до момента на завеждане на делото.

Как се определя размерът на издръжка за минал период?

Съдът определя размерът на издръжката за минал период, като вземе предвид следните фактори:

  • Нуждите на детето/децата: В това число се включват разходи за храна, дрехи, образование, здравеопазване и други.
  • Финансовите възможности на родителя, който не живее с децата: Съдът ще разгледа доходите и разходите на този родител, за да определи какъв размер на издръжката може да си позволи да плаща.
  • Продължителността на периода, за който се претендира издръжка: Колкото по-дълъг е периодът, толкова по-висока може да бъде присъдената издръжка.

Важно е да се отбележи, че:

  • Има давностен срок за предявяване на иск за издръжка за минал период. Този срок е 5 години и започва да тече от момента, в който правото на издръжка е станало изискуемо.
  • Съдът не може да присъди издръжка за минал период, за който вече е плащана издръжка.

Препоръчително е да се потърси адвокат по семейни дела

Ако обмисляте да предявите иск за издръжка за минал период, е препоръчително да се консултирате с адвокат. Той може да ви помогне да прецените шансовете ви за успех, да подготвите необходимите документи и да ви представлявате в съда.

Най-често в такива случай, след раздялата на партньорите, родителят, който не живее с децата, отказва да дава средства за тях.

Какво можем да направим в този случай ? Издръжка за минал период

Голяма част от майките в подобни ситуации правят грешката да отлагат дело за издръжка за минал период.

С това родителите, които отглеждат децата си увреждат техните интереси.

В практиката ни по дела не с рядкост случаите, когато дело за издръжка за изминало време се образува години, след прекратяване на отношения с партньора.

Разбира се има и сериозни родители, които след раздялата доброволно заплащат издръжка

За съжаление такива са рядкост и в този случай не се налага водене на дело.

Съвременната практика ни показва, че не са малко и случаите, когато бащите не плащат издръжка като наказание и отмъщение спрямо бившите си партньорки.Издръжка за минал период

С отказа си да плащат издръжка за отглеждането и възпитанието на децата си, дават основание за образуване на дело за издръжка за изминал период.

В такива случаи майката, като законена представител, има задължението да се грижи за детето си.

За да получи тази издръжка тя следва да се обърне към адвокат по семейни дела.

Какво гласи съдебната практика ?

Размерът на издръжката се определя от нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи. 

Съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от СК, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца

Това ще бъде присъдено от Районен съд независимо дали са рабродителите отоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.

За да бъдат установени елементите от състава на този иск, ищцата следва да установи, освен, че децата са низходящи на ответника, така и да се докажат нуждите от издръжка и възможностите на родителите да дават такава.

Целта на нейната реакция е да принуди бащата да заплаща определена парична сума, с която да бъдат посрещнати нуждите на общите им деца.

За правна консултация и поемане на дела, касаещи проблеми с издръжката на Вашето дете, се свържете с адвокат Д.Владимиров

Нашите контакти са 0897 97 90 43 91  или на електронна поща: office@lawyer-bulgaria.bg за насрочване на дата и час за среща

Нашият офиса се намира гр. София, ул. „Александър Жндов“ № 6

Обикновено искът за издръжка на дете за минало време се води заедно с такъв за бъдеще време

При подаването на иск за издръжка за минало време следва да се има предвид, че претенцията се простира максимум до една година назад.

Този период се отчита от датата на подаване на исковата молба.

ВАЖНО: В случай, че фактическата раздяла между двойката е настъпила преди повече от една година то претенцията може да бъде само за 12 месечни издръжки,

Тоест, ако желаете да се възползвате от правата на вашето дете, е важно да действате своевременно.

Искът за издръжка за минало време се предявява, когато родител, не поемащ грижата за децата след раздялата, отказва да предоставя средства за тяхното поддържане.

Какъв е основният причинен случаи, когато се предявява иск за издръжка за минало време?

Искът за издръжка за минало време се предявява най-често след фактическо разделяне на съпрузите, при което единият родител не поема грижата за децата.

Какви са последствията от отлагане на предприемането на действия за защита на интересите на децата?

Отлагането на действия за защита на интересите на децата може да доведе до необходимост от водене на дело за издръжка за минало време и бъдеще време няколко години след раздялата.

Какво предприемат отговорните родители след раздяла?

Отговорните родители след раздяла заплащат издръжка на своите деца доброволно, без необходимост от съдебно разбирателство.

Какъв е максималният период, за който може да се предяви иск за издръжка за минало време?

Претенцията за издръжка за минало време може да се простира максимум до една година /12 месеца/ назад от датата на подаване на исковата молба.

Какво включва процесът на предявяване на иск за издръжка за минало време?

Предявяването на иск за издръжка за минало време включва определяне на сума, необходима за покриване на нуждите на децата за предходния период.

Как да действа законният представител в случай на отказ от издръжка от страна на другия родител?

Законният представител, обикновено майката, следва да се консултира с адвокат с цел да принуди другия родител да предоставя средства за децата.

Как да се започне дело за издръжка за минало време след раздяла?

Делото за издръжка за минало време може да се започне в първите няколко месеца след раздялата, ако не се постигне съгласие за плащане на определена сума.

ак да се уредят отношенията със съпруга, касаещи издръжката?

Родителят, поемащ грижата за детето след раздялата, трябва да предприеме действия за регулиране на отношенията с другия родител, включително изискване на издръжка.

Как да се свържем с адвокат за консултация по издръжка за минало време?

За консултация и поемане на дела по проблеми с издръжката на детето, можете да се свържете с адвокатска кантора Димитър Владимиров на телефон 0897904391 или email : office@lawyer-bulgaria.bg