fbpx

Публикации

Издаване паспорт нa дете без пълномощно

С оглед на развитието на отношенията между съпрузи след развода, актуален стана въпроса за издаване паспорт нa дете без пълномощно.

Делата за издаване на заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина са често необходими и важни в семейното право.

В кантората осъзнаваме, че този чувствителен въпрос изисква време, внимание и последователен подход

Истината е, че без задълбочено проучване на ситуацията няма как да се стигне до издаване паспорт нa дете без пълномощно.

За да може непълнолетно лице да напусне страната, необходимо е да има съгласието на двамата му родители.

и тук стигаме до ситуацията в която, единият от двамата родители НЕ Е СЪГЛАСЕН с издаване паспорт нa дете без пълномощно

Разрешение за пътуване на дете в чужбинаИздаване паспорт на дете без декларация

В случай, че родител не дава съгласие за пътуване в чужбина се изисква Съдебно решение

В тази ситуация това Съдебно решение за заместващо съгласие ще заеме мястото на съгласието на отказващия родител.

Същото решение от съда ще разреши издаването на документ за самоличност и ще замести разрешението за пътуване на детето в чужбина.

В практиката, има различни сценарии, когато родителите са развели се, чрез развод, или не са сключвали брак в началото.

Ситуацията може да възникне и при фактическо съжителство.

Несъгласията между родителите могат да се окажат пречка за интересите на детето, засегнати от въпроса за пътуването извън граница.

Съгласно Семейния кодекс и Закона за лицата и семейството, основните правни принципи относно отговорността на родителите са установени по отношение на техните непълнолетни деца.

Ако детето трябва да напусне страната само с единия от родителите си, другият трябва да предостави нотариално заверена декларация, потвърждаваща писмено съгласието му за това.

В случай, че дете се налага да пътува с трето лице, се изисква декларация и от двамата родители.

Съдействие за издаване на паспорт и пътуване 

Когато родителите не могат да постигнат съгласие по въпроса за пътуването, е необходимо да се предяви съдебно искане пред съд,

Съдът трябва да проучи причините и наложителствата за пътуването на детето извън страната.Издаване паспорт на дете без декларация

При уважение на искането, съдът може да замени съгласието на родителя, който не дава съгласието си, и да разреши детето да пътува.

При необходимост, преди достигането на пълнолетието на детето, съдебното решение се прилага към подмяната на личните документи

Най-често това са случаите на изтичане, загуба или увреждане на паспорт.

Освен това, искането за издаване на задграничен паспорт на детето от ищеца е обосновано и съдът го признава.

Съдебното решение ще замени съгласието на родителя, който не е съгласен.

Това съдебно решение ще позволи на другия родител да представи документи за издаване на задграничен паспорт на детето.

При необходимост и преди достигането на пълнолетието на детето, този личен документ може да бъде подменян поради изтичане, загуба или увреждане.

Процедура за издаване паспорт на дете без декларация ?

Съдът в своите процесуални действия и при вземането на решение си е задължен да зачита изцяло интересите на детето.

Оценката, която извършва съдът, служи като предпазна мярка за сигурността на непълнолетното лице.Издаване паспорт на дете без декларация

Тя е от изключително значение, тъй като може да предотврати пътуване в държава с обявено военно положение, епидемия и други.

Основната цел на съда е да балансира интересите на детето, свързани с живота, здравето и пълноценното му развитие.

Възможно е единият от родителите да има местожителство в чужбина и да иска да изведе детето от страната за постоянно.

В такива случаи, освен проверката на мотивите, съдът трябва да преоцени и режима на личните отношения, като разгледа въпроса за родителските права.

Възможно е и промяна на взетите мерки от съда, както е предвидено в чл.59 ал.9 от Семейния кодекс.

Съдът трябва да провери условията, при които детето ще бъде отгледано и възпитано, при напускане на страната за постоянно.

Извършвайки своята лична преценка, основана на фактите, които е събрал, относно отношенията на родителите, съдът може да отхвърли искането, ако го счита за неоснователно.

В случай на положително решение, съдът може да разреши пътуването на детето, като изпълни условията и определи срокове до неговото пълнолетие.

За допълнителни въпроси сме на разположение на 0897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg

Каква е необходимостта от заместващо съгласие за пътуване?

Когато едно от родителите не дава съгласието си за пътуване на детето в чужбина, съдебното решение замества този липсващ съгласителен акт.

Какви сценарии водят до необходимостта от този вид съгласие?

Различни ситуации като развод, неподписан брак, или фактическо съжителство могат да предизвикат конфликт и несъгласие по въпроса за пътуването на детето.

Какви документи са необходими, ако единият от родителите не дава съгласие за пътуването?

Съдебният процес изисква представяне на нотариално заверена декларация от родителя, който дава съгласието, или ако детето пътува с трето лице - декларация от двамата родители.

Какви са стъпките за започване на съдебно производство пред Районния съд?

Заявлението за съдебно производство се предявява от адвокат пред Районния съд и включва аргументация за необходимостта от пътуване и разглеждане на личните отношения на родителите.

Какъв е процесът, ако единият от родителите пребивава в чужбина и иска да изведе детето там за постоянно?

Съдът преоценява мотивите и личните отношения, след което може да решава за промяна на родителските права и уреждане на нов режим на отношенията.

Какво представлява задграничният паспорт и как може да се издаде в този контекст?

Задграничният паспорт позволява на детето да пътува извън страната. Съдебното решение замества съгласието на родителя и е основание за издаването му.

Как съдът се уверява, че взетите решения отразяват интересите на детето?

Съдът извършва оценка, зачитайки интересите на детето, осигурявайки, че взетите мерки са в негова полза, особено в отношение на живота, здравето и развитието му.